Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8541 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia filozofii
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie’ pogadanka; prelekcja; prezentacja multimedialna; wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe; metoda przewodniego tekstu; klasyczna metoda problemowa;

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna; wykład konwersatoryjny; wykład problemowy

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę filozoficzną. W trakcie zajęć omówiona zostanie filozofia zachodnia w zarysie historycznym, od starożytności po współczesność oraz zaprezentowane zostaną najważniejsze koncepcje, zagadnienia i kierunki filozoficzne. Studenci będą czytać i analizować wybrane fragmenty klasycznych tekstów filozoficznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę filozoficzną. W trakcie zajęć omówiona zostanie filozofia zachodnia w zarysie historycznym, od starożytności po współczesność oraz zaprezentowane zostaną najważniejsze koncepcje, zagadnienia i kierunki filozoficzne. Studenci będą czytać i analizować wybrane fragmenty klasycznych tekstów filozoficznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do filozofii: pojęcia filozofii; podstawowe problemy; główne dyscypliny

2. Filozofia starożytna: jońska filozofia przyrody; sofiści; Sokrates; systemy filozoficzne: Platon, Arystoteles; szkoły okresu hellenistycznego: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm

3. Filozofia chrześcijańska: św. Augustyn

4. Filozofia średniowieczna: św. Tomasz; św. Anzelm

5. Filozofia nowożytna: humanizm; Michel de Montaigne; racjonalizm; Kartezjusz; Thomas Hobbes; Baruch Spinoza; Gottfried Wilhelm Leibniz; empiryzm brytyjski: John Locke, George Berkeley, David Hume; filozofia krytyczna Immanuela Kanta

6. Filozofia XIX wieku: idealizm – Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Artur Schopenhauer; materializm dialektyczny – Karol Marks; Søren Kierkegaard; Friedrich Nietzsche; pozytywizm: Auguste Comte

7. Filozofia XX wieku: fenomenologia: Edmund Husserl; egzystencjalizm: Karl Jaspers, Jean Paul Sartre, Martin Heidegger

Podane wyżej zakresy tematyczne są proponowanymi, szczególnie problematyka poruszana w trakcie ćwiczeń zależeć będzie od oczekiwań uczestników kursu. W trakcie zajęć podejmować będziemy zagadnienia: rozumienia prawdy, sprawiedliwości, dobra, a także dyskutować liczne aporie filozoficzne w ujęciu praktycznym. Skupimy się także szczególnie na elementach metodologii filozoficznej, a także na aplikacji problematyki filozoficznej na grunt np. współczesnej polityki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty 2004.

Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, t. I-III, Kraków 2003.

Copleston F., Historia filozofii, t. I-XI, Warszawa 2004-2007.

Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. I-II, Kraków 2009.

Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-V

Świeżawski S., Dzieje euro pejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III (różne wydania)

Literatura omawiana na ćwiczeniach zostanie podana na pierwszych zajęciach lub będzie uzupełniana systematycznie w trakcie kursu poprzez platformę Pegaz.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii filozofii

- zna podstawowe pojęcia, zagadnienia i kierunki filozoficzne

- zna wybrane dzieła i poglądy ważniejszych filozofów

Umiejętności:

Student

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania wybranych problemów i tekstów filozoficznych

- potrafi prezentować i uzasadniać własne stanowisko w wybranej kwestii

- potrafi posługiwać się poznaną terminologię filozoficzną

- potrafi stosować poznane koncepcje filozoficzne do analizy zjawisk kulturowych

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać w grupie

- ma świadomość znaczenia filozofii zachodniej dla światowego dziedzictwa kulturowego

- wykazuje postawę otwartości, tolerancji i szacunku wobec odmiennych postaw i poglądów

- posiada umiejętność krytycznego myślenia

- ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej (krótka rozprawa na temat jednego z trzech zadanych pytań). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Podstawą do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń są: obecność na zajęciach, znajomość omawianej literatury, aktywność oraz dodatkowe warunki wskazane przez prowadzących ćwiczenia na pierwszych zajęciach (zależą one np. od liczności grupy ćwiczeniowek).

Ćwiczenia: dyskusja, referaty, testy, praca w grupie, kolokwium w formie ustnej

Wykład: egzamin ustny / egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Przybysławski, Paulina Tendera
Prowadzący grup: Artur Przybysławski, Paulina Tendera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1
porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Przybysławski, Paulina Tendera
Prowadzący grup: Artur Przybysławski, Paulina Tendera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1
porównawcze studia cywilizacji, rok 1
studia nad buddyzmem, rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.