Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-D/01 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Psychologia religii
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu WFz-140-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sacha
Prowadzący grup: Matylda Ciołkosz, Małgorzata Sacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

https://pegaz.uj.edu.pl

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią rozwoju psychologii religii oraz ze współczesnym stanem badań w tej dziedzinie. Ważnym akcentem kształcenia w ramach modułu będzie wspólna dyskusja nad możliwymi praktycznymi aplikacjami badań z zakresu psychologii religii: do psychoterapii, sztuki, nauk o zarządzaniu.Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem badań z zakresu psychologii religii, a następnie zaprojektowania badań własnych.

Efekty kształcenia:

W zakresie:


Wiedzy:

[W1] Zna i rozumie rolę religii w kontekście interfejsu psycho-kulturowego

[W2] Zna i rozumie główne kierunki badawcze i teorie współczesnej psychologii religii

[W3] Rozumie procesy psychologiczne odpowiedzialne za kształtowanie się idei

religijnych w kontekście interfejsu psycho-kulturowego

[W4] Ma elementarną wiedzę na temat psychologii procesów grupowych oraz

regulacyjnego charakteru tych procesów w odniesieniu do produkcji i reprodukcji więzi społecznych, stratyfikacji społecznej oraz instytucji społecznych.


Umiejętności:

[U1] Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje

ze źródeł pisanych i elektronicznych z dziedziny psychologii religii

[U2] Poprawnie stosuje poznaną terminologię psychologiczną

[U3] Rozwija umiejętności badawcze w dziedzinie psychologii religii kierując

się wskazówkami opiekuna naukowego

[U4] Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą w dziedzinie

psychologii religii pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika

zespołu badawczego


Kompetencji społecznych:

[K1] jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego

różnorodnych form; jest gotów do podejmowania i mediowania dyskusji

z zakresu psychologii religii.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii, psychologii religii oraz religioznawstwa.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa jest sumaryczną oceną następujących składowych:

• egzamin końcowy 40%

• udział w dyskusji na zajęciach i wykonywanie zadań 10%

• praca końcowa/projekt 50%


Kurs kończy się egzaminem z tematyki poruszanej na wykładach. W trakcie kursu uczestnicy wykonają projekt empiryczny dotyczący jakościowych badań nad nowymi ruchami religijnym. Uczestnicy kursu w trakcie zajęć ćwiczeniowych systematycznie pracują nad projektem w zespołach dwuosobowych. Warunkiem formalnym zaliczenia zadania jest przedstawienie jego rezultatów w formie raportu badawczego oraz przygotowana przez zespół prezentacja i dyskusja rezultatów pracy. Termin oddania zadania empirycznego: ostatnie zajęcia w semestrze.

Studenci mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach ćwiczeniowych. Ilość nieobecności nie może przekraczać 30% całkowitej ilości zajęć. Większa niż wskazana powyżej ilość nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia kursu. W wyjątkowych przypadkach (poważna choroba, problemy rodzinne) może być akceptowana większa ilość nieobecności. W takich przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ustalenia sposobów zaliczenia nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, prezentacje zaliczeniowe (raport z badań) - egzamin sprawdzać będzie wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z zastosowaniem wiedzy nabytej w trakcie kursu. Prezentacje (raporty z badań) pozwolą ocenić umiejętność projektowania i realizacji badań w obszarze psychologii nowych ruchów religijnych przy wykorzystaniu różnorodnej metodologii.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Ilość punktów ECTS: 5


Bilans punktów ECTS, szacunkowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 30 godz.

przeprowadzenie badań empirycznych: 15 godz.

przygotowanie raportu: 20 godz.

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 10 godz.


Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/10/68

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki psychologii religii i jej metod badawczych. W części wstępnej kursu (podczas wykładów i ćwiczeń) uczestnicy zapoznają się z historią przedmiotu, współczesnymi modelami psychologii religii oraz metodami badawczymi w psychologii religii. Następnie, dyskutowane będą klasyczne zagadnienia psychologii religii (między innymi: kwestia doświadczenia religijnego, religijności i jej rozwoju w różnych stadiach życia, fenomen duchowości i ateizmu, rola emocji, motywacji i wyobraźni w religii, problematyka związków pomiędzy religią a patologią indywidualną i społeczną). Dobór poszczególnych zagadnień do lektury własnej i wspólnej dyskusji będzie uwzględniać, przede wszystkim, kwestie interfejsu psycho-kulturowego, stwarzając ramy do dyskusji kulturowo zakorzenionego modelu psychologii religii. Ćwiczenia, oprócz części poświęconej metodologii i krótkiemu wprowadzeniu do klasycznych modeli psychologii religii osadzonych w różnorodnych paradygmatach (np. psychodynamicznym, kognitywistycznym itd.) będą obejmować zagadnienia praktyczne. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami przeprowadzania badań jakościowych w psychologii religii (wywiady, obserwacja uczestnicząca, analiza nagrań audio i video, analiza treści internetowych, medialnych i popkulturowych), jak też badań ilościowych (głównie metody kwestionariuszowe w modelach korelacyjnych i eksperymentalnych). W trakcie kursu uczestnicy będą pracować nad własnym autorskim projektem badawczym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brzeziński, J., Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 1997.

2. Grzymała-Moszczyńska H., Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z psychologii religii, Kraków 2004.

3. Wulff D. M., Psychologia religii klasyczna i współczesna, Warszawa 1999.

Literatura zalecana:

1. Argyle M., Psychology and Religion, An Introduction. London and New York 2000.

2. Beit-Hallahmi B., Argyle M., The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London and New York 1997.

3. Bulkeley K., Visions of the night. Dreams, religion, and psychology. Albany 1999.

4. Emmons R.A., The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York 1999.

5. Grzymała-Moszczyńska H., Psychologia religii. Wybór tekstów, część I. Kraków 1984.

6. Grzymała-Moszczyńska H., Psychologia religii. Wybór tekstów, część II. Kraków 1985.

7. James W., Doświadczenia religijne, Warszawa 1958.

8. Jonte-Pace D., Parsons, W. B., Religion and Psychology: Mapping the Terrain. London 2001.

9. Kirkpatrick, L. A., Attachment, Evolution, and the Psychology of Religion. London 2005.

10. Makselon J., Lęk wobec śmierci. Wybrane teorie i badania psychologiczne. Kraków 1988.

11. Paloutzian K.I., Park. C.L., Religiousness and Spirituality: The Psychology of Multilevel Meaning-Making Behavior,

“Religion, Brain & Behavior”, 2015, 5(2), s. 166-178.

12. Paloutzian R. F., Park C.L., (red.) Handbook of the psychology of religion and spirituality. New York 2005.

13. Pargament K. I., Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York 2007.

14. Socha, P. Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Kraków 2000.

15. Vitz P., Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism. Dallas 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sacha
Prowadzący grup: Matylda Ciołkosz, Małgorzata Sacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.