Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terenowe metody badań przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0113-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Terenowe metody badań przyrodniczych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Musielok
Prowadzący grup: Anna Bartos, Anna Bojarczuk, Monika Bryła, Joanna Caputa, Anna Cygankiewicz, Robert Czuchnowski, Jolanta Dąbek, Beata Dziubińska, Agata Gołąb, Elżbieta Gorczyca, Kalina Gryczyńska, Magdalena Gus-Stolarczyk, Michał Jakiel, Leszek Kowanetz, Weronika Łaska, Magdalena Murawska, Łukasz Musielok, Angelika Palarz, Marta Pufelska, Marcin Rechciński, Dorota Salata, Joanna Siwek, Michał Skiba, Anna Spadło, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Dominika Wrońska-Wałach, Anna Zielonka, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

STUDENT:


1.WIEDZA:

zna metodykę pracy terenowej w ramach dyscyplin

należących do geografii fizycznej

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów przyrodniczych (KU_03)

- umie wykonać podstawowe obserwacje i pomiary społeczne

w terenie (KU_04)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wyników bada n uzyskanych różnymi metodami (KKS_02)

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, dba o powierzony sprzęt (KKS_03)
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych - kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów 1 roku geografii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena raportów przedstawionych przez studentów pozwalająca sprawdzić osiągnięcia w zakresie nabytych umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Ocena bieżącej aktywności studenta w trakcie zajęć.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 90% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.

Przygotowanie raportu z pomiarów – 20 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Skrócony opis:

Podstawowe metody pracy terenowej z zakresu: geomorfologii, hydrologii, meteorologii, gleboznawstwa i geoekologii

Pełny opis:

Podstawowe metody pracy terenowej geologa. Kartowanie form i typów rzeźby. Meteorologiczne pomiary instrumentalne i wizualne, obserwacje pogody na stacji klimatologicznej. Podstawowa hydrologiczna aparatura badawcza; wykonanie pomiarów i obliczenie przepływu metodą wolumetryczną, pływakową oraz młynkiem hydrometrycznym, podstawy badania wód podziemnych; podstawowe cechy fizyko-chemiczne wód. Prowadzenie dokumentacji terenowej w pracach gleboznawczych; wyposażenie terenowe; metodologia lokalizacji i wykonania profilu glebowego; opis cech morfologicznych gleby, proste pomiary terenowe. Powiązania w środowisku przyrodniczym: relacje pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego, hierarchia elementów – metody badań. Przemiany krajobrazu – zmiany rzeźby, stosunków wodnych, szaty roślinnej i użytkowania ziemi.

Literatura:

Nie dotyczy

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.