Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Politologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-B/03 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Politologia religii
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łętocha
Prowadzący grup: Rafał Łętocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z relacjami jakie zachodziły i zachodzą pomiędzy sferą religijną i polityczna. Student ma posiąść wiedzę na temat różnego rodzaju zależności i interakcji zachodzących pomiędzy nimi. Zostanie również wyposażony w podstawową aparaturę naukową umożliwiającą analizowanie i interpretowanie tego rodzaju relacji.

Efekty kształcenia:

Student w zakresie wiedzy: EK1 Zna i rozumie rolę religii w kształtowaniu się idei politycznych i życiu społeczno-politycznym [K_W01, K_W07] EK2 Ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczno-polityczne oraz o źródłach tych norm i ich naturze [K_W04, K_W08] EK3 Zna i rozumie główne kierunki i szkoły współczesnego religioznawstwa [K_W06] Student w zakresie umiejętności EK4 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U01] EK5 Znajduje zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi [K_U06] EK6 Dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę [K_U09]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/ Egzamin ustny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń2/ Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:a/ kolokwium końcowego sprawdzającego wiedzę (50%)b/ aktywności na zajęciach w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska (50%)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1/ Egzamin pisemny 2/ ocena aktywności na ćwiczeniach 3) kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład: - Metody podające – opis - Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie - Metody podające – prezentacja multimedialna - Metody problemowe - wykład problemowyĆwiczenia: - Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu - Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe - Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

5

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Skrócony opis:

Kurs dotyczy wszechstronnie rozumianych relacji zachodzących między religiami a płaszczyzną życia politycznego.

Pełny opis:

Kurs dotyczy wszechstronnie rozumianych relacji zachodzących między religiami a płaszczyzną życia politycznego. Charakter politologii religii jako dyscypliny naukowej. Zagadnienia takie, jak: prorocy, reformatorzy i myśliciele religijni i ich poglądy na państwo i władzę. Wpływ etyki religijnej na mentalność polityczną narodów. Kwestia narodów „wybranych" i związanych z tym nacjonalizmów. Partie polityczne i ich relacje z religią. Problem państwa teokratycznego, sakralizacji prawa i przyjmowania nowych religii. Teologia polityczna (instytucjonalna, apelatywna i jurystyczna), koncepcje gnozy politycznej i religii obywatelskiej. Mit polityczny i rytuał polityczny.

Literatura:

1. J. Wach, Socjologia religii, Warszawa 1961, rozdz.: Religia a państwo.2. P. Crepon, Religie a wojna, Gdańsk 1994.3. P. Michel, Polityka i religia, Kraków 2000.4. E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002.5. H. Rahner, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986.6. G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 20077. M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa 2009.8. E. W. Böckenforde, Wolność–państwo–Kościół, Kraków 19949. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000 10. S. Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2009Literatura uzupełniająca:11. Jacek Grzybowski, Miecz i pastorał, Kęty 200612. Józef Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 199313. Gnoza polityczna, red. J. Skoczyński, Kraków 199814. Anna Peck, Trzecia świątynia jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2010.15. Jacek Bartyzel, Pojęcie, geneza i próba systematyki głównych typów nacjonalizmu, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, red. B. Grott, Kraków 2010.16. Nicholas Goodrick-Clark, Okultystyczne źródła nazizmu, Warszawa 2001.17. Friedrich-Wilhelm Haack, Neopoganizm w Niemczech, Kraków 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łętocha
Prowadzący grup: Rafał Łętocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.