Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Graficzna prezentacja danych geograficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0118-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Graficzna prezentacja danych geograficznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Justyna Liro, Maciej Siwka, Patryk Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Student wie, gdzie szukać danych potrzebnych do zilustrowania procesów fizycznych jak i społeczno-ekonomicznych (KW_03).

– Zna zasady poprawnej redakcji wykresu, ryciny, prezentacji i posteru (KW_04).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Nabycie umiejętności wizualizacji danych przestrzennych (KU_03, KU_05, KU_07).

– Poznanie podstawowych zasad użytkowania programów komputerowych do wizualizacji danych i ich prezentacji (Excel, Corel Draw, MS Power Point).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł (KKS_02)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie zadanych ćwiczeń (konstrukcja bazy danych, wykonanie tabeli, wykresu, kartogramu, kartodiagramu), zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium oraz projektu zaliczeniowego, oceniane ciągłe aktywności studentów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 36 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 1 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 2 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Inne (jakie): zadania domowe – 20 godz.

Razem 79 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Źródła i metody pozyskiwania podstawowych danych geograficznych. Wizualizacja danych przestrzennych: tabele, wykresy, diagramy, mapy statystyczne. Wykorzystanie programów komputerowych do wizualizacji danych i ich prezentacji (Word, Excel, Corel Draw, MS Power Point). Elementy obróbki graficznej i podstawowe informacje edytorskie.

Literatura:

Kocimowski K., Kwiatek J., 1977, Wykresy i mapy statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Ratajski L., 1997, Metodyka kartografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa: PPWK.

Pasławski J., 2006: "Wprowadzenie do kartografii i topografii", Nowa Era.

Zimek R., 2003, CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne, Warszawa: Helion.

Weiner J., 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Uniwersytet Jagielloński, skrypty uczelniane, nr 667.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.