Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna – techniki projekcyjne i analiza wytworów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A16c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna – techniki projekcyjne i analiza wytworów
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Trzeci blok tematyczny kursu „Diagnoza psychologiczna” (A16)

Techniki projekcyjne oraz analiza wytworów uwzględniają: teorie projekcji, rodzaje technik projekcyjnych, użyteczność diagnostyczną technik wybranych, opracowanie oraz interpretacja uzyskanych materiałów, korzyści i ograniczenia technik projekcyjnych i analizy wytworów w poznawaniu człowieka.

Pełny opis:

Trzeci blok tematyczny kursu „Diagnoza psychologiczna” (A16)

Techniki projekcyjne oraz analiza wytworów uwzględniają: teorie projekcji, rodzaje technik projekcyjnych, użyteczność diagnostyczną technik wybranych, opracowanie oraz interpretacja uzyskanych materiałów, korzyści i ograniczenia technik projekcyjnych i analizy wytworów w poznawaniu człowieka.

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1. Organizacja zajęć, omówienie celu kursu, wymagań.Współczesne osiągnięcia w diagnozie psychologiczne.Struktura wnioskowania diagnostycznego

Etyczne problemy badania dziecka i dorosłego

2. Wytwór jako przejaw twórczej i odtwórczej formy działalności człowieka w toku rozwoju.

Analiza aktywności zadaniowej.Motywacja wewnętrzna,zadaniowa,twórcza .Dynamika motywacji w toku powstawania wytworów. Znaczenie obserwacji i rozmowy psychologicznej w analizie wytworu.

3. Wytwory i ich rodzaje. Psychologiczna analiza wytworu na przykładzie rysunku: - rysunek jako forma wypowiedzi,

4. Psychologiczna analiza wytworu na przykładzie rysunku /cd/: etapy rozwoju grafizmu - rysunek jako technika diagnostyczna / diagnoza dojrzałości intelektualnej i kształtowania się wiedzy o świecie; diagnoza osobowości, zainteresowań, emocji

5. Wytwory w diagnozie procesów poznawczych, emocjonalnych oraz zaburzeń zachowań człowieka.

6. Analiza rysunków zebranych przez studentów - zajęcia podsumowujące analizę rysunku. Rysunek w diagnozie osób dorosłych

7. Rysunek jako metoda projekcyjna. Terapia przy pomocy rysunku.

8. Status naukowy technik projekcyjnych w badaniach psychologicznych.

9. Metoda projekcyjna a teorie percepcji i teoria pola. Test Rysunek Rodziny. Test Zdań niedokończonych

10. Techniki TAT jako metoda diagnostyczna i badawcza -wprowadzenie

11. Analiza opowiadań w z perspektywy teorii narracji. Wykorzystanie pamiętników i blogów w procesie diagnostycznym

12. Analiza protokołów badań przeprowadzonych przez studentów

13. Analiza opowiadań ,pamiętników, blogow - możliwości i ograniczenia. Metody projekcyjne w badaniach naukowych, w pracy psychologa klinicznego, sądowego - analiza protokołów i opinii psychologicznych.

14. kolokwium zaliczeniowe

15. Zajęcia podsumowujące - możliwości i ograniczenia stosowania technik projekcyjnych w praktyce klinicznej, terapii, poradnictwie - specyfika wykorzystania dla potrzeb sądu

Literatura:

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

1. Stemplewska-Zakowicz /2009/ Diagnoza psychologiczna GWP ,Gdańsk 2009 / rozdz.1 i 2 str 13 - 40

2. Przetacznik-Gierowska M. (1993), Świat dziecka. Aktywność – Poznanie – Środowisko,

Skrypt z psychologii Rozwojowej, Nakładem UJ (rozdz. III. 1.3.4.), Gloton R., Clero C. (1985), Twórcza aktywność dziecka, WSiP (rozdz. I, II ).

3. Wallon P., Cambier A., Engelhart D. (1993), Rysunek dziecka, WSiP Warszawa (rozdz. I, II A, B, C, D).

Hornowski J. (1982), Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej, Ossolineum (rozdz. 5).

4. M.Kielar_TurskaSrednie dzieciństwo w:Psychologia rozwoju człowieka /red.H.Napierała B,Trempała J./t.2PWN,W-wa 2000,.str83 -124

5. Wallon P. Cambier A., Engelhart D. (1993), Rysunek dziecka, WSiP Warszawa (rozdz. VI), Poznaniak W. (1984), Metody projekcji rysunkowej, [w] Sęk H., Metody projekcyjne. UAM Poznań,

Oster G., Gould P. (1999), Rysunek w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdz. 2, s. 30-71).

6. Wallon P. Cambier A., Engelhart D. (1993), Rysunek dziecka, WSiP Warszawa (rozdz. III),

Poznaniak W. (1984), Metody projekcji rysunkowej, [w] Sęk H., Metody projekcyjne. UAM Poznań,

7. Oster G., Gould P. (1999), Rysunek w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdz. 2, s. 30-71).

8. Lilienfeld S.O., Wood J.M., Garb H.N. (2002), Status naukowy technik projekcyjnych,str 13-66, Wydawnictwo UJ,

Sęk H. (1984), Metody projekcyjne. Część I, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stemplewska-Zakowicz /2009/ Diagnoza psychologiczna GWP ,Gdańsk 2009 / podrozdział; techniki projekcyjne str 96 -114/

9. J.Rembowski Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży PWN W-wa 1986 str 47- 88,92-226

Stemplewska-Żakowicz -Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B.Rottera ,Pracownia Testów PTP 1998

10. Murray H.A. (1986), Test Apercepcji Tematycznej. Wydanie eksperymentalne. Warszawa,

Stemplewska – Żakowicz K. (2004), O rzeczach widywanych na obrazkach i opowiadanych o nich historiach. TAT jako metoda badawcza i diagnostyczna,

(rozdz. 1 i 10).

11. J.Rembowski Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży PWN W-wa 1986 str 271-278

12. Stemplewska-Zakowicz /2009/ Diagnoza psychologiczna GWP ,Gdańsk 2009 / podrozdział; techniki projekcyjne str 96 -114/

13. Lilienfeld S.O., Wood J.M., Garb H.N. (2002), Status naukowy technik projekcyjnych,str 66-105, Wydawnictwo UJ,

14.

15. Lilienfeld S.O.,Wood JM Status naukowy technik projekcyjnych jak wyzej str 112- 122

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U13: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia. Potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną. Jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii. Umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. Potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy.

KOMPETENCJE

K_K13: Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy . Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione. Nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy. Potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom. Przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji. Formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień. Szanuje poufność wyników diagnozy.

WIEDZA

K_W13: Posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej. Rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej). Rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu. Zna podstawowe metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych. Orientuje się w ich wartościach psychometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie

pisemny sprawdzian wiadomości

Dopuszczalna liczba nieobecności: 1

Zaliczenie ćwiczeń podstawą dopuszczenia do egzaminu z całości kursu „Diagnoza psychologiczna” (A16).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stępień-Nycz, Malwina Szpitalak
Prowadzący grup: Małgorzata Steć, Małgorzata Stępień-Nycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.