Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do porównawczych studiów cywilizacji i buddologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8539 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do porównawczych studiów cywilizacji i buddologii
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter wprowadzający do zagadnień podejmowanych w toku dalszej realizacji programu PSC i buddologii. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami z zakresu historii, teorii i metod badawczych nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki tradycji kulturoznawczej, antropologicznej i perspektywy cywilizacyjnej. Omawiane zagadnienia akcentować będą rolę i specyfikę cywilizacyjnego i komparatystycznego ujęcia starożytnych i nowożytnych układów społeczno-kulturowych. Drugi blok zajęć służyć będzie prezentacji głównych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych. Poszczególne prezentacje uwzględniać będą geograficzno-historyczne uwarunkowania funkcjonowania cywilizacji oraz ich kulturową, społeczną, językową i religijną specyfikę.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter wprowadzający do zagadnień podejmowanych w toku dalszej realizacji programu KPSC. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami z zakresu historii, teorii i metod badawczych nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki tradycji kulturoznawczej, antropologicznej i perspektywy cywilizacyjnej. Omawiane zagadnienia akcentować będą rolę i specyfikę cywilizacyjnego i komparatystycznego ujęcia starożytnych i nowożytnych układów społeczno-kulturowych. Drugi blok zajęć służyć będzie prezentacji głównych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych. Poszczególne prezentacje uwzględniać będą geograficzno-historyczne uwarunkowania funkcjonowania cywilizacji oraz ich kulturową, społeczną, językową i religijną specyfikę.

1. Wprowadzenie

2.Dyscypliny nauk o kulturze i cywilizacji. Kulturoznawstwo, antropologia społeczno-kulturowa, studia regionalne a perspektywa cywilizacyjna.

3. Kultura i cywilizacja. Definicje i subsystemy.

4. Kultura własne i kultury obce.

5. Kultura a cywilizacja

6. Metody badań cywilizacji.

7. Komercyjne wykorzystanie wiedzy o cywilizacjach.

8. Cywilizacja judeochrześcijańska

9. Cywilizacja islamu i język arabski

10. Cywilizacja subkontynentu indyjskiego i hindi

11. Konfucjański krąg kulturowy i japoński

12. Buddyzm vs buddologia. Warsztat pracy buddologa

13. Buddolog patrzy na Wschód – jak wiedza o buddyzmie pomaga rozumieć Azję wschodnią

14. Wszystko jest tylko umysłem i wszystko jest puste – mahajana w Indiach i Tybecie

15. Klasyczne języki buddyzmu – prezentacja lektoratów

Literatura:

„Kultura Współczesna”, 1999:2

Bagby P, 1975, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. Jerzy Jedlicki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Baldwin E. i inni, 2007, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań: Zysk i S-ka

Barański J., 2010, Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków: WUJ

Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków: WUJ

Braudel F., 1999, Historia i trwanie, przeł. Bronisław Geremek, Warszawa: Czytelnik

Burszta W., 1998, Antropologia kultury, Poznań: Zysk i S-ka

Eisenstadt S. N., 2009, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, przeł. Adam Ostolski, Warszawa: Oficyna Naukowa

Eller J. D, 2012, Antropologia kulturowa, Kraków: WUJ

Ferguson N., 2011, Civilization: The West and the Rest, New York: The Penguin Press

Fukuyama F., 2009, Koniec historii, Kraków: Wydawnictwo Znak

Huntington S. P., 1998, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza

Jenks Ch., 1999, Kultura, Poznań

Koneczny F., 2000 (1935), O wielości cywilizacyj, Komorów: Wydawnictwo ANTYK-Marcin Dybowski

Kowalska A., „Wybrane koncepcje badań cywilizacji”, The Polish Journal of the Arts and Culture, 3(3/2012), 13-54.

Pawluczuk W., 2008, Wprowadzenie do teorii cywilizacji. Cz. I Systemy teoretyczne, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Spengler O., 2001, Zmierzch Zachodu. Zarysy morfologii historii uniwersalnej, przeł. Józef Marzęcki, Warszawa: KR

Storey J., 2003, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, Kraków: WUJ

Szacki J., 2007, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, r. XVIII, „Teorie cywilizacji”, 693-750.

Toynbee A. J., 2000, Studium historii, przeł. Józef Marzęcki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Efekty uczenia się:

W toku kursu student nabywa wiedzy w zakresie:

- terminologii, teorii i metod badawczych wykorzystywanych w antropologii społeczno-kulturowej, kulturoznawstwie, studiach regionalnych, teorii cywilizacji i naukach pokrewnych [K_W01 ++], [K_W02 +], [K_W03 ++], [K_W04 +]

- specyfiki analiz cywilizacyjnych, antropologicznych i kulturoznawczych oraz możliwości ich zastosowania na gruncie innych nauk o kulturze [K_W05 ++], [K_W06 ++]

- źródeł koncepcji cywilizacyjnych, antropologicznych i kulturoznawczych [K_W02 ++], K_W03 ++], [K_W05 ++]

- możliwości aplikacyjnych koncepcji cywilizacyjnych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych [K_W05 +],

- metod analizy i interpretacji różnych dziedzin i wytworów cywilizacji [K_W06 ++]

- holistycznego, semiotycznego, interpretatywnego i komparatystycznego podejścia do badanej rzeczywistości [K_W06 +]

- świadomości istnienia i specyfiki wielości układów cywilizacyjnych [K_W07 +], [K_W08 +], { K_W09 +]

Udział w zajęciach pozwoli studentom rozwinąć następujące umiejętności:

- zdolność refleksyjnej i krytycznej analizy zagadnień związanych w cywilizacyjnym układem rzeczywistości społeczno-kulturowej [K_U01 +], [K_U02 +], [K_U03 +]

- interpretowania bieżących wydarzeń w kontekście perspektywy cywilizacyjnej [K_U03 +]

- prowadzenia dyskusji [K_U03 +], [K_U07 +]

- krytycznego czytania tekstów naukowych z zakresu nauk o kulturze i cywilizacji [K_U04 +]

- syntetycznej prezentacji przyswojonych treści [K_U02 ++], [K_U07 +]

- rozpoznawania i charakteryzowania analizowanych kręgów cywilizacyjnych [K_U06 ++]

Studenci po zakończeniu kursu powinni nabyć następujących kompetencji:

- świadomości złożoności i wieloznaczności treści kulturowych oraz potrzeby zrozumienia ich w toku wielopłaszczyznowych interpretacji [K_K04 ++], K_K05 +]

- świadomości wpływu kultury na sposoby myślenia i działania ludzi {K_K05 +]

- świadomości roli dziedzictwa własnej kultury i innych kultur [K_K04 ++]

- rozumienia wartości poznania naukowego dla zrozumienia odmienności sposobów myślenia i działania przedstawicieli innych kultur [K_K04 +], [K_K05 +]

- organizowania pracy w grupie [K_K02 +]

- aktywnego uczestnictwo w życiu kulturalnym [K_K05 ++]

- samodyscypliny pracy pod presją czasu [K_K03 +]

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- aktywny udział w zajęciach

- frekwencja (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- przeprowadzenie wywiadu i jego transkrypt

- udział w wydarzeniu organizowanym przez KPSC, min. 1,5 h

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.