Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religie Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-A/62 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Religie Polski
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0140-1SO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łętocha
Prowadzący grup: Rafał Łętocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami i sposobami koegzystencji głównych religii funkcjonujących na ziemiach polskich począwszy od średniowiecza oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej.

Efekty kształcenia:

Student w zakresie wiedzy: EK1 Zna i rozumie rolę i znaczenie różnych religii w dziejach i kulturze Polski na przestrzeni wieków [K_W01K_W08] EK2 Rozumie zależności między kształtowaniem się idei religijnych a zmianami w polskiej kulturze i w społeczeństwie [K_W07] EK3 Zna faktografię dotyczącą obecności idei religijnych w dziejach i kulturze Polski [K_W09] Student w zakresie umiejętności: EK4 Czyta i interpretuje podstawowe teksty religijne [K_U02, K_U03] EK5 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U01] EK6 Wykrywa zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi [K_U06]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1/ Egzamin pisemny2/ Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach 3/ Ocena wygłoszonego referatu. Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład: - Metody podające – opis - Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie - Metody podające – prezentacja multimedialna - Metody problemowe - wykład problemowyĆwiczenia: - Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu - Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe - Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

5

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Religioznawstwo, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Kurs skupia się na przedstawieniu koegzystencji głównych religii funkcjonujących na ziemiach polskich począwszy od średniowiecza do czasów współczesnych oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej.

Pełny opis:

Celem kursu jest syntetyczne przedstawienie dziejów i metod koegzystencji głównych religii funkcjonujących na ziemiach polskich począwszy od średniowiecza oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej. Kościół katolicki w czasach średniowiecza. Reformacja w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego antytrynitaryzmu. Prawosławie w Koronie i na Litwie przed 1596r. Unia brzeska, rozwój oraz ewolucja Kościoła unickiego na ziemiach polskich. Współzawodnictwo prawosławia i Unii w I RP. Sarmatyzacja polskiego katolicyzmu. Kościół ormiański, staroobrzędowcy, karaimizm, islam, judaizm w Polsce do czasów współczesnych. Kościół i katolicyzm w okresie zaborów. Mariawityzm i Kościół polskokatolicki. Przegląd współcześnie zarejestrowanych Kościołów i związków wyznaniowych.

Literatura:

1. Chrześcijaństwo w Polsce, Lublin 1992.2. Jobert A., Od Lutra do Mohyły, Warszawa 1994.3. Libiszowska-Żółtkowska M., Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, Warszawa 2001.4. Mazur K., Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991.5. Mironowicz A., Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczpospolitej, Białystok 2001.6. B. Kumor, Z. Historia Kościoła w Polsce, t. 1, Poznań-Warszawa 1974.7. Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1982Literatura uzupełniająca:8. J. Tazbir, Świt i zmierzch polskiej reformacji, Warszawa 1956.9. Tenże, Reformacja w Polsce, Warszawa 1993.10. Myśl ariańska w Polsce XVII wieku, Ossolineum 1991.11. Unia brzeska-przeszłość i teraźniejszość, Kraków 199812. E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich, Warszawa 197713. E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich, Warszawa 197714. M. Zakrzewska – Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982. 15. G. Pełczyński, Karaimi polscy, Poznań 2004.16. K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 199917. B. Domagała, Polski Narodowy Kościół Katolicki - herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, Kraków 1996

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łętocha
Prowadzący grup: Rafał Łętocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.