Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-A/03a Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Islam
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0140-1SO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Powstanie islamu, sytuacja na Bliskim Wschodzie, pierwszy okres działalności Muhammada jako proroka, zasady islamu, ugrupowania religijne w islamie, fundamentalizm. Koran - jego geneza.

Literatura:

1. J.Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t.I, II, Warszawa 1997.

2. J.Bielawski, Islam - religia państwa i prawa, Warszawa

3. Koran, tł. J.Bielawski

4. M.Gandefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1998.

5. A.Metz, Renesans islamu, Warszawa 1981.

6. S.H.Nasr, Idee i wartości islamu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz
Prowadzący grup: Mateusz Kłagisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami o islamie oraz przekazanie im umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat tej religii. Kurs ma w ten sposób pomóc studentom w wyrobieniu krytycznej postawy w stosunku do obiegowych opinii na temat islamu rozpowszechnionych w kulturze popularnej oraz przekazać im wiedzę i narzędzia niezbędne do weryfikacji tych opinii.

Efekty kształcenia:

Zaliczenie kursu oznacza, że student

1) zna terminologię religioznawczą i historyczną związaną z islamem;

2) potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z opracowań naukowych dostępnych w bibliotece naukowej i sieci Internet (K_U01)

3) posiada zasób podstawowych wiadomości o islamie;

4) samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez posługiwanie się narzędziami pracy badawczej (K_U03)


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin, zaliczenie z ćwiczeń na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1) ocena bieżąca aktywności na ćwiczeniach;

2) kolokwium końcowe;

3) prezentacja na zajęciach na temat wskazany przez prowadzącego lub ustalony indywidualnie


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze aspekty Islamu począwszy od historii, postaci Mahometa i pierwszych wieków kształtowania się, poprzez pokazanie rozwoju i rozpowszechniania tej religii a także jej późniejszych podziałów i procesów wyodrębniania się głównych nurtów aż po jej zróżnicowanie i funkcjonowanie w świecie współczesnym. Omówione zostaną również święty tekst i źródło objawienia w islamie jakim jest Koran, a także źródło muzułmańskiej tradycji i prawa - hadisy; podstawy wiary, główne wierzenia i rytuały, specyfika podziału na sunnizm i szyizm; muzułmański mistycyzm, związki i relacje Islamu z chrześcijaństwem i judaizmem, muzułmańska teologia, filozofia i prawo. W końcu zostaną podjęte również takie żywe i ważne dzisiaj tematy jak związki islamu z polityką, islamska obyczajowość i moralność i współczesne zróżnicowanie religijne w krajach muzułmańskich.

Pełny opis:

Lista tematów omawianych kolejno na wykładach:

1. Arabia przedmuzułmańska (politeizm, plemiona, język arabski); Mahomet i powstanie islamu

2. Koran – objawienie, charakterystyka;

3. Hadisy – muzułmańska tradycja i źródło prawa

4. Zasady wiary i obowiązki religijne: dogmaty islamu (restrykcyjny monoteizm, anioły, święte pisma, prorocy, eschatologia), Mahomet jako „Pieczęć Proroków”, kult świętych, ikonoklazm. Filary islamu – wyznanie wiary (szahada), modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka;

5. Podboje, walki o władzę, szyizm i sunnizm – historia

6. Szyizm i sunnizm – główne różnice i relacje na przestrzeni wieków

7. Mniejsze odłamy szyizmu, ugrupowania skrajne (historyczne i współczesne), alawici, druzowie, jezydzi, bahaici

8. Sufizm i muzułmański mistycyzm

9. Chrześcijaństwo i judaizm a islam

10. Prawo i doktryna (teologia, szariat, szkoły prawne, znaczenie prawa w Islamie)

11. Filozofia muzułmańska

12. Islam a polityka (od początków do współczesności)

13. Islamska obyczajowość, moralność: małżeństwo, życie codzienne, modlitwa pięć razy dziennie, modlitwa piątkowa, zakaz picia alkoholu i hazardu, zakaz jedzenia wieprzowiny itd.

14. Kontrowersyjne tematy: Co to jest dżihad, muzułmański fundamentalizm, islam a terroryzm; rola kobiety w islamie, obrzezanie kobiet, małżeństwa dzieci, wielożeństwo itd.

15. Geografia współczesnego islamu: Różnice między odłamami islamu i islamem w różnych krajach, historia i specyfika regionów – szyizm ajatollahów, wahabizm w Arabii Saudyjskiej, islam w Azji, ISIS itd.

Na ćwiczeniach studenci będą aktywnie zgłębiać omawiane na wykładach tematy poprzez lekturę tekstów źródłowych (Koranu, hadisów, wyborów z literatury filozoficznej i mistycznej, tekstów historycznych i współczesnych) i podstawowych opracowań naukowych w języku polskim, a także poprzez prezentacje na wybrane zagadnienia (np. poezja arabska, recytacja koraniczna, imiona boskie w islamie, wyprawy krzyżowe, święto Aszura, szyizm Irański i rewolucja ajatollahów, islam w Azji) i debaty związane z najbardziej kontrowersyjnymi tematami (jak np. rola kobiet w islamie, islam a chrześcijaństwo, czy Islam a terroryzm) .

Literatura:

Teksty źródłowe:

Koran, tł. J. Bielawski, Warszawa 1986 (lub późn.).

Mądrości Proroka (hadisy), wybrał, przeł. z arab. i wstępem opatrzył J. Danecki, Warszawa 1993.

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I i II, Warszawa 2007.

M. Cook, Mahomet, tł. B. Zagórski, Warszawa 1999

M. Cook, Koran, tł. K. Pachniak, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988.

Danecki, J., Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997.

Historia filozofii arabskiej, ed. P. Adamson, R. C. Taylor, tł. K. Pachniak, A. Wąs, Kraków 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Izdebska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.