Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8312 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu.

Pełny opis:

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy kategoria:

• Świat

• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim

• To, co istnieje i jak istnieje

• Język i formy kultury

• Mądrość

• Prawda, piękno, dobro

• Formy i miejsce kultury religijnej

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Anna I. Wójcik Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła przedhanowskie, rozdział 1, 2; Wydawnictwo UJ Kraków 2010

Anna I. Wójcik Metodologia kręgów kulturowych Wschodu i Zachodu, The Polish Journal of the Arts and Culture 3/2012

uzupełniającej:

Michael Carrithers Budda; Warszawa 1999

Joanna Grela Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia, Kraków 2015

François Jullien Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji; Kraków 2006

Filozofia Wschodu. Wybór tekstów; (red. Marta Kudelska); Kraków 2002

Marta Kudelska Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli Indii, Kraków 2003

Beata Szymańska Kultury i porównania; Kraków 2003

Beata Szymańska Co to znaczy być sobą?, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Założenia i cele przedmiotu: W wyniku zaliczonych zajęć student powinien znać podstawowe elementy koncepcyjne składające się na pierwotne obrazy świata mentalnego fundujące cywilizację indyjską, chińską, japońską, i porównawczo zachodnią (greckie i chrześcijańskie obrazy), czyli powinien wiedzieć, co się składa na właściwą dla danej cywilizacji tzw. „dziedzinę rozważań” oraz powinien sprawnie prowadzić wybrane rozumowania w systemie myślenia właściwego dla danej dziedziny. W szczególności student powinien osiągnąć zdolność:

• analizowania historycznych źródłowych systemów zawartych w księgach mądrościowych w ramach metodologii charakterystycznej dla badań porównawczych, w których przyjmuje się kategorie i zasady logiki formalnej za wspólną podstawę porównywania

• prowadzenia rozumowań w modelu interpretacyjnym odmiennym od tzw. modeli kultury zachodniej ( model greko-hellenistyczny i chrześcijański)

• opisu/interpretacji wzajemnych związków analizowanych światów mentalnych z odpowiednim kontekstem kulturowym, w tym polityczno-społecznym,

• rozumienia znaczenia pojęć teoretycznych oraz rozpoznawania

warunków ich prawidłowego użycia,

• posługiwania się odpowiednimi fragmentami tekstów źródłowych w celu uzasadnienia stawianych tez

• rozumienia teoretycznych podstaw poszczególnych kierunków i systemów myśli chińskiej, indyjskiej, japońskiej i buddyjskiej

• formułowania wypowiedzi krytycznych w odniesieniu do omawianych treści

Student nabywa również kompetencji w zakresie:

• samodzielnego stawiania pytań, udzielania odpowiedzi, argumentowania,

i wyciągania wniosków,

• samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych o charakterze teoretycznym,

• rozumienia i krytycznej analizy wypowiedzi ogólnoteoretycznych oraz wartościujących

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz przygotowanego referatu

· egzamin ustny, w terminie „0”w ostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną oraz dwa ustawowe terminy w sesji egzaminacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Małgorzata Ruchel, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy kategoria:

• Świat

• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim

• To, co istnieje i jak istnieje

• Język i formy kultury

• Mądrość

• Prawda, piękno, dobro

• Formy i miejsce kultury religijnej

Pełny opis:

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy kategoria:

• Świat

• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim

• To, co istnieje i jak istnieje

• Język i formy kultury

• Mądrość

• Prawda, piękno, dobro

• Formy i miejsce kultury religijnej

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Anna I. Wójcik Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła przedhanowskie, rozdział 1, 2; Wydawnictwo UJ Kraków 2010

Anna I. Wójcik Metodologia kręgów kulturowych Wschodu i Zachodu, The Polish Journal of the Arts and Culture 3/2012

uzupełniającej:

Michael Carrithers Budda; Warszawa 1999

Joanna Grela Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia, Kraków 2015

François Jullien Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji; Kraków 2006

Filozofia Wschodu. Wybór tekstów; (red. Marta Kudelska); Kraków 2002

Marta Kudelska Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli Indii, Kraków 2003

Beata Szymańska Kultury i porównania; Kraków 2003

Beata Szymańska Co to znaczy być sobą?, Kraków 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Małgorzata Ruchel, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy kategoria:

• Świat

• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim

• To, co istnieje i jak istnieje

• Język i formy kultury

• Mądrość

• Prawda, piękno, dobro

• Formy i miejsce kultury religijnej

Pełny opis:

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy kategoria:

• Świat

• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim

• To, co istnieje i jak istnieje

• Język i formy kultury

• Mądrość

• Prawda, piękno, dobro

• Formy i miejsce kultury religijnej

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Anna I. Wójcik Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła przedhanowskie, rozdział 1, 2; Wydawnictwo UJ Kraków 2010

Anna I. Wójcik Metodologia kręgów kulturowych Wschodu i Zachodu, The Polish Journal of the Arts and Culture 3/2012

uzupełniającej:

Michael Carrithers Budda; Warszawa 1999

Joanna Grela Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia, Kraków 2015

François Jullien Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji; Kraków 2006

Filozofia Wschodu. Wybór tekstów; (red. Marta Kudelska); Kraków 2002

Marta Kudelska Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli Indii, Kraków 2003

Beata Szymańska Kultury i porównania; Kraków 2003

Beata Szymańska Co to znaczy być sobą?, Kraków 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.