Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturoznawstwo - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8540 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kulturoznawstwo - teoria i praktyka
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter wprowadzający do badań podejmowanych we współczesnym kulturoznawstwie. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami z zakresu historii, teorii i metod badawczych współczesnych studiów kulturowych rozumianych jako interdyscyplinarna aktywność poznawcza. Omawiane zagadnienia akcentować będą rolę i specyfikę kulturowych podziałów, pokazywać kulturę jako przestrzeń dynamiczną, przestrzeń ulotnych kompromisów i wciąż zmiennych konfliktów, w której różne siły walczą o zbudowanie kulturowej hegemonii. Podczas wykładów prowadzący zaprezentują zestaw narzędzi teoretycznych przydatnych w analizie kultury

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter wprowadzający do badań podejmowanych we współczesnym kulturoznawstwie. Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami z zakresu historii, teorii i metod badawczych współczesnych studiów kulturowych rozumianych jako interdyscyplinarna aktywność poznawcza. Omawiane zagadnienia akcentować będą rolę i specyfikę kulturowych podziałów, pokazywać kulturę jako przestrzeń dynamiczną, przestrzeń ulotnych kompromisów i wciąż zmiennych konfliktów, w której różne siły walczą o zbudowanie kulturowej hegemonii. Podczas wykładów prowadzący zaprezentują zestaw narzędzi teoretycznych przydatnych w analizie kultury

Zagadnienia:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Czym jest kultura i dlaczego jest z nią taki problem?

3. Badania kultury – przegląd tradycji badawczych I

4. Badania kultury – przegląd tradycji badawczych II

5. Co to takiego to kulturoznawstwo?

6. Zabawa jako fundament kultury

7. Symboliczny kościec kultury

8. Potęga mitu – kwestia ideologii

9. Kulturowe podziały, konflikty w kulturze – problem władzy i hegemonii

10. Czas a kultura

11. Przestrzeń a kultura

12. Kulturowe uwarunkowania cielesności

13. Kulturowe uwarunkowania płci

14. Homo medialis, czyli o kulturach medialnych

15. Kultura doby globalizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Warszawa 2000, s. 5-34

M. Filiciak, Internet – społeczne metamedium, w: W. Godzic (red.), Media audiowizualne, Warszawa 2010, s. 104-214.

A. Graff, Człowiek, mężczyzna po prostu – i inne stworzenia obdarzone płcią, w: taż, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2008, s. 45-71.

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, w: M. Szpakowska (red.), Antropologia ciała, s. 109-117.

H. Lefebvre, Prawo do miasta, „Praktyka teoretyczna”, nr 2/2015, S. 183-197, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.Pdf

M. Castells, Bezczasowy czas, w: tenże, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 429-468

M. Wróblewski, Zakończenie, czyli czym właściwie jest hegemonia?, w: tenże, Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje, Toruń 2016, s. 388-399.

R. Barthes, Mit dzisiaj, w: tenże, Mitologie, Warszawa 2008, s. 237-296

E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971, s. 77-107.

J. Combs, Świat zabaw, Warszawa 2011, s. 11-38

A. Szahaj, Nauki o kulturze jako nauki podstawowe (i krytyczne), „Przegląd kulturoznawczy”, nr 1 (15) 2013, s. 30-34

Ch. Barker, Studia kulturowe, Kraków 2005, s. 1-63

Terry Eagleton, Kultura w kryzysie, w: tenże, Po co nam kultura?, Warszawa 2012, s. 50-75

Literatura uzupełniająca:

Ch. Barker, Studia kulturowe, Kraków 2005, całość

Z. Bauman, Kultura jako praxis, Warszawa 2012

A. Flis, Anatomia i społeczne uwikłania kultury, w: tenże, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2003, s. 11-90

W. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

W toku kursu student nabywa wiedzę w zakresie:

- terminologii, teorii i metod badawczych wykorzystywanych we współczesnym kulturoznawstwie

- specyfiki analiz kulturoznawczych oraz możliwości ich zastosowania na gruncie innych nauk humanistycznych i społecznych

- źródeł paradygmatu badawczego kulturoznawstwa

- interdyscyplinarnego charakteru studiów kulturowych

- możliwości aplikacyjnych teorii wypracowanych w dziedzinie kulturoznawstwa w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

- metod analizy i interpretacji różnych dziedzin i wytworów kultury współczesnej

- holistycznego, semiotycznego, interpretatywnego i zaangażowanego podejścia do badanej rzeczywistości

- świadomości istnienia i specyfiki wielości przestrzeni kulturowych w dzisiejszym świecie

Udział w zajęciach pozwoli studentom rozwinąć następujące umiejętności:

- zdolność refleksyjnej i krytycznej analizy zagadnień związanych ze złożonym charakterem kultury współczesnej

- interpretowania bieżących wydarzeń w kontekście pluralizmu kulturowego i teorii kulturowej hegemonii

- syntetycznej prezentacji przyswojonych treści

- rozpoznawania i charakteryzowania analizowanych przestrzeni kulturowych

Studenci po zakończeniu kursu powinni nabyć następujących kompetencji:

- świadomości złożoności i wieloznaczności treści kulturowych oraz potrzeby zrozumienia ich w toku wielopłaszczyznowych interpretacji

- świadomości wpływu kultury na sposoby myślenia i działania ludzi

- świadomości roli dziedzictwa własnej kultury i innych kultur

- rozumienia wartości poznania naukowego dla zrozumienia odmienności sposobów myślenia i działania przedstawicieli innych kultur, grup społecznych, mniejszości kulturowych

- aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

- samodyscypliny pracy pod presją czasu

Efekty kształcenia:

student zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych [PSC1A_W01]

student ma podstawową wiedzę o specyfice dyscypliny oraz o miejscu kulturoznawstwa w systemie nauk i jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi [PSC1A_W02]

student ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych [PSC1A_W03]

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury oraz metod badawczych kulturoznawstwa [PSC1A_W04]

student posiada wiadomości z zakresu starożytnych i współczesnych kręgów kulturowych [PSC1A_W05]

student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo) [PSC1A_W06]

student ma podstawową wiedzę o różnych wymiarach kultury i jej związkach z innymi sferami życia społecznego [PSC1A_W07]

ma wiedzę ogólną dotyczącą przemian kulturowych [PSC1A_W08]

student posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i analizę problemów badawczych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [PSC1A_U01]

student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych [PSC1A_U02]

student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych [PSC1A_U03]

student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu [PSC1A_U04]

student potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów kultury [PSC1A_U05]

student potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie eseju naukowego oraz wystąpienia ustnego [PSC1A_U06]

student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role [PSC1A_K01]

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych [PSC1A_K02]

student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych [PSC1A_K03]

student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form [PSC1A_K04]

student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny [PSC1A_K05]

student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności [PSC1A_K06]

student rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań [PSC1A_K07]

student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych [PSC1A_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w postaci eseju naukowego. Warunkiem przyjęcia pracy egzaminacyjnej jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, aktywność oraz przedstawienie pracy zaliczeniowej będącej rodzajem przygotowania do egzaminu ze względu na taką samą formę. By zostać sklasyfikowanym, student musi wziąć udział w co najmniej połowie ćwiczeń. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności są dopuszczalne. Wszelkie następne powyżej dolnego limitu siedmiu nieobecności należy odrobić w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.