Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0105-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Wójcik-Tabol
Prowadzący grup: Beata Dziubińska, Piotr Jaglarz, Kinga Jarosz, Monika Kasina, Oliwia Kowalczewska, Elżbieta Machaniec, Michał Matysik, Patrycja Wójcik-Tabol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: Student zna podstawy geologii (budowa i historia Ziemi, procesy kształtujące skorupę, sposoby geologicznego zapisu procesów modelujących powierzchnię Ziemi) w zakresie niezbędnym do podjęcia prób wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania zjawisk przyrodniczych, geologicznych konsekwencji ewolucji biosfery oraz znaczenia surowców naturalnych dla kształtowania procesów społeczno-ekonomicznych na Ziemi (KW_02+++).

W zakresie umiejętności:Student wybiera i potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów przyrodniczych; potrafi wykorzystać dostępne źródła danych, w tym podstawową literaturę i mapy geologiczne (KU_03+++).

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:Student ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy, uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (KKS_01+), ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich (KKS_05+), wykazuje ciekawość świata; w swoim otoczeniu dostrzega zróżnicowanie zjawisk przyrodniczych i ich wpływ na życie i działalność człowieka; podejmuje i realizuje zamierzenia, związane z poznawaniem innych miejsc, regionów i krajów (KKS_08++).

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń i egzaminu. Egzamin pisemny sprawdzający znajomość zagadnień poruszanych tak na wykładach jak i na ćwiczeniach w formie testu wielokrotnego wyboru oraz zagadnień opisowych. Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby z zaliczonymi ćwiczeniami.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia

# Część teoretyczna – należy uzyskać >60% ilości punktów z kolokwiów cząstkowych (odbywających się na każdych zajęciach); poprawa jest testem z całości materiału, z którego należy uzyskać min. 60%;

# Część praktyczna – poprawny opis i identyfikacja do 10 okazów skał i minerałów ocenione na min. 60%. Aby uzyskać zaliczenie należy otrzymać >60%, zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Część praktyczna i teoretyczna oceniane są niezależnie. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez oceny, natomiast ocena z ćwiczeń stanowi 25% oceny kończącej kurs. Brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje brakiem dopuszczenia do egzaminu.


Egzamin. Aby zdać egzamin należy otrzymać > 60% z możliwej ilości punktów. Ocena końcowa: 25 % - ocena z ćwiczeń, 75 % - końcowy egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS


Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 30h

Udział w ćwiczeniach 30h

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i zaliczenia 40h

Suma 100h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Wykłady

# Czym jest geologia, jej miejsce wśród nauk przyrodniczych i metody badań. # Charakterystyki Ziemi jej miejsce w Układzie Słonecznym: materia i jej zróżnicowanie (skład chemiczny, minerały i skały oraz ich natura), struktura wnętrza Ziemi, ciśnienie i temperatura wnętrza Ziemi, kontynenty a oceany, dynamika Ziemi - procesy geologiczne, czas i cykl geologiczny.# Skały magmowe, wulkaniczne: wulkanizm a tektonika kier litosfery, natura magm, produkty wulkanizmu (lotne, piroklastyki, lawy; skały wulkaniczne i ich cechy). # Skały magmowe, głębinowe (plutonizm): rodzaje intruzji, skład i kolejność krystalizacji magm, czynniki kształtujące krystalizację, klasyfikacja skał magmowych głębinowych.# Skały osadowe: procesy egzogeniczne: wietrzenie, erozja, transport i sedymentacja i ich zapis geologiczny; minerały skał osadowych, cechy i klasyfikacja skał osadowych; surowce energetyczne (kaustobiolity). # Skały metamorficzne: czynniki i główne rodzaje metamorfizmu, minerały skał metamorficznych, budowa i klasyfikacja skał metamorficznych, metamorfizm a tektonika kier litosfery. # Tektonika: sposoby ułożenia skał (stratygrafia), podstawowe struktury tektoniczne, sposoby ich opisu i geneza (natura procesów diastroficznych).# Czas geologiczny: metody określania czasu geologicznego, czas względny i bezwzględny, korelacja stratygraficzna, podział dziejów Ziemi.# Historia Ziemi: paleogeografia, świat organiczny - skamieniałości przewodnie, diastrofizm, charakterystyczne skały; geologiczne konsekwencje ewolucji biosfery. # Elementy kartografii geologicznej: mapa geologiczna, rodzaje map geologicznych, kartograficzny zapis budowy i dziejów Ziemi, profil i przekrój geologiczny.#Tektonika płyt litosfery: Trzęsienia Ziemi: rozmieszczenie, przyczyny, sejsmografy; lokalizacja złóż kopalin względem stref geotektonicznych. # Procesy górotwórcze: powstawanie gór i ewolucja kontynentów, przykłady regionalne.

Ćwiczenia

# Minerały: cechy makroskopowe minerałów. # Minerały skałotwórcze i minerały kruszcowe: opis i identyfikacja na podstawie cech makroskopowych. # Skały magmowe, cechy strukturalno – teksturalne, opis i klasyfikacje na podstawie składu mineralnego. # Skały osadowe okruchowe; opis i klasyfikacja; struktury sedymentacyjne. # Skały osadowe biogeniczne: węglanowe, krzemionkowe oraz ewaporaty, kaustobiolity; opis i klasyfikacje. # Skały metamorficzne: opis i klasyfikacje na podstawie składu mineralnego i cech teksturalnych. # Zajęcia z kompasem geologicznym i mapami geologicznymi; korzystanie z tabeli stratygraficznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mizerski W., Geologia Dynamiczna dla Geografów. PWN, Warszawa, 2001.Przewodnik do Ćwiczeń z Geologii. Czubla P., Mizerski W., Gładysz-Świerczewska E., PWN, Warszawa, 2008Przewodnik do Ćwiczeń z Geologii Dynamicznej. Wydanie VII, Roniewicz P. (red).Warszawa, 1999.Stanley S. M. Historia Ziemi PWN Warszawa 2001. Jaroszewski W. (red.). Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1986.

Literatura uzupełniająca:

Słownik geologiczny. Mizerski W., Sylwestrzak,H., PWN, Warszawa, 2002.Geologia Dynamiczna. Książkiewicz M., Wydawnictwa Geologiczne, 1979.Southwood, R., 2004. Historia życia. Świat Książki.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla studentów studiów licencjackich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.