Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys dziejów sztuki pozaeuropejskiej. Chiny, Indie, świat islamu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8462 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka
Nazwa przedmiotu: Zarys dziejów sztuki pozaeuropejskiej. Chiny, Indie, świat islamu
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze sztuką pozaeuropejską oraz jej przemianami na przykładzie sztuki islamu, subkontynentu indyjskiego i Chin, w ramach uzupełnienia wiedzy o tych kulturach uzyskanej przez studentów na innych zajęciach w toku studiów. Studenci poznają podstawowe metody analizy i interpretacji sztuki, a także poznają wytwory charakterystyczne dla wybranych regionów, osadzone w szerokim kontekście kulturowym.

Literatura:

Islam

Literatura podstawowa:

1. Blair S.S., Bloom J.M. Sztuka i architektura islamu 650-1250, Warszawa 2012.

2. Danecki J., Kultura i sztuka w islamie, Warszawa 2003.

3. Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M., Sztuka i architektura islamu 650-1250, Warszawa 2007.

4. Pijoan J., Sztuka islamu, [w:] Sztuka świata, t. IV, Warszawa 1990, s. 205-251.

Literatura uzupełniająca:

5. Gacek A., Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers, Leiden – Boston 2009.

6. The Legacy of Islam, edited by the late J. Schacht with C.E. Bosworth, Oxford 1974, s. 244-292.

7. Loveday H., Islamic Paper. A Study of the Ancient Craft, The Don Baker Memorial Fund 2001.

8. Pierzchlewicz J., Architektura Afganistanu, Arkady, Warszawa 1989.

9. Redlak M., O sztuce islamu, [w:] Oblicza współczesnego islamu, red. E. Machu-Mendecka, Warszawa 2003, s. 187-210.

Indie

Literatura podstawowa:

1. Auboyer J., Sztuka Indii, Warszawa 1975.

2. Basham L.A., Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, Warszawa 1973.

3. Jakimowicz A., Sztuka Indii, Warszawa 1964.

4. Jakimowicz A.; Ryttel A., Indie. Panorama sztuki, Warszawa 1978.

5. Kamińska D., Indyjskie malarstwo miniaturowe, Warszawa 2002.

6. Mitter P., Indian Art, Oxford 2001.

7. Rowland B., The art and architecture of India, Buddhist, Hindu, Jain, Harmondsworth, Penguin, 1967 (reprint).

8. Stierlin H., Skarby Orientu, Warszawa 2002.

9. Sztuka Świata, t.4, Warszawa 1990.

10. Sztuka i kultura wizualna Indii, red. J. Malinowski, P. Balcerowicz, Warszawa 2010.

Chiny

Literatura podstawowa:

1. Sans J. (2009), China Talks. Interviews with 32 Contemporary Chinese Artists, Hong Kong: Timezone 8.

2. Sickman L., Alexander Soper (1984), Sztuka i architektura w Chinach, (tłum. Mieczysław J. Kunstler), Warszawa: PWN.

3. Sullivan M. ([1967] 1999), The Arts of China, Berkeley-Los Angeles: California UP.

4. Thorp R.L., Richard E.V. (2001), Chinese Art and Culture, New York: Harry N. Abrams Incorporated Publishers.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student:

- ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu badań nad sztuką wybranych kręgów kulturowych;

- posiada wiadomości z zakresu omawianych starożytnych i współczesnych kręgów kulturowych w dziedzinie sztuki;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji sztuki jako wytworu kultury;

- ma podstawową wiedzę o sztuce i jej związkach z innymi sferami życia społecznego w wybranych kręgach kulturowych;

- ma wiedzę ogólną dotyczącą przemian kulturowych z zakresu sztuki;

- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego omawianych tradycji kulturowych;

- ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Staszczyk
Prowadzący grup: Paulina Niechciał, Bożena Prochwicz-Studnicka, Agnieszka Staszczyk, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze sztuką pozaeuropejską oraz jej przemianami na przykładzie sztuk Chini, subkontynentu indyjskiego i islamu, uzupełniając wiedzę o tych kulturach uzyskaną przez studentów na innych zajęciach w toku studiów kulturoznawczych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami analizy i interpretacji sztuki, a także poznają wytwory charakterystyczne dla wybranych regionów, osadzone w szerokim kontekście kulturowym lub religijnym.

Efekty kształcenia:

W efekcie realizacji kursu student:

[K_W06 ++] zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji sztuki w wybranych tradycjach (Chiny, Indie, świat islamu)

[K_W07 +++] ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu sztuki charakterystycznej dla omawianych obszarów kulturowych

[K_W08 ++] zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i

znaczenie dziedzictwa kulturowego i jego przemian w wybranych obszarach kulturowych

[K_W09 ++] ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach, identyfikuje i interpretuje wytwory kultury w zakresie sztuki swoiste dla wybranego regionu

[K_U03 +] posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych wytworów sztuki omawianych regionów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i sprawdzana w ramach każdych 90 min. wykładu. Dopuszcza się sześć nieobecności, siódma i ósma skutkują obniżeniem oceny egzaminacyjnej o 5% każda. Dziewięć i więcej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.


Egzamin pisemny składa się z trzech części poświęconych kolejno poszczególnym modułom tematycznym omawianym na kursie. Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych przy założeniu, że student na każdej z trzech części zdobył minimum 40% poprawnych odpowiedzi. Terminy poszczególnych części zostaną ustalone przez prowadzącą na pierwszych zajęciach, natomiast termin poprawy zostanie wyznaczony w sesji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności zostaną zweryfikowana podczas trzech pisemnych sprawdzianów etapowych (po zakończonym module).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film, Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, Metody podające - prezentacja multimedialna, Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 2 ECTS – 60 h

Praca własna studenta: lektura wskazanych publikacji, przygotowanie się do trzech sprawdzianów śródsemestralnych: 3 ECTS – 75 h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Kulturoznawstwo

Skrócony opis:

Kurs prezentuje w zarysie historię sztuki wybranych kultur pozaeuropejskich – Chin, Indii oraz świata islamu. Na zajęciach omówione zostaną najistotniejsze epoki, zjawiska i zabytki charakterystyczne dla sztuki danego obszaru w lokalnym kontekście kulturowym. Pierwszym elementem kursu będzie prezentacja historyczno-systematyczna sztuki chińskiej. Omawiane przykłady zostaną odniesione do wybranych koncepcji teorii sztuki oraz estetyki. W dalszej części kursu zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia związane z dziejami sztuki na subkontynencie indyjskim, w ujęciu kulturowym i religijnym. Poszczególne tematy zostaną przedstawione chronologicznie (z odniesieniem do panującej w danym okresie i regionie dynastii lub z odniesieniem do sytuacji politycznej), przy czym kluczowe dla historii sztuki indyjskiej zabytki poddane są osobnej analizie. Sztuka świata islamu zostanie przedstawiona z perspektywy tak synchronicznej, jak i diachronicznej, w odniesieniu do głównych regionów geograficzno-kulturowych: andaluzyjsko-maghrebijskiego, bliskowschodniego oraz irańsko-środkowoazjatyckiego.

Pełny opis:

Kurs prezentuje w zarysie historię sztuki wybranych kultur pozaeuropejskich – Chin, Indii oraz świata islamu. Na zajęciach omówione zostaną najistotniejsze epoki, zjawiska i zabytki charakterystyczne dla sztuki danego obszaru w lokalnym kontekście kulturowym. Pierwszym elementem kursu będzie prezentacja historyczno-systematyczna sztuki chińskiej. Omawiane przykłady zostaną odniesione do wybranych koncepcji teorii sztuki oraz estetyki. W dalszej części kursu zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia związane z dziejami sztuki na subkontynencie indyjskim, w ujęciu kulturowym i religijnym. Poszczególne tematy zostaną przedstawione chronologicznie (z odniesieniem do panującej w danym okresie i regionie dynastii lub z odniesieniem do sytuacji politycznej), przy czym kluczowe dla historii sztuki indyjskiej zabytki poddane są osobnej analizie. Sztuka świata islamu zostanie przedstawiona z perspektywy tak synchronicznej, jak i diachronicznej, w odniesieniu do głównych regionów geograficzno-kulturowych: andaluzyjsko-maghrebijskiego, bliskowschodniego oraz irańsko-środkowoazjatyckiego.

Wykłady obejmują prezentację sztuki wybranych obszarów kulturowych, w formie kolejnych zagadnień (po 20 h):

I Chiny:

1. Wprowadzenie teoretyczne: estetyczne założenia i status sztuki w kulturze chińskiej

2. Kultury neolityczne na terenie Chin

3. Sztuka brązu

4. Początki i ewolucja rzeźby chińskiej

5. Malarstwo (zwłaszcza malarstwo krajobrazu) i kaligrafia

6. Architektura Chin

7. Sztuka chińska w XX i XXI wieku

II Indie:

1 Sztuka najstarszych epok w dziejach subkontynentu indyjskiego

2. Wizerunki kultowe - hinduizm, buddyzm, dźinizm (ikonografia religijna)

3. Architekura buddyjska - sanktuaria skalne i wolnostojące, klasztory

4. Architektura świątynna w hinduizmie

5. Sztuka islamu na subkontynencie (architektura, malarstwo)

6. Sztuka dworska maharadżów

7. Malarstwo miniaturowe

8. Sztuka buddyjska i dźinijska w X-XII w.

9. Sztuka narodowa na początku XX w.

10. Sztuka współczesna

III Świat islamu:

1. Kaligrafia (pismo arabskie, rozwój kaligrafii, podstawowe typy pisma, powstawanie rękopisu)

2. Miniatury

3. Cechy charakterystyczne sztuki islamu (problem ikonoklazmu, ornamentyka)

4. Architektura i dekoracja architektoniczna (architektura meczetów, wież, medres, mauzoleów etc., przykłady współczesnej architektury)

5. Sztuka rękodzieła (kobierce i dywany, ceramika, wyroby z drewna)

6. Teatr (teatr cieni, ta’zije)

7. Fotografia

8. Przykłady sztuki współczesnej.

Literatura:

I Chiny:

Literatura podstawowa:

1. Sickman L., A. Soper, Sztuka i architektura w Chinach, (tłum. M.J. Kunstler), Warszawa, 1984.

2. Sullivan M., The Arts of China, Berkeley, 1999.

3. Thorp R.L., R.E. Vinograd, Chinese Art and Culture, New York 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Li, Z., The Path of Beauty (tłum. L. Song), Hong Kong, 1994.

2. Sans J., China Talks. Interviews with 32 Contemporary Chinese Artists, Hong Kong, 2009.

3. Sans, J., Breaking Forecast. 8 Key Figures of China’s New Generation Artists, Hong Kong, 2010.

4. Wójcik, A.I., Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego, Kraków, 2010.

II Indie:

Literatura podstawowa:

1. Auboyer J., Sztuka Indii, Warszawa 1975

2. Sztuka i kultura wizualna Indii, red. J. Malinowski, P. Balcerowicz, Warszawa 2010

III Świat islamu:

Literatura podstawowa:

1. Blair S.S., Bloom J.M., Sztuka i architektura islamu 650-1250, Warszawa 2012.

2. Danecki J., Kultura i sztuka w islamie, Warszawa 2003.

3. Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M., Sztuka i architektura islamu 650-1250, Warszawa 2007.

4. Hattstein M., Delius, P. (red.), Islam. Historia, sztuka i architektura, [Warszawa 2012].

Literatura uzupełniająca:

1. Gacek A., Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers, Leiden – Boston 2009.

2. The Legacy of Islam, edited by the late J. Schacht with C.E. Bosworth, Oxford 1974, s. 244-292.

3. Loveday H., Islamic Paper. A Study of the Ancient Craft, The Don Baker Memorial Fund 2001.

4. Pierzchlewicz J., Architektura Afganistanu, Arkady, Warszawa 1989.

5. Pijoan J., Sztuka islamu, [w:] Sztuka świata, t. IV, Warszawa 1990, s. 205-251.

6. Redlak M., O sztuce islamu, [w:] Oblicza współczesnego islamu, red. E. Machu-Mendecka, Warszawa 2003, s. 187-210.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Staszczyk
Prowadzący grup: Paulina Niechciał, Bożena Prochwicz-Studnicka, Agnieszka Staszczyk, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze sztuką pozaeuropejską oraz jej przemianami na przykładzie sztuk Chini, subkontynentu indyjskiego i islamu, uzupełniając wiedzę o tych kulturach uzyskaną przez studentów na innych zajęciach w toku studiów kulturoznawczych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami analizy i interpretacji sztuki, a także poznają wytwory charakterystyczne dla wybranych regionów, osadzone w szerokim kontekście kulturowym lub religijnym.

Efekty kształcenia:

W efekcie realizacji kursu student:

[K_W06 ++] zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji sztuki w wybranych tradycjach (Chiny, Indie, świat islamu)

[K_W07 +++] ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu sztuki charakterystycznej dla omawianych obszarów kulturowych

[K_W08 ++] zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i

znaczenie dziedzictwa kulturowego i jego przemian w wybranych obszarach kulturowych

[K_W09 ++] ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach, identyfikuje i interpretuje wytwory kultury w zakresie sztuki swoiste dla wybranego regionu

[K_U03 +] posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych wytworów sztuki omawianych regionów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i sprawdzana w ramach każdych 90 min. wykładu. Dopuszcza się sześć nieobecności, siódma i ósma skutkują obniżeniem oceny egzaminacyjnej o 5% każda. Dziewięć i więcej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.


Egzamin pisemny składa się z trzech części poświęconych kolejno poszczególnym modułom tematycznym omawianym na kursie. Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych przy założeniu, że student na każdej z trzech części zdobył minimum 40% poprawnych odpowiedzi. Terminy poszczególnych części zostaną ustalone przez prowadzącą na pierwszych zajęciach, natomiast termin poprawy zostanie wyznaczony w sesji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności zostaną zweryfikowana podczas trzech pisemnych sprawdzianów etapowych (po zakończonym module).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film, Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, Metody podające - prezentacja multimedialna, Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 2 ECTS – 60 h

Praca własna studenta: lektura wskazanych publikacji, przygotowanie się do trzech sprawdzianów śródsemestralnych: 3 ECTS – 75 h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Kulturoznawstwo

Skrócony opis:

Kurs prezentuje w zarysie historię sztuki wybranych kultur pozaeuropejskich – Chin, Indii oraz świata islamu. Na zajęciach omówione zostaną najistotniejsze epoki, zjawiska i zabytki charakterystyczne dla sztuki danego obszaru w lokalnym kontekście kulturowym. Pierwszym elementem kursu będzie prezentacja historyczno-systematyczna sztuki chińskiej. Omawiane przykłady zostaną odniesione do wybranych koncepcji teorii sztuki oraz estetyki. W dalszej części kursu zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia związane z dziejami sztuki na subkontynencie indyjskim, w ujęciu kulturowym i religijnym. Poszczególne tematy zostaną przedstawione chronologicznie (z odniesieniem do panującej w danym okresie i regionie dynastii lub z odniesieniem do sytuacji politycznej), przy czym kluczowe dla historii sztuki indyjskiej zabytki poddane są osobnej analizie. Sztuka świata islamu zostanie przedstawiona z perspektywy tak synchronicznej, jak i diachronicznej, w odniesieniu do głównych regionów geograficzno-kulturowych: andaluzyjsko-maghrebijskiego, bliskowschodniego oraz irańsko-środkowoazjatyckiego.

Pełny opis:

Kurs prezentuje w zarysie historię sztuki wybranych kultur pozaeuropejskich – Chin, Indii oraz świata islamu. Na zajęciach omówione zostaną najistotniejsze epoki, zjawiska i zabytki charakterystyczne dla sztuki danego obszaru w lokalnym kontekście kulturowym. Pierwszym elementem kursu będzie prezentacja historyczno-systematyczna sztuki chińskiej. Omawiane przykłady zostaną odniesione do wybranych koncepcji teorii sztuki oraz estetyki. W dalszej części kursu zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia związane z dziejami sztuki na subkontynencie indyjskim, w ujęciu kulturowym i religijnym. Poszczególne tematy zostaną przedstawione chronologicznie (z odniesieniem do panującej w danym okresie i regionie dynastii lub z odniesieniem do sytuacji politycznej), przy czym kluczowe dla historii sztuki indyjskiej zabytki poddane są osobnej analizie. Sztuka świata islamu zostanie przedstawiona z perspektywy tak synchronicznej, jak i diachronicznej, w odniesieniu do głównych regionów geograficzno-kulturowych: andaluzyjsko-maghrebijskiego, bliskowschodniego oraz irańsko-środkowoazjatyckiego.

Wykłady obejmują prezentację sztuki wybranych obszarów kulturowych, w formie kolejnych zagadnień (po 20 h):

I Chiny:

1. Wprowadzenie teoretyczne: estetyczne założenia i status sztuki w kulturze chińskiej

2. Kultury neolityczne na terenie Chin

3. Sztuka brązu

4. Początki i ewolucja rzeźby chińskiej

5. Malarstwo (zwłaszcza malarstwo krajobrazu) i kaligrafia

6. Architektura Chin

7. Sztuka chińska w XX i XXI wieku

II Indie:

1 Sztuka najstarszych epok w dziejach subkontynentu indyjskiego

2. Wizerunki kultowe - hinduizm, buddyzm, dźinizm (ikonografia religijna)

3. Architekura buddyjska - sanktuaria skalne i wolnostojące, klasztory

4. Architektura świątynna w hinduizmie

5. Sztuka islamu na subkontynencie (architektura, malarstwo)

6. Sztuka dworska maharadżów

7. Malarstwo miniaturowe

8. Sztuka buddyjska i dźinijska w X-XII w.

9. Sztuka narodowa na początku XX w.

10. Sztuka współczesna

III Świat islamu:

1. Kaligrafia (pismo arabskie, rozwój kaligrafii, podstawowe typy pisma, powstawanie rękopisu)

2. Miniatury

3. Cechy charakterystyczne sztuki islamu (problem ikonoklazmu, ornamentyka)

4. Architektura i dekoracja architektoniczna (architektura meczetów, wież, medres, mauzoleów etc., przykłady współczesnej architektury)

5. Sztuka rękodzieła (kobierce i dywany, ceramika, wyroby z drewna)

6. Teatr (teatr cieni, ta’zije)

7. Fotografia

8. Przykłady sztuki współczesnej.

Literatura:

I Chiny:

Literatura podstawowa:

1. Sickman L., A. Soper, Sztuka i architektura w Chinach, (tłum. M.J. Kunstler), Warszawa, 1984.

2. Sullivan M., The Arts of China, Berkeley, 1999.

3. Thorp R.L., R.E. Vinograd, Chinese Art and Culture, New York 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Li, Z., The Path of Beauty (tłum. L. Song), Hong Kong, 1994.

2. Sans J., China Talks. Interviews with 32 Contemporary Chinese Artists, Hong Kong, 2009.

3. Sans, J., Breaking Forecast. 8 Key Figures of China’s New Generation Artists, Hong Kong, 2010.

4. Wójcik, A.I., Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego, Kraków, 2010.

II Indie:

Literatura podstawowa:

1. Auboyer J., Sztuka Indii, Warszawa 1975

2. Sztuka i kultura wizualna Indii, red. J. Malinowski, P. Balcerowicz, Warszawa 2010

III Świat islamu:

Literatura podstawowa:

1. Blair S.S., Bloom J.M., Sztuka i architektura islamu 650-1250, Warszawa 2012.

2. Danecki J., Kultura i sztuka w islamie, Warszawa 2003.

3. Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M., Sztuka i architektura islamu 650-1250, Warszawa 2007.

4. Hattstein M., Delius, P. (red.), Islam. Historia, sztuka i architektura, [Warszawa 2012].

Literatura uzupełniająca:

1. Gacek A., Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers, Leiden – Boston 2009.

2. The Legacy of Islam, edited by the late J. Schacht with C.E. Bosworth, Oxford 1974, s. 244-292.

3. Loveday H., Islamic Paper. A Study of the Ancient Craft, The Don Baker Memorial Fund 2001.

4. Pierzchlewicz J., Architektura Afganistanu, Arkady, Warszawa 1989.

5. Pijoan J., Sztuka islamu, [w:] Sztuka świata, t. IV, Warszawa 1990, s. 205-251.

6. Redlak M., O sztuce islamu, [w:] Oblicza współczesnego islamu, red. E. Machu-Mendecka, Warszawa 2003, s. 187-210.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.