Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultur literackich Azji Płd. (wprowadzenie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8576 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultur literackich Azji Płd. (wprowadzenie)
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Galewicz
Prowadzący grup: Cezary Galewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie w Antropologiczną perspektywę badań nad kulturami literackimi Azji Południowej. W szczególności z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami i metodami badań nad nurtami klasycznej literatury Indii w kontekście wielokulturowej, wielojęzykowej i wieloreligijnej historycznej rzeczywistości subkontynentu indyjskiego i makroregionu Azji Płd.


Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

[Wiedza]

– zna i rozumie podstawowe metody kulturowej analizy i interpretacji utworów literackich, ma podstawową wiedzę o związkach literatury z innymi sferami życia kulturalnego i społecznego oraz o historycznej perspektywie współistnienia kultur literackich Azji Południowej [KW_06++]


– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowej terminologii stosowanej w antropologicznych i kulturowych badaniach nad literaturą i współistniejącymi kulturami literackimi Azji południowej [K_W07+]


- zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie w odniesieniu do cywilizacyjnego dziedzictwa Azji Południowej [KW_08+]


- ma świadomość kompleksowego charakteru kultury

symbolicznej w jej historycznych kontekstach, identyfikuje przejawy kultur literackich swoiste dla regionu Azji Południowej z perspektywy kulturoznawczej [KW_09+]


[Umiejętności]


- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania zjawisk składających się na kultury literackie,

potrafi rozpoznać różne formy klasycznych i współczesnych tradycji literatur Indii i Azji Płd. oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację [K_U03++]


- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z zakresu klasycznej i współczesnej literatury Indii oraz formułować krytyczne sądy [K_U04]

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi do analizy zjawisk składających się na kultury literackie [K_U05+]


[Kompetencje]


- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego obszaru Azji Południowej [K_K04++]

- rozumie zróżnicowanie i odmienność kulturowych

perspektyw Innych, zwłaszcza tych powstałych w cywilizacyjnym kręgu AzjoPłd., potrafi działać w wielokulturowym otoczeniu [K_K06+]


- ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez całe życie [K_K01+]Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych.


Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności, dodatkowe nieobecności na kolejnych 2 blokach obniżają ocenę końcową odpowiednio o pół stopnia i cały stopień)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie semestralnego eseju zaliczeniowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskana przez studentów wiedza zostanie zweryfikowana poprzez semestralny esej zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

Praca własna studenta:

lektura zadanych tekstów - 20 h

przygotowanie eseju – 20 h

przygotowanie do egzaminu -20h

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Kulturoznawstwo

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do problematyki antropologii literatury w odniesieniu do historycznych kultur literackich cywilizacyjnego obszaru Indii i Azji Południowej. Ma na celu zapoznanie studentów z wiodącymi współczesnymi koncepcjami oglądu odmiennych tradycji literackich z punktu widzenia studiów kulturowych i nauk społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę antropologicznie rozumianej historycznej rekonstrukcji kultur literackich makroregionu Azji Południowej ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie rozumianej klasycznej literatury Indii. Kurs stanowi wprowadzenie w świat literatur Azji Południowej, zwłaszcza w kulturową odmienność regionalnych i transregionalnych przestrzeni literackich kształtowanych przez okres trzech tysiącleci lat na terenach zróżnicowanych kulturowo, językowo religijnie i etnicznie.

Wprowadzenie obejmie podstawowe zagadnienia tematyczne istotne dla krytycznego oglądu pan-indyjskiej literatury sanskrytu w jej historycznych odmianach oraz kulturowo-społeczne praktyki tworzenia i odbioru tekstów literackich w południowo-azjatyckim kręgu cywilizacyjnym.

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnej analizy i krytycznej interpretacji kultur literackich w oparciu o współczesną metodologię badań literaturoznawczych o nastawieniu kulturowym.

Podstawowe zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: Antropologia literatury i kulturowa teoria literatury

2. Obszar tradycji literackich Azji Płd.

3. Historia literatury a kultury literackie w historii wg S. Pollocka

4. Współistnienie odmiennych kultur literackich w przestrzeni cywilizacyjnej Azji Płd.

5. Typologia kultur literackich Azji Płd.: kultury globalizujące i kultury regionalne

6. Podstawowe koncepcje teoretyczno-literackie i estetyczne klasycznej literatury sanskrytu

7. Problematyka cyrkulacji tekstu jako obiektu kulturowego w cywilizacyjnym obszarze Azji Płd.

8. Kultura literacka sanskrytu klasycznego a klasyczna literatura Indii we współczesnych koncepcjach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pollock,S., Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia, Univ of California 2003

2.Cieślikowski, S., Teoria Literatury w dawnych Indiach, Kraków 2016

3.Nycz,R., "Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia", Teksty Drugie 2007

4.Winternitz, M., Historia literatury staroindyjskiej, Wwa 2004

5.Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

6.Literatura indyjska w przekładzie, pod redakcją R. Czekalskiej, Kraków2004

Literatura uzupełniająca:

1.Pollock, S., The Language of Gods in the Land of Men, Berkeley 2006

2. Shulman,D., More than Real. A History of the Imagination in South India, Harvard Univ Press 2012

3. Richman, P., ed., Questioning Ramayanas. A South Asian Tradition, Delhi: Oxford Univ Press 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Galewicz
Prowadzący grup: Cezary Galewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie w Antropologiczną perspektywę badań nad kulturami literackimi Azji Południowej. W szczególności z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami i metodami badań nad nurtami klasycznej literatury Indii w kontekście wielokulturowej, wielojęzykowej i wieloreligijnej historycznej rzeczywistości subkontynentu indyjskiego i makroregionu Azji Płd.


Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

[Wiedza]

– zna i rozumie podstawowe metody kulturowej analizy i interpretacji utworów literackich, ma podstawową wiedzę o związkach literatury z innymi sferami życia kulturalnego i społecznego oraz o historycznej perspektywie współistnienia kultur literackich Azji Południowej [KW_06++]


– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowej terminologii stosowanej w antropologicznych i kulturowych badaniach nad literaturą i współistniejącymi kulturami literackimi Azji południowej [K_W07+]


- zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie w odniesieniu do cywilizacyjnego dziedzictwa Azji Południowej [KW_08+]


- ma świadomość kompleksowego charakteru kultury

symbolicznej w jej historycznych kontekstach, identyfikuje przejawy kultur literackich swoiste dla regionu Azji Południowej z perspektywy kulturoznawczej [KW_09+]


[Umiejętności]


- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania zjawisk składających się na kultury literackie,

potrafi rozpoznać różne formy klasycznych i współczesnych tradycji literatur Indii i Azji Płd. oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację [K_U03++]


- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z zakresu klasycznej i współczesnej literatury Indii oraz formułować krytyczne sądy [K_U04]

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi do analizy zjawisk składających się na kultury literackie [K_U05+]


[Kompetencje]


- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego obszaru Azji Południowej [K_K04++]

- rozumie zróżnicowanie i odmienność kulturowych

perspektyw Innych, zwłaszcza tych powstałych w cywilizacyjnym kręgu AzjoPłd., potrafi działać w wielokulturowym otoczeniu [K_K06+]


- ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez całe życie [K_K01+]Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych.


Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności, dodatkowe nieobecności na kolejnych 2 blokach obniżają ocenę końcową odpowiednio o pół stopnia i cały stopień)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie semestralnego eseju zaliczeniowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskana przez studentów wiedza zostanie zweryfikowana poprzez semestralny esej zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

Praca własna studenta:

lektura zadanych tekstów - 20 h

przygotowanie eseju – 20 h

przygotowanie do egzaminu -20h

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Kulturoznawstwo

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do problematyki antropologii literatury w odniesieniu do historycznych kultur literackich cywilizacyjnego obszaru Indii i Azji Południowej. Ma na celu zapoznanie studentów z wiodącymi współczesnymi koncepcjami oglądu odmiennych tradycji literackich z punktu widzenia studiów kulturowych i nauk społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę antropologicznie rozumianej historycznej rekonstrukcji kultur literackich makroregionu Azji Południowej ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie rozumianej klasycznej literatury Indii. Kurs stanowi wprowadzenie w świat literatur Azji Południowej, zwłaszcza w kulturową odmienność regionalnych i transregionalnych przestrzeni literackich kształtowanych przez okres trzech tysiącleci lat na terenach zróżnicowanych kulturowo, językowo religijnie i etnicznie.

Wprowadzenie obejmie podstawowe zagadnienia tematyczne istotne dla krytycznego oglądu pan-indyjskiej literatury sanskrytu w jej historycznych odmianach oraz kulturowo-społeczne praktyki tworzenia i odbioru tekstów literackich w południowo-azjatyckim kręgu cywilizacyjnym.

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnej analizy i krytycznej interpretacji kultur literackich w oparciu o współczesną metodologię badań literaturoznawczych o nastawieniu kulturowym.

Podstawowe zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: Antropologia literatury i kulturowa teoria literatury

2. Obszar tradycji literackich Azji Płd.

3. Historia literatury a kultury literackie w historii wg S. Pollocka

4. Współistnienie odmiennych kultur literackich w przestrzeni cywilizacyjnej Azji Płd.

5. Typologia kultur literackich Azji Płd.: kultury globalizujące i kultury regionalne

6. Podstawowe koncepcje teoretyczno-literackie i estetyczne klasycznej literatury sanskrytu

7. Problematyka cyrkulacji tekstu jako obiektu kulturowego w cywilizacyjnym obszarze Azji Płd.

8. Kultura literacka sanskrytu klasycznego a klasyczna literatura Indii we współczesnych koncepcjach badawczych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pollock,S., Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia, Univ of California 2003

2.Cieślikowski, S., Teoria Literatury w dawnych Indiach, Kraków 2016

3.Nycz,R., "Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia", Teksty Drugie 2007

4.Winternitz, M., Historia literatury staroindyjskiej, Wwa 2004

5.Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

6.Literatura indyjska w przekładzie, pod redakcją R. Czekalskiej, Kraków2004

Literatura uzupełniająca:

1.Pollock, S., The Language of Gods in the Land of Men, Berkeley 2006

2. Shulman,D., More than Real. A History of the Imagination in South India, Harvard Univ Press 2012

3. Richman, P., ed., Questioning Ramayanas. A South Asian Tradition, Delhi: Oxford Univ Press 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.