Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika miast i regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2031-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomika miast i regionów
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Micek
Prowadzący grup: Arkadiusz Kocaj, Grzegorz Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia

1. Wiedza: student zna i rozumie metody sporządzania rankingów rozwoju, metody klasyfikacji i grupowania; zna źródła informacji ekonomiczno-przestrzennej; zna zasady podstawowe zasady konstrukcji budżetów i ich strukturę

2. Umiejętności: student potrafi ocenić wiarygodność źródeł informacji ekonomiczno-przestrzennej

3. Kompetencje personalne i społeczne: świadomość konieczności samodzielnego poszukiwania źródeł informacji

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02 )Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie zadań ćwiczeniowych (60% oceny, dwa zadania; każde po 30%). Aktywność na zajęciach (40% oceny)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena wykonanych zadań pozwalająca sprawdzić osiągnięcia w zakresie nabytych umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

 osiągnięcie umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

 wykazanie w 90% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 15 godzin

Przygotowanie zadań zaliczeniowych – 15 godzin

Łącznie 30 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wykład: koncepcje teoretyczne z zakresu ekonomiki miast i regionów. Modele rozwoju regionalnego i lokalnego.

Ćwiczenia: Źródła informacji o firmach i metody ich wykorzystania (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania zarządów firm, dane z Krajowego Rejestru Sądowego); metody klasyfikacji i grupowania (taksonomia numeryczna); zasady konstrukcji rankingów; struktura budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jst), dochody jst z tytułu podatków lokalnych i udziału w podatkach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bronsztejn S., 1995, Ekonomika regionalna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Komorowski S. M., 1977, Ekonomika regionalna, gospodarka przestrzenna czy przestrzenna organizacja rozwoju społeczno-gospodarczego? Przegląd Geograficzny, 3, 551-559.

Kosek-Wojnar M, Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa.

Kupiec L. (red.), 1999, Gospodarka przestrzenna, t. II, Ekonomika regionu, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Miszczuk M., 2007, Finansowe podstawy działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa, s. 51 – 105.

Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.

Ruśkowski E., 2008, Finanse samorządu regionalnego i lokalnego, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa, s. 243 – 265. 

Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne: teoria i praktyka, Warszawa: Municypium.

Literatura uzupełniająca:

Filipiak B., Wilk K. (red.), 2007, Financial Aspects of Regional Development in Poland, Studia Regionalia KPZK PAN, 19.

Korenik S., Szołek K. (red.), 2004, Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, Biuletyn KPZK PAN, 214.

Markowski T. (red.), 2005, Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 221.

Regulski J., 1982, Ekonomika miasta, Warszawa: PWE.

Secomski K., 1982, Ekonomika regionalna, Warszawa: PWE.

Uwagi:

Zajęcia z Ekonomiki (wykłady i ćwiczenia, razem 5 spotkań) odbywać się będą w piątki w godzinach 10:30-13:00 (grupa 1) oraz 13:15-15:40 (grupa 2).

Pierwszeństwo w zapisie mają studenci III roku studiów licencjackich oraz studiów magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.