Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia nowych ruchów religijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IR-D/29 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Psychologia nowych ruchów religijnych
Jednostka: Instytut Religioznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu WFz-140-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sacha
Prowadzący grup: Matylda Ciołkosz, Małgorzata Sacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

https://pegaz.uj.edu.pl

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest syntetyczna prezentacja zjawiska nowych ruchów religijnych z perspektywy religioznawczej i psychologicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem badań psychologicznych i religioznawczych w obszarze nowych ruchów religijnych, a następnie zaprojektowania badań własnych.


Efekty kształcenia:

W zakresie

Wiedzy:

[W1] rozumie procesy psychologiczne odpowiedzialne za kształtowanie się idei religijnych w kontekście interfejsu psycho-kulturowego, w szczególności w odniesieniu do fenomenu nowych ruchów religijnych

[W2] ma elementarną wiedzę na temat psychologii procesów grupowych oraz regulacyjnego charakteru tych procesów w odniesieniu do produkcji i reprodukcji więzi społecznych, stratyfikacji społecznej oraz instytucji społecznych, w szczególności w odniesieniu do fenomenu nowych ruchów religijnych

[W3] zna metody interpretacji tekstów naukowych z zakresu psychologii religii, w szczególności w odniesieniu do fenomenu nowych ruchów religijnych.


Umiejętności:

[U1] potrafi wskazać i dyskutować psychologiczne aspekty zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi, w szczególności w odniesieniu do fenomenu nowych ruchów religijnych

[U2] formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze z zakresu psychologii nowych ruchów religijnych

[U3] prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą z zakresu psychologii nowych ruchów religijnych pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.


Kompetencji społecznych:

[K1] jest gotów do podejmowania i mediowania dyskusji oraz działania

na rzecz społecznej akceptacji pluralizmu religijnego i rozumienia

specyfiki nowych ruchów religijnych.

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii oraz religioznawstwa, a w szczególności historii nowych ruchów religijnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa jest sumaryczną oceną następujących składowych:

• egzamin końcowy 40%

• udział w dyskusji na zajęciach i wykonywanie zadań 10%

• praca końcowa/projekt 50%


Kurs kończy się egzaminem z tematyki poruszanej na wykładach. W trakcie kursu uczestnicy wykonają projekt empiryczny dotyczący jakościowych badań nad nowymi ruchami religijnym. Uczestnicy kursu w trakcie zajęć ćwiczeniowych systematycznie pracują nad projektem w zespołach dwuosobowych. Warunkiem formalnym zaliczenia zadania jest przedstawienie jego rezultatów w formie raportu badawczego oraz przygotowana przez zespół prezentacja i dyskusja rezultatów pracy. Termin oddania zadania empirycznego: ostatnie zajęcia w semestrze.

Studenci mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach ćwiczeniowych. Ilość nieobecności nie może przekraczać 30% całkowitej ilości zajęć. Większa niż wskazana powyżej ilość nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia kursu.W wyjątkowych przypadkach (poważna choroba, problemy rodzinne) może być akceptowana większa ilość nieobecności. W takich przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu ustalenia sposobów zaliczenia nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny, prezentacje zaliczeniowe (raport z badań)


Egzamin sprawdzać będzie wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z zastosowaniem wiedzy nabytej w trakcie kursu. Prezentacje (raporty z badań) pozwolą ocenić umiejętność projektowania i realizacji badań w obszarze psychologii nowych ruchów religijnych przy wykorzystaniu różnorodnej metodologii.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące - metoda przypadków,

Metoda sytuacyjna - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Ilość punktów ECTS: 5


Bilans punktów ECTS, szacunkowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia:

wykład: 30 godz.

ćwiczenia: 30 godz.

przeprowadzenie badań empirycznych: 15 godz.

przygotowanie raportu: 20 godz.

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 10 godz.


Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/10/68

Skrócony opis:

Podczas kursu poruszane są zagadnienia dotyczące: psychologicznych i społecznych mechanizmów powstawania nowych ruchów religijnych, potrzeb psychologicznych członków zaspokajanych przez udział w nowych ruchach, roli przywódców, metod nawracania, obecności nowych zjawisk religijnych w przestrzeni społecznej, medialnej i w popkulturze, kobiet w nowych ruchach religijnych, kulturowej specyfiki i zróżnicowania nowych ruchów religijnych, recepcji nowych grup religijnych przez społeczności, kontrowersji wokół zagadnień konwersji, prozelityzmu i sposobu misjonowania przez nowe grupy religijne, zjawiska psychozy sekt i praktyk dekonwersyjnych. Przykładami dla prezentacji zjawisk będą wybrane nowe ruchy religijne (scjentologia, ruchy neopogańskie, wicca, satanizm, ruchy inspirowane religiami wschodu, duchowość feministyczna i ekologiczna, różne formy tzw. joke religions, nowe zjawiska religijne w katolicyzmie i inne). Ćwiczenia obejmują zagadnienia praktyczne: poruszona zostanie problematyka przeprowadzania badań jakościowych w psychologii religii (wywiady, obserwacja uczestnicząca, analiza nagrań audio i video, analiza treści internetowych, medialnych i popkulturowych), jak też badań ilościowych (głównie metody kwestionariuszowe w modelach korelacyjnych i eksperymentalnych). W trakcie kursu uczestnicy będą pracować nad własnym autorskim projektem badawczym, jak i zapoznawać się, głównie poprzez lekturę i dyskusję tekstów na ćwiczeniach, z już istniejącymi badaniami z zakresu psychologii nowych ruchów religijnych.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

Charmaz, K., Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa 2013, s. 7-58.

Lewis, J.R., Oxford Handbook of New Religious Movements. Oxford 2004.

Saliba, J.A., Understanding New Religious Movements. Walnut Creek etc. 2003.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Silverman, D., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

Anczyk A., Grzymała-Moszczyńska H., Nowe zjawiska religijne w kontekście społecznym. Kraków 2014.

Arweck, E., Researching new religious movements. Responses and redefinitions. London, New York 2006.

Beckford, J. A; Richardson J.T. (red.), Challenging Religion: Cults and Controversies. London, New York 2003.

Bogdan, H.; Lewis, J.R. (red.). Sexuality and New Religious Movements. New York 2014.

Clarke, P.B. (red.), Encyclopedia of New Religious Movements. London, New York 2006.

Creswell J., Wilson B. (red.), New Religious Movements: Challenge and Response. New York 2001.

Doktór, T., Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik. Warszawa 1999.

Grzymała-Moszczyńska H., Społeczne reakcje na nowe ruchy religijne (NRR), „Nomos”, 2002, s. 55-66.

Knoke, D., Bohrnstedt, G.W., Mee, A.P. (2002). Statistics for Social Data Analysis. Illinois: F.E. Peacock Publishers.

Lewis, J. R.; Hammer, O. (red.), The Invention of Sacred Tradition. Cambridge 2007.

Libiszowska-Żółtkowska, M., Metodologiczne problemy badań nowych ruchów religijnych. W: Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy. Stachowski, Z. (red.). Warszawa 2000, s. 71-85.

Strausberg, M., Engler, S. (red.), The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. London, New York 2011.

Pargament, K. I., Psychology of religion and spirituality: Yes and no. “The International Journal for the Psychology of Religion”, 1999, 9(1), s. 3-16.

Pasek Z., Skowronek K., Nowa duchowość w kulturze popularnej. Kraków 2013.

Richardson, J.T., From Cult to Sect Creative Eclecticism in New Religious Movements. “The Pacific Sociological Review”, 1979, 22 (2), s. 139-166.

Saliba, J. A., ‘“Religious” Themes in the New Religious Movements’. W: Research Project on New Religious Movements: Dossier. Fuss, M. (red.). Rome 1990, s. 133–187.

Silverman, D., Interpretacja danych jakościowych. Warszawa 2007.

Strauss, A.L., Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge 1996.

Zaśko-Zielińska, M. Sekta, nowy ruch religijny – zderzenie terminów i poglądów. „Nomos”, 2003, 43/44, s. 129-137.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.