Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia kultury i religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2027-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Geografia kultury i religii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro, Izabela Sołjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- porządkuje informacje o zróżnicowaniu przestrzennym najważniejszych zjawisk kulturowych na świecie ( KW 06)

- rozumie przyczyny i skutki procesów kulturowych w świecie współczesnym (KW 07)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie odnaleźć i wyselekcjonować wiadomości z literatury naukowej (KU 02)

- umie opracować i zaprezentować wybrany problem geograficzny z zastosowaniem odpowiednich źródeł danych (KU 07)

- potrafi zastosować wiedzę geograficzną do interpretacji zjawisk kulturowych i religijnych (KU 10)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie (KKS 02)

- docenia wartość dziedzictwa kulturowego i ma świadomość konieczności jego ochrony (KKS 06)

- jest otwarty wobec innych kultur i religii (KKS 07)


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowanych prezentacji multimedialnych. Dopuszczenie do egzaminu następuje na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Forma egzaminu: egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100 zakładanych kompetencji społecznych i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające- prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe z nauczycielem” 32, przygotowanie do zajęć typu ćw. 10 godzin, czytanie zadanej literatury 25, przygotowanie raportu (eseju) 10 godzin, przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godzin

Razem godziny pracy studenta: 92


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Główne problemy badawcze geografii kultury. Pojęcie regionu kulturowego. Krajobraz kulturowy i jego elementy. Integracja kulturowa. Segregacja przestrzeni. Ekologia kultury. Dyfuzja zjawisk kulturowych. Badania geograficzne w ramach "gender studies". Klasyczne modele człowieka w geografii.

Pełny opis:

Pojęcie kultury i jej podstawowe elementy. Teoria dyfuzji zjawisk kulturowych oraz regionu kulturowego. Przestrzenne zróżnicowanie religii na świecie. Krajobraz kulturowy. Krajobraz religijny. Segregacja przestrzeni. Centra pielgrzymkowe świata. Organizacja przestrzeni przez mniejszości seksualne. Ekologia kultury.

Literatura:

Rembowska K., 2003, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź; Blij H. J., Murphy A. B., 1999, Human Geography. Culture, Society and Space, New York; Mitchell D., 2003, Cultural Geography. A Critical Introduction.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.