Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia edukacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii edukacji oraz wskazanie na znaczenie nauczania i wychowania w rozwoju jednostki na różnych etapach jej życia. W ramach wykładu prezentowane są główne ideologie wychowania, uwarunkowania skutecznego uczenia się i nauczania, omawiane są kwestie dotyczące adaptacji uczniów do warunków szkolnych, a także trudności i błędy wychowawcze.

Ćwiczenia wskazują na możliwości praktycznego wykorzystania w procesach edukacyjnych wiedzy z zakresu psychologii rozwoju, psychologii uczenia się i pamięci, psychologii motywacji. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z tradycyjnym oraz alternatywnymi modelami edukacji, a także zagrożeniami i trudnościami, jakie mogą pojawić się w edukacji oraz sposobami działania w sytuacjach problemowych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii edukacji oraz wskazanie na znaczenie nauczania i wychowania w rozwoju jednostki na różnych etapach jej życia. W ramach wykładu prezentowane są główne ideologie wychowania, uwarunkowania skutecznego uczenia się i nauczania, omawiane są kwestie dotyczące adaptacji uczniów do warunków szkolnych, a także trudności i błędy wychowawcze.

Ćwiczenia wskazują na możliwości praktycznego wykorzystania w procesach edukacyjnych wiedzy z zakresu psychologii rozwoju, psychologii uczenia się i pamięci, psychologii motywacji. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z tradycyjnym oraz alternatywnymi modelami edukacji, a także zagrożeniami i trudnościami, jakie mogą pojawić się w edukacji oraz sposobami działania w sytuacjach problemowych.

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

1. Omówienie zawartości treściowej wykładu. Zagadnienia wprowadzające. Psychologia edukacji, psychologia wychowania, psychologia kształcenia – ustalenia terminologiczne.

2. Przedmiot zainteresowań psychologii edukacji.

3. Edukacja a rozwój jednostki. Wiedza o rozwoju psychicznym jako podstawa nauczania i wychowania.

4. Ideologie wychowania.

5. Podmiotowość i odpowiedzialność w edukacji.

6. Uwarunkowania skutecznego uczenia się i nauczania.

7. Szkoła jako kontekst rozwoju.

8. Dialog edukacyjny.

9. Adaptacja uczniów do warunków szkolnych.

10. Trudności i błędy wychowawcze.

11. Konflikty w środowisku szkolnym: źródła, sposoby rozwiązywania i znaczenie.

12. Dzieci wymagające specjalnego nauczania.

13. Nauczyciel jako podmiot procesu edukacyjnego i jego specyficzne problemy.

14. Idea edukacji całożyciowej. Edukacja osób dorosłych.

15. Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji.

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie w problematykę psychologii edukacji

3. Pamięć jako przedmiot badań psychologicznych

4. Niedoskonałości pamięci

5. Usprawnianie pamięci

6. Psychologia uczenia

7. Kary i nagrody w edukacji

8. Motywacja do uczenia się

9. Modele edukacji: edukacja tradycyjna

10. Modele edukacji: edukacja alternatywna

11. Edukacja jako samorozwój

12. Pomiar i ocena osiągnięć

13. Zagrożenia w edukacji

14. Zapobieganie konfliktom – trening asertywności

15. Podsumowanie. Podsumowanie zajęć

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW:

Literatura obowiązkowa:

Kowalik S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mietzel G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.

Dembo M.H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

3. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion

(s.19-31, 55-71).

4. Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo

Helion. [s. 275-301]

Piotrowska, A. (2005). Rzekome wspomnienia – czy ufać swojej pamięci? W: E. Czerniawska (red.),

Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe (s. 125-142). Warszawa: WSiP.

5. Baddeley, A.D. (1998). Pamięć. Poradnik użytkownika [tłum. E. Kołodziej-Józefowicz]. Warszawa:

Prószyński i S-ka.

Buzan, T. (2003). Pamięć na zawołanie [tłum. M. Siurawski]. Łódź: Wydawnictwo Ravi.

6. Ledzińska, M. (2004). Uczenie się wykraczające poza warunkowanie. W: J. Strelau (red.), Psychologia.

Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 117-136). Gdańsk: GWP.

Tavris, C., Wade, C. (2008). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

[s. 165-191

Zimbardo, Ph.G., Johnson, R.L., McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Cz.2. Motywacja i uczenie się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (114-175).

7. Pryor, K. (2004). Najpierw wytresuj kurczaka. Poznań: Media Rodzina. (s.9-98).

8. Łukaszewski, W. (2004). Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: J. Strelau (red.),

Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 426-440). Gdańsk: GWP.

Łukaszewski, W., Doliński, D. (2004). Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. W: J. Strelau (red.),

Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 441-468). Gdańsk: GWP.

Czerniawska, E., Ledzińska, M. (2008).Jak się uczyć? Bielsko-Biała: ParkEdukacja. (s.181-248).

Covington, M.V., Manheim Teel, K. (2004). Motywacja do nauki [tłum. S. Pikiel]. Gdańsk: GWP.

9. Kruszewski, K. (1992). Metody nauczania. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności

nauczyciela (s.133-147). Warszawa: PWN. [zagadnienia: prowadzenie pogadanki, prowadzenie

wykładu]

10. Dzierzgowska, I. (2011). Jak uczyć metodami aktywnymi. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Kruszewski, K. (1992). Metody nauczania. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności

nauczyciela (s. 147-157). Warszawa: PWN. [zagadnienia: kierowanie dyskusją, kierowanie

obserwacją]

Kruszewski, K. (1992). Nauczanie i uczenie się rozwiązywania problemów. W: K. Kruszewski (red.),

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela (s. 109-132). Warszawa: PWN.

Kruszewski, K. (1992). Gry dydaktyczne. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności

nauczyciela (s. 165-181). Warszawa: PWN.

11. Law, H., Ireland, S., Hussain, Z. (2010). Psychologia coachingu [tłum. G. Skoczylas]. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

12. Dembo M.H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP, r. 12.

13. Hornowska, E. (2004). Uczniowie jako ofiary i świadkowie agresji. W: A. Brzezińska i E. Hornowska

(red.), Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy (s. 161-163). Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe Scholar.

Hornowska, E. (2004). Radzenie sobie z doświadczaniem agresji. W: A. Brzezińska i E. Hornowska (red.),

Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy (s. 178-180). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Scholar.

Pyżalski, J. (2010). Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze

wyniki badań. W: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.), Człowiek i uzależnienia. Pułtusk-Warszawa:

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

14. Wolpe, J., Wolpe, D. (1999). Wolni od lęku. Kraków: WiR Partner.

Zielińska, M. (2012). Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem.

Gdańsk: Harmonia.

Król-Fijewska, M. (1991). Trening asertywności – metoda uczenia konstruktywnych zachowań. W: M. Lis-

Turlejska (red.), Nowe zjawiska w psychoterapii (s. 38-53). Warszawa: Santorski.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06 1: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny psychologii poznawczej. Potrafi wymienić specyficzne dla niej metody badawcze, łącznie metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce. Sprawnie posługuje się terminologią poznawczą. Potrafi sformułować problem badawczy lub diagnostyczny w tej dziedzinie i zaproponować jego rozwiązanie.

K_U11 1: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii rozwojowej. Sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu. Potrafi odnieść swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań w innych dziedzinach psychologii, a także do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu codziennym. Potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia. Potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych oddziaływań usprawniających rozwój.

KOMPETENCJE

K_K06 1: Potrafi zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej i zastosować swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów. Uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych.

K_K11 1: Uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników rozwojowych. Potrafi sprawnie komunikować się z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci, osoby starsze), starając się być wolnym od stereotypów i uprzedzeń. Przeciwstawia się dyskryminacji osób ze względu na wiek. Jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania na jego korzyść, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

WIEDZA

K_W06 1: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych. Orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie. Rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką.

K_W11 1: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w toku całego życia. Zna przebieg i rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach życia. Jest świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Egzamin testowy (50% +1)

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Czyżowska, Małgorzata Hołda
Prowadzący grup: Dorota Czyżowska, Gabriela Gore-Gorszewska, Małgorzata Hołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs na Pegazie:
Forum kursu na Pegazie:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Czyżowska, Małgorzata Hołda
Prowadzący grup: Dorota Czyżowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.