Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analizy przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0207-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Metody analizy przestrzennej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1) WIEDZA

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody stosowane w analizie przestrzennej (KW_02, KW_03);

– zna etapy postępowania badawczego oraz rozumie znaczenie badań naukowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (KW_04, KW_06);

2) UMIEJĘTNOŚCI

– potrafi zastosować wiedzę oraz dobrać odpowiednie metody analizy przestrzennej do badań geograficznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych (KU_02, KU_04);

– umie w oparciu o wykorzystane metody analizy przestrzennej interpretować i oceniać badane zjawiska (KU_03, KU_04);

3) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie znaczenie badań naukowych, przestrzega zasad

etycznych, w tym poszanowania praw autorskich (KKS_02, KKS_05 dla I i II stopnia).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Wykład:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 55 godz. pracy studenta.

Ćwiczenia:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie i wykonanie zadań – 10 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów i zaliczenia końcowego – 10 godz.

Razem 52 godz. pracy studenta


Ogółem 107 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia analizy przestrzennej. Macierz informacji przestrzennej. Metody badania układów punktowych. Metody koncentracji. Modele interakcji przestrzennych – grawitacji i potencjału. Metody badania układów sieciowych. Metody

grafowe. Metody taksonomii numerycznej. Analiza wielowymiarowa. Modele dyfuzji. Modele symulacyjne.

Literatura:

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.