Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest ukazanie teoretycznych i aplikacyjnych aspektów diagnozy psychologicznej. Kurs jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń obejmujacych 3 bloki tematyczne: obserwacja i wywiad, testy, oraz techniki projekcyjne i analiza wytworów pracy. Problematyka wykładów koncentruje się wokół takich zagadnień jak: rozumienie diagnozy w psychologii, modele diagnozy, przedmiot diagnozowania z perspektywy stosowanych dziedzin psychologii, sposoby ujmowania procesu diagnostycznego i jego etapy, relacje diagnostyczne w wymiarze osobowym i społecznym, etyczne problemy diagnozowania.

Pełny opis:

Celem kursu jest ukazanie teoretycznych i aplikacyjnych aspektów diagnozy psychologicznej. Kurs jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń obejmujacych 3 bloki tematyczne: obserwacja i wywiad, testy, oraz techniki projekcyjne i analiza wytworów pracy. Problematyka wykładów koncentruje się wokół takich zagadnień jak: rozumienie diagnozy w psychologii, modele diagnozy, przedmiot diagnozowania z perspektywy stosowanych dziedzin psychologii, sposoby ujmowania procesu diagnostycznego i jego etapy, relacje diagnostyczne w wymiarze osobowym i społecznym, etyczne problemy diagnozowania. Zasadnicze kwestie pierwszego bloku tematycznego to: przedmiot i cel obserwacji oraz rodzaje obserwacji, sposoby opracowywania oraz interpretacji danych obserwacyjnych, planowanie badań obserwacyjnych oraz ich użyteczność w różnych działach psychologii, ogólne zasady przeprowadzenia wywiadu psychologicznego, struktura wywiadu jako kryterium wyróżnienia jego kategorii, opracowywanie oraz interpretacja danych, korzyści oraz ograniczenia obserwacji i wywiadu w poznawaniu człowieka. Zagadnienia bloku drugiego dotyczą: właśności metody testowej i jej zastosowania, podstaw teoretycznych oraz właściwości psychometrycznych wybranych testów inteligencji i osobowości, zasad prowadzenia badań psychometrycznych i jakościowej interpretacji uzyskanych wyników, korzyści i ograniczenia testów. Techniki projekcyjne oraz analiza wytworów uwzględniają: teorie projekcji, rodzaje technik projekcyjnych, użyteczność diagnostyczną technik wybranych, opracowanie oraz interpretacja uzyskanych materiałów, korzyści i ograniczenia technik projekcyjnych i analizy wytworów w poznawaniu człowieka. Studenci zdobywają pierwsze doświadczenia diagnostyczne.

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

1. Rozumienie diagnozy w psychologii i naukach pokrewnych

2. Przedmiot diagnozowania z perspektywy ujęć teoretycznych i dziedzin stosowanych w psychologii

3. Rodzaje diagnoz: nozologiczna, funkcjonalna, psychospołeczna

4. Sposoby ujmowania procesu diagnozowania w psychologii. Proces diagnozowania i jego etapy

5. Relacja diagnostyczna w wymiarze osobowym i społecznym

6. Profesjonalne oraz interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu

7. Etyczne problemy diagnozowania

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska A. (red.) ( 2004, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Warszawa, GWP, rozdziały: 19 i 20

Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Warszawa, rozdz. 16

Paluchowski J. W., Hornowska E (2000), Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP, t.1 s. 509 – 522

Paluchowski W. J.(2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Warszawa, Scholar

Paluchowski W.J. (2007), Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Warszawa, wyd. Akademickie i Profesjonalne

Sęk H. (red.) (2007), Psychologia kliniczna t. 1, Warszawa PWN, rozdziały: 10, 11, 12,

Sęk H. (red.) (1993), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, część II, rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Stemplewska-Żakowicz K. (2009, Diagnoza psychologiczna, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Siuta J.(red.)(1991)Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Wybór tekstów, Poznań, UAM

Dołęga Z.(2010), Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym, t.1, Katowice, Wyd UŚ

Kowalik S. (2002, Gry społeczne w diagnozie i interwencji psychologicznej, w: B.Kaja(red). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja.Psychokorekcja,t.4, Bydgoszcz, WSP

Zeidler W. (2002), Poznać i zrozumieć, aby działać: diagnoza psychologiczna dla osób niepełnosprawnych, w: D.Lotz, K.Wenta, W.Zeidler (red.),Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Szczecin, Kwadra

Efekty uczenia się:

K_U13 3: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia. Potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną. Jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii. Umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. Potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy.

K_K13 3: Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy . Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione. Nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy. Potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom. Przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji. Formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień. Szanuje poufność wyników diagnozy.

K_W13 3: Posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej. Rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej). Rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu. Zna podstawowe metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych. Orientuje się w ich wartościach psychometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Wykład: test 60% z sumy punktów możliwych do uzyskania. Zaliczenie ćwiczeń z trzech bloków metodycznych oraz treści wykładowych to podstawa uzyskania oceny końcowej, która jest średnią ocen z tych czterech obszarów. Brak zaliczenia chociażby z jednej części uniemożliwia wpis oceny do systemu USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Szpitalak
Prowadzący grup: Malwina Szpitalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.