Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Buddyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-A/61 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Buddyzm
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0140-1SO
Przedmioty dla programu WFz-140-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czyżykowski
Prowadzący grup: Robert Czyżykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami buddyzmu, jego historią oraz w ograniczonym zakresie z jego współczesnością. Problematyka buddyzmu zostanie zaprezentowana w oparciu o teksty źródłowe i najnowsze akademickie opracowania przedmiotu. Student opanowuje wiedzę dotyczącą różnych doktryna szkół buddyjskich i potrafi sprawnie poruszać się w obrębie różnych tradycji religijnych. Cele te uzyskuje się poprzez wyrobienie umiejętności krytycznej analizy tekstów źródłowych, ikonografii itd., tak aby student uzyskał zdolność rozumienia różnorodnych zjawisk kulturowych i religijnych w obrębie buddyzmu we współczesnej Azji Południowej oraz do ewentualnej komunikacji międzykulturowej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student/ka zna i rozumie ulokowanie buddyzmu w kontekście religii Indii [K_W01] [K_W04]

- zna podstawowe doktryny różnych nurtów buddyzmu oraz zróżnicowanie jego form [KW_04]

- rozumie zależność pomiędzy instytucjami społecznymi buddyzmu a jego ideologią [K_W07]

- potrafi interpretować wybrane teksty buddyzmu [K_W03] [K_W10]

- zna i potrafi interpretować czynności kultowe i symbolikę religijną buddyzmu [K_W03] [K_W04]Umiejętności:


- student/ka umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat kultury, historii i zjawisk oraz procesów społecznych w Indiach ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U1]

- Samodzielnie studiuje literaturę przedmiotową [K_U02] [K_U03]

- wykrywa zależności między kształtowaniem się idei buddyjskich a procesami społecznymi i kulturowymi Indii [K_U6]

- dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę [K_U9] [K_U04]

- potrafi porównywać wybrane buddyjskie tradycje religijne Azji Południowej, w szczególności indyjskie, zgodnie ze współczesną metodologią religioznawstwa [K_U10]


Kompetencje społeczne:

- student/ka jest świadom/a wpływu kultury buddyjskiej na procesy enkulturacji w Polsce i na świecie [K_K01]Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na ćwiczeniach: obecność, aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe.

Wykład: egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne, egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody podające, metody podające połączone z ilustracją, wykład problemowy

Ćwiczenia: praca z tekstem, analiza tekstu, dyskusja, analizu materiału filmowego


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz.

Praca własna studenta: a) samodzielne studiowanie podręczników i tekstów sakralnych – 30 godz.

b) przygotowanie do kolokwium – 10 godz.

c) przygotowanie do ćwiczeń (analiza tekstów) – 20 godz.

d) przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łącznie 150 godz. (5 pkt. ECTS)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami buddyzmu, jego historią oraz w ograniczonym zakresie z jego współczesnością. Problematyka buddyzmu zostanie zaprezentowana w oparciu o teksty źródłowe i najnowsze akademickie opracowania przedmiotu.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami buddyzmu, jego historią oraz w ograniczonym zakresie z jego współczesnością. Kurs obejmuje problematykę genezy buddyzmu (śramanowie, Wielka Magadha), jego interakcji z innymi religiami subkontynentu indyjskiego (braminizm) oraz rozwoju zarówno w aspektach historycznym, jak i doktrynalnym: Budda i jego uczniowie, "sobory", cesarz Aśoka, buddyzm wczesnych szkół, therawada, mahajana, wadźrajana. Przybliżone zostaną zagadnienia organizacyjne - wspólnota monastyczna buddyjska, jej zróżnicowanie i tradycja tekstowa - winaja. Kurs wprowadza podstawową terminologię myśli buddyjskiej charakterystyczną dla głównych tradycji filozoficznych funkcjonujących w jego obrębie - abhidharmy, jogaćary, madhjamaki. Omówione zostaną także aspekty rytualne, medytacyjne i organizacyjne buddyzmu w oparciu o teksty źródłowe jak i najnowsze opracowania przedmiotu. Dopełnieniem problematyki buddyzmu indyjskiego będą zajęcia poświęcone pozostałym tradycjom buddyjskim Azji - przede wszystkim Tybetowi i Chinom.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Gethin, Podstawy buddyzmu, przeł. T. Macios, A. Stępień, Kraków 2010.

M. Mejor, Buddyzm, Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001.

Część ćwiczeniowa:

Buddyzm wczesny/pierwotny, therawada/hinajana:

1. M. Mejor, Buddyzm, Zarys historii buddyzmu w Indiach, s. 24-75.

K. Kosior, Buddyzm pierwotny, [w:] Filozofia Wschodu, s. 181-196.

2. Pierwsze kazanie Buddy (Kazanie o wprawieniu w ruch Koła Dharmy), Ratana Sutta (Kazanie o [Trzech] Klejnotach), Przypowieść o ślepcach i słoniu Buddyzm: Nauka i nie-ja i o powstawaniu w zależności, [w:] M. Mejor, s. 238-241, 249-252, 257-261.

3. Dhammapada, [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, s. 219-223 lub [w:] Światło słowem zwane, red. M. Mejor, s. 354-369, D. Keown, Buddyzm – bardzo krótkie wprowadzenie, - rozdz. Medytacja, Etyka, s. 101-128.

4. R. Gethin, Podstawy buddyzmu, rozdz. IV, Wspólnota buddyjska. Mnisi, mniszki i świeccy wyznawcy, s. 79-104; fragm.: Reguła Zakonna, Winaja, Patimokkha, [w:] M. Mejor, Buddyzm, s. 245-248.

Buddyzm mahajany

5. R. Gethin, rozdz. Mahajana. Wielki wóz, [w:] Podstawy buddyzmu, s. 211-236.

6. Sutra serca wielkiej pradźnia-paramity [w:] Filozofia Wschodu, s. 239-250;

Sutra diamentowego ostrza;; Sutra lotosu dobrego prawa; Król skupienia medytacyjnego, [w:] M. Mejor, Buddyzm., s. 262-268, s. 272-283.

7. Wybrane sutry mahajany, teksty jogaćary, madhjamaki

Mahajana kontynuacja: buddyzm tantryczny (wadźrajana)

8. P. Williams, Buddyzm mahajana, przeł. H. Smagacz, Kraków 2001.

9. Tybetańska księga umarłych, przeł. I. Kania, Kraków 1996, fragmenty.

10. Ł. Trzciński, Tantra buddyjska, [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska.

Formy buddyzmu swoiste dla Chin i Japonii:

11. R. Gethin, Podstawy buddyzmu, s. 237-249; B. Szymańska, Chiński buddyzm chan, Kraków 2009.

12. Sutra Szóstego Patriarchy, [w:] Filozofia Wschodu, s. 377-388.

13. Dōgen Kigen, Skarbiec i oko prawdziwego prawa, [w:] Ibidem, s. 389-406.

Literatura uzupełniająca:

M. Carrithers, Budda, przeł. T. Jurewicz, Warszawa 1999.

Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków 2001.

Filozofia Wschodu, Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Kraków 2002.

D. Keown, Buddyzm – bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. T. Jurewicz, Warszawa 1997.

M. Mejor, Buddyzm, Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001.

H. Oldenberg, Życie, nauczanie i wspólnota Buddy, przeł. I. Kania, Kraków 1994.

J. Powers, Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego, tłum. J. Janiszewska, Kraków 2008.

B. Szymańska, Chiński buddyzm chan, Kraków 2009.

Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

Tybetańska księga umarłych, przeł. I. Kania, Kraków 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czyżykowski
Prowadzący grup: Robert Czyżykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.