Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0106-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Avdiushchenko
Prowadzący grup: Anna Avdiushchenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

• Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekonomicznych, narzędzi analizy ekonomicznej oraz funkcjonowania rynkowych mechanizmów w skali mikro, makro i globalnej;

• Kształcenie umiejętności interpretowania danych ekonomicznych, podejmowania racjonalnych decyzji konsumenta oraz producenta, oceny gospodarczej polityki państwa.

• Zaprezentowanie pozytywnych przykładów wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach przedmiotu.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Student zna podstawowe pojęcia, które opisują procesy gospodarcze (K_W02).

2. Student ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków oraz ich modeli podstawowych (K_W02).

3. Student ma wiedzę dotyczącą teorii zachowania konsumentów i producentów w warunkach funkcjonowania różnych form rynkowych (K_W02, K_W07).

4. Student zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku czynników produkcji i jego elementów (K_W07, K_W06).

5. Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki jako całości oraz podstawowych kategoriach makroekonomicznych (K_W02).

6. Student zna zasady kształtowania systemu rachunków narodowych oraz mechanizm zachowania równowagi w gospodarce krajowej (K_W02).

7. Student ma wiedzę na temat roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej oraz zna zasady państwowej polityki monetarnej i fiskalnej (K_W02, K_W06).

8. Student posiada wiedzę co do uwarunkowań ekonomii międzynarodowej, handlu zagranicznego oraz zasad kształtowania bilansu płatniczego (K_W02, K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi korzystać za źródeł wiedzy o sytuacji gospodarczej w kraju i regionie, w tym z e-źródeł (K_U02, K_U03).

2. Student potrafi interpretować, w wybranym zakresie, ekonomiczne wskaźniki na mikro i makro poziomie (K_U03).

3. Student potrafi przedstawiać i analizować prezentacje graficzną koniunktury wybranych form i rodzajów rynków (K_U03).

4. Student potrafi obliczać wskaźniki dochodu narodowego oraz je interpretować (K_U03).

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

1. Student ma świadomość podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych poprzez samodzielne aktualizowanie i poszerzanie wiedzy, uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany, jest przedsiębiorczy (K_KO1).

2. Student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzącej z różnych źródeł (K_KO2).

3. Student ma świadomość ograniczoności zasobów oraz skutków społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych tego zjawiska (K_K06).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w następujących formach:

wykłady w formie informacyjnej i konwersatoryjnej.


Bilans punktów ECTS:

• Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 30

• Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15

• Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15


Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

WPROWADZENIE DO EKONOMII

• Wybrane problemy ekonomiczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Ekonomia a gospodarka. Ekonomia jako nauka.

• Narzędzia analizy ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a rzeczywistość.

• Istota gospodarki rynkowej. Struktura rynku i mechanizm rynkowy.

MIKROEKONOMIA

• Teoria zachowania konsumenta. Decyzje konsumenta.

• Teoria zachowania producenta. Decyzje przedsiębiorstwa o podaży. Koszty produkcji.

• Funkcjonowanie rynku: konkurencja doskonała, monopol i oligopol.

• Rynek czynników produkcji i jego elementy.

• Rynek pracy.

• Rynek kapitału i rynek surowców naturalnych. Ryzyko i informacja.

MAKROEKONOMIA

• Funkcjonowanie gospodarki jako całości. Podstawowe kategorie makroekonomii. Rachunek dochodu narodowego

• Podstawowy model gospodarki AD – AS. Mechanizm równowagi w gospodarce. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce.

• Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. Polityka fiskalna i monetarna. Pieniądz i system bankowy.

• Inflacja i bezrobocie.

• Międzynarodowa integracja gospodarcza.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Mikroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; redaktor naukowy przekładu Ryszard Rapacki; przekład Bogusław Czarny, Marian Geldner, Piotr Maszczyk, Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 lub 2014 (wybrane rozdziały).

2. Makroekonomia/David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; redaktor naukowy przekładu Ryszard Rapacki ; przekład Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2007 lub 2014 (wybrane rozdziały).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny. Czarny, Bogusław (1957- ). Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011 (wybrane rozdziały).

2. Podstawy ekonomii. Ewelina Nojszewska. Wydawnictwa szkolne pedagogiczne, Warszawa, 2013.

3. Bogusław Ślusarczyk, Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i makroekonomii Wydawca: Politechnika Lubelska, 2011.

+ literatura podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.