Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju w biegu życia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A20a-ns Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju w biegu życia I
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat natury rozwoju, jego uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat natury rozwoju, jego uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji. W ramach wykładów, prezentując podstawowe pojęcia (np. rozwój, zmiana rozwojowa, cykl życia) oraz główne modele teoretyczne (np. Piaget, Wygotsky, Bowlby) psychologii rozwoju, ukazana zostanie specyfika badań rozwojowych (badania longitudinalne i sekwencyjne). Analiza wybranych współczesnych grup teorii rozwoju (poznawcze, neurobiologiczne, uczeniowe, społeczno-kulturowe) umożliwi przedstawienie m.in. takich zagadnień jak: 1) dynamika, ciągłość i sekwencja zmian rozwojowych; 2) indywidualne ścieżki rozwoju; 3) zaburzenia rozwoju. Najważniejsze prawidłowości i cechy charakterystyczne rozwoju fizycznego, motorycznego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka zostaną przedstawione podczas ćwiczeń.

Literatura:

W każdym cyklu kształcenia zostanie podana literatura obowiązkowa do ćwiczeń i wykładów.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U11 3: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii rozwojowej. Sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu. Potrafi odnieść swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań w innych dziedzinach psychologii, a także do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu codziennym. Potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia. Potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych oddziaływań usprawniających rozwój. .

KOMPETENCJE

K_K11 3: Uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników rozwojowych. Potrafi sprawnie komunikować się z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci, osoby starsze), starając się być wolnym od stereotypów i uprzedzeń. Przeciwstawia się dyskryminacji osób ze względu na wiek. Jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania na jego korzyść, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym..

WIEDZA

K_W11 3: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w toku całego życia. Zna przebieg i rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach życia. Jest świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

kolokwia,obecność na ćwiczeniach, zaliczenie z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, egzamin w formie testu

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, aktywny udział w zadaniach i dyskusji podczas ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.