Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0101-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Grzegorz Michałek, Katarzyna Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna przedmiot badań, strukturę i miejsce geografii fizycznej w rodzinie nauk; zna i rozumie kluczowe pojęcia geografii fizycznej; zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych) (KW_01, KW_03)

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę środowiska przyrodniczego (abiotycznego i biotycznego), ich przyczyny i uwarunkowania w skali lokalnej, regionalnej i globalnej (KW_05)

- zna podstawy astronomii w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na Ziemi (KW_02)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się podstawową terminologią geograficzną w języku polskim i angielskim (KU_01)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich (KKS_05)


3. Student poznaje specyfikę wykładu uniwersyteckiego, opanowuje prawidłowe zachowania w trakcie jego trwania. Student uświadamia sobie poziom własnej wiedzy, wyniesiony ze szkoły średniej i ma swiadomość konieczności nagrobienia braków w tym zakresie.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

a/ osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

b/ wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 70 godz. pracy studenta

(3 pkt ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Przedmiot badań geografii fizycznej; podstawowe pojęcia: przestrzeń geograficzna, Źródła wiedzy geograficznej. Wszechświat; Galaktyka; Układ Słoneczny, parametry astronomiczne Ziemi; kształt i rozmiary Ziemi; wpływ czynników astronomicznych na naszą planetę; ruchy Ziemi. Szerokość i długość geograficzna; podstawowe układy współrzędnych sferycznych; czas słoneczny, strefowy i urzędowy; strefy czasowe; orientacja w terenie. Budowa wnętrza Ziemi; metody odtwarzania dziejów Ziemi; podział dziejów Ziemi - najważniejsze wydarzenia geologiczne; minerały; skały; podział skał ze względu na genezę; plutonizm; wulkanizm; sejsmika. Skład i budowa atmosfery; ogólna cyrkulacja atmosferyczna; bilans cieplny Ziemi; Elementy i czynniki klimatyczne. Obieg wody na Ziemi; oceany i morza; wody lądowe: podziemne, płynące i stojące; źródła, jeziora; zlodowacenie plejstoceńskie i współczesne; rodzaje lodowców; lody morskie; wpływ różnych czynników na ukształtowanie powierzchni Ziemi; modelowanie powierzchni Ziemi: pojęcie gleby; proces glebotwórczy, główne czynniki glebotwórcze; główne czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów żywych na Ziemi; strefowość i piętrowość roślinna; państwa florystyczne i krainy zoogeograficzne. Środowisko przyrodnicze a życie człowieka. Ekumena i anekumena. Wpływ warunków środowiskowych na działalność człowieka. Wpływ antropopresji na litosferę, atmosferę, hydrosferę i biosferę. Antropogeniczne przemiany środowiska.

Literatura:

Podstawowa:

Flis J., Wstęp do geografii fizycznej (kilka wydań)

Balon J., Desperak J. 2005, Tablice geograficzne, wyd. PARK, wyd. II

Uzupełniająca:

Pietkiewicz S., Żmuda S., 1973, Słownik pojęć geograficznych, Wiedza Powszechna, Warszawa

Whittow J.B., 1984, The penguin dictionary of physical geog-raphy, Penguin Group, London

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Grzegorz Michałek, Katarzyna Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna przedmiot badań, strukturę i miejsce geografii fizycznej w rodzinie nauk; zna i rozumie kluczowe pojęcia geografii fizycznej; zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych) (KW_01, KW_03)

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę środowiska przyrodniczego (abiotycznego i biotycznego), ich przyczyny i uwarunkowania w skali lokalnej, regionalnej i globalnej (KW_05)

- zna podstawy astronomii w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na Ziemi (KW_02)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się podstawową terminologią geograficzną w języku polskim i angielskim (KU_01)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich (KKS_05)


3. Student poznaje specyfikę wykładu uniwersyteckiego, opanowuje prawidłowe zachowania w trakcie jego trwania. Student uświadamia sobie poziom własnej wiedzy, wyniesiony ze szkoły średniej i ma swiadomość konieczności nagrobienia braków w tym zakresie.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

a/ osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

b/ wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 70 godz. pracy studenta

(3 pkt ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Przedmiot badań geografii fizycznej; podstawowe pojęcia: przestrzeń geograficzna, Źródła wiedzy geograficznej. Wszechświat; Galaktyka; Układ Słoneczny, parametry astronomiczne Ziemi; kształt i rozmiary Ziemi; wpływ czynników astronomicznych na naszą planetę; ruchy Ziemi. Szerokość i długość geograficzna; podstawowe układy współrzędnych sferycznych; czas słoneczny, strefowy i urzędowy; strefy czasowe; orientacja w terenie. Budowa wnętrza Ziemi; metody odtwarzania dziejów Ziemi; podział dziejów Ziemi - najważniejsze wydarzenia geologiczne; minerały; skały; podział skał ze względu na genezę; plutonizm; wulkanizm; sejsmika. Skład i budowa atmosfery; ogólna cyrkulacja atmosferyczna; bilans cieplny Ziemi; Elementy i czynniki klimatyczne. Obieg wody na Ziemi; oceany i morza; wody lądowe: podziemne, płynące i stojące; źródła, jeziora; zlodowacenie plejstoceńskie i współczesne; rodzaje lodowców; lody morskie; wpływ różnych czynników na ukształtowanie powierzchni Ziemi; modelowanie powierzchni Ziemi: pojęcie gleby; proces glebotwórczy, główne czynniki glebotwórcze; główne czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów żywych na Ziemi; strefowość i piętrowość roślinna; państwa florystyczne i krainy zoogeograficzne. Środowisko przyrodnicze a życie człowieka. Ekumena i anekumena. Wpływ warunków środowiskowych na działalność człowieka. Wpływ antropopresji na litosferę, atmosferę, hydrosferę i biosferę. Antropogeniczne przemiany środowiska.

Literatura:

Podstawowa:

Flis J., Wstęp do geografii fizycznej (kilka wydań)

Balon J., Desperak J. 2005, Tablice geograficzne, wyd. PARK, wyd. II

Uzupełniająca:

Pietkiewicz S., Żmuda S., 1973, Słownik pojęć geograficznych, Wiedza Powszechna, Warszawa

Whittow J.B., 1984, The penguin dictionary of physical geog-raphy, Penguin Group, London

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.