Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe zagadnienia psychologii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-SB12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia psychologii kulturowej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony omówieniu jednostkowych i grupowych procesów psychospołecznych zachodzących na styku różnych kultur. Zmiany te mogą być wywołane zarówno procesami globalizacyjnymi, jak i migracją dobrowolną (studenci, pracownicy firm i organizacji międzynarodowych, ich współmałżonkowie i dzieci) oraz migracją wymuszoną (uchodźcy). Wiele uwagi zostanie poświęcone problemom związanym z migracjami Polaków do krajów UE po 2004 roku, oraz ich akulturacji w nowym środowisku. W czasie wykładów ukazana zostanie specyfika psychologii kulturowej (postulującej współtworzenie się procesów psychicznych i kulturowych), zarówno na tle psychologii głównego nurtu (ignorującej kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych oraz uogólniającej wyniki badań z udziałem Amerykanów i Europejczyków na wszystkich ludzi), jak i psychologii międzykulturowej (traktującej procesy psychiczne jako zależne od kultury oraz realizującej ilościowe badania porównawcze).

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony omówieniu jednostkowych i grupowych procesów psychospołecznych zachodzących na styku różnych kultur. Zmiany te mogą być wywołane zarówno procesami globalizacyjnymi, jak i migracją dobrowolną (studenci, pracownicy firm i organizacji międzynarodowych, ich współmałżonkowie i dzieci) oraz migracją wymuszoną (uchodźcy). Wiele uwagi zostanie poświęcone problemom związanym z migracjami Polaków do krajów UE po 2004 roku, oraz ich akulturacji w nowym środowisku. W czasie wykładów ukazana zostanie specyfika psychologii kulturowej (postulującej współtworzenie się procesów psychicznych i kulturowych), zarówno na tle psychologii głównego nurtu (ignorującej kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych oraz uogólniającej wyniki badań z udziałem Amerykanów i Europejczyków na wszystkich ludzi), jak i psychologii międzykulturowej (traktującej procesy psychiczne jako zależne od kultury oraz realizującej ilościowe badania porównawcze). Zaprezentowane będą dotychczasowe ustalenia dyscypliny w zakresie współtworzenia się procesów kulturowych i: (i) Ja i tożsamości (Kitayama, Markus), (ii) elementarnych i złożonych procesów poznawczych (Masuda, Nisbett, Norenzayan), (iii) emocji i motywacji (Fessler, Ho, Kitayama, Tsai), (iv) moralności i zachowań społecznych (Heine, Shweder), (v) choroby i zdrowia (Kleinman, Shweder). W prezentacji zagadnień w ramach wykładu zostanie położony nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym w funkcjonowaniu zawodowym psychologa.

SYLABUS DO WYKŁADU:

1. Psychologia głównego nurtu, a psychologia międzykulturowa, kulturowa i indygeniczna.

2. Sposoby porządkowania różnic między ludźmi – wymiary kultury. Umysł-w-kulturze

3. Kultura a Ja i tożsamość.

4. Kultura a elementarne i złożone procesy poznawcze.

5. Kultura a emocje i motywacje.

6. Kultura a moralność, komunikacja i zachowania społeczne (w kontaktach powszednich i biznesowych).

7. Kultura a zdrowie i choroba. Akulturacja (student za granicą – możliwości i zagrożenia; szok kulturowy).

8. Etapy stawania się uchodźcą – pomoc psychologiczna dla uchodźców.

Literatura:

1. Matsumoto, D., Juang, L.(2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP. (ss.16-46, 215-216, 564-582).

2. Boski. P. (2009). Psychologiczne wymiary kultur. Badania Hofstede. [w:] Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: PWN. (ss. 90-127).

Hall, E. T. (1976). Ukryty wymiar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (ss. 149-231).

3. Boski. P. (2009). Konsekwencje kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych dla konstrukcji i regulacyjnych funkcji ja. [w:] Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: PWN. (ss. 205-242).

Markus, H.R., Kitayama, S. (1993). Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji. Nowiny Psychologiczne, 3, 5-70.

4. Boski. P. (2009). Epistemologia kulturowa II: Logika i myślenie analityczne oraz myślenie holistyczne. [w:] Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: PWN. (332-368).

Efekty uczenia się:

K_W01: Posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny.

K_W10: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii społecznej. Rozumie jej powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi dziedzinami psychologii. Zna główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej. Posiada wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań.

K_U10: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii społecznej. Sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu. Potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii. Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej. Potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań.

K_K01: Posiada poczucie tożsamości zawodowej. Potrafi współpracować z innymi psychologami, w zespołach badawczych i w dziedzinie praktyki psychologicznej. Uznaje granice swoich kompetencji zawodowych w kontaktach ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafi popularyzować wiedzę psychologiczną bez straty dla jej wartości naukowej.

K_K10: Jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną. Cechuje się poszanowaniem praw mniejszości. Unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur alternatywnych. Uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi. Jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z kursu jest ustalana w oparciu o wyniki 40-pytaniowego egzaminu testowego. Próg punktowy 21 pkt. Czyli 50% + 1.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.