Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-KB18-pr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna w praktyce
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w praktykę psychologii klinicznej. Problematyka zajęć obejmuje opis i analizę zaburzeń zachowania pacjentów psychiatrycznych. Omawiane będą możliwości i ograniczenia w nawiązywania kontaktu, metody diagnozy, formy i rodzaje zaburzeń procesów psychicznych, udział czynników sytuacyjnych, środowiskowych i osobowościowych w genezie zaburzeń.

Zajęcia odbywają się na terenie szpitali pod kierunkiem psychologów praktyków i obejmują ćwiczenia w zakresie nawiązania kontaktu z pacjentem, prowadzenia badania psychologicznego oraz jego całościowej interpretacji w formie diagnozy psychologicznej. Ukończenie kursu da studentom podstawowe umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz przeprowadzania badania psychologicznego i jego opracowania, co będzie możliwe do wykorzystania w działalności praktycznej.

Kurs może być realizowany jako praktyka (USOS: WFz.IPs-N-KB18-pr).

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w praktykę psychologii klinicznej. Problematyka zajęć obejmuje opis i analizę zaburzeń zachowania pacjentów psychiatrycznych. Omawiane będą możliwości i ograniczenia w nawiązywania kontaktu, metody diagnozy, formy i rodzaje zaburzeń procesów psychicznych, udział czynników sytuacyjnych, środowiskowych i osobowościowych w genezie zaburzeń.

Zajęcia odbywają się na terenie szpitali pod kierunkiem psychologów praktyków i obejmują ćwiczenia w zakresie nawiązania kontaktu z pacjentem, prowadzenia badania psychologicznego oraz jego całościowej interpretacji w formie diagnozy psychologicznej. Ukończenie kursu da studentom podstawowe umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz przeprowadzania badania psychologicznego i jego opracowania, co będzie możliwe do wykorzystania w działalności praktycznej.

Kurs może być realizowany jako praktyka (USOS: WFz.IPs-N-KB18-pr).

Literatura:

Meyer, Robert: Psychopatologia. Gdańsk 2003.

Psychologia kliniczna. T. 1. Red. nauk. Helena Sęk. Warszawa 2005.

Psychologia kliniczna. T. 2. Red. nauk. Helena Sęk. Warszawa 2005.

Psychologia zaburzeń osobowości : wybrane zagadnienia. Red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. Poznań 2008.

Sęk, Helena: Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa cop. 2005.

Społeczna psychologia kliniczna, pod red. Heleny Sęk ; [zespół aut. Jerzy Brzeziński et al.]. Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

K_W13: Posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej. Rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej). Rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu. Zna podstawowe metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych. Orientuje się w ich wartościach psychometrycznych.

K_W14: Posiada wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Zna główne modele zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających. Zna powszechnie stosowane kryteria rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Zna podstawowe systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD i DSM w ich aktualnych wersjach). Posiada wiedzę o biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń psychicznych. Orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego.

K_U13: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia. Potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną. Jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii. Umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. Potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy.

K_U14: Potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji itd, a także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów klasyfikacyjnych. Sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyfikacji ICD. Potrafi wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno – kulturowym. Rozumie znaczenie czynników psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych. Krytycznie posługuje się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych. Potrafi dostosować swoje postępowanie do obowiązującego prawa o ochronie zdrowia psychicznego. Potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Potrafi w sposób kompetentny udzielić pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach.

K_K13: Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy . Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione. Nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy. Potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom. Przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji. Formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień. Szanuje poufność wyników diagnozy.

K_K14: Docenia unikalną wartość zdrowia psychicznego, promocję zdrowia uznając za jeden z głównych priorytetów w pracy psychologa. Dba o własne zdrowie psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi. Odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu na odmienność światopoglądu, przynależności narodowej i etnicznej, systemu wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów i uprzedzeń. Potrafi nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy psychologicznej. W przypadku osób chorych somatycznie potrafi udzielić pomocy psychologicznej. Uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i umierających. Przejawia gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa, zaliczenie w postaci pracy pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Iniewicz
Prowadzący grup: Barbara Błażko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.