Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy współczesnej geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2047-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy współczesnej geografii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Krzemień
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Kazimierz Krzemień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Poszerzenie wiedzy z zakresu geografii; zapoznanie się z najnowszymi pracami badawczymi, realizowanymi w innych placówkach badawczych

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie studiowanej specjalności (KW_08)

- zna różne możliwości stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych problemów badawczych (KW_06)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przedstawić ustnie lub pisemnie wybrany problem naukowy w języku polskim i angielskim (KU_08)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (KKS_01)

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej (KKS_02)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

– obecność na wybranych przez studenta wykładach i odczytach naukowych, realizowanych w IGiGP UJ w ramach programu studiów doktoranckich, w ramach spotkań Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (minimum 3 spotkania po 2 godziny), a także na innych wykładach naukowych z zakresu geografii (po uzyskaniu wcześniejszej zgody koordynatora kursu w innych jednostkach naukowych. Przynajmniej jeden wykład musi być merytorycznie powiązany ze specjalnością, którą realizuje student. Obecność na wykładach musi być potwierdzona wpisem do odpowiedniej karty przez koordynatora kursu lub inną upoważnioną przez nią osobę.

– przygotowanie sprawozdania z jednego z wykładów

– kurs kończy się zaliczeniem (bez oceny końcowej)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie sprawozdania z jednego z wykładów.

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 14 godzin

Praca własna studenta: - przygotowanie sprawozdania 2 godziny


w sumie: 16 godzin = 1 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 2

Skrócony opis:

Szeroko rozumiana tematyka geograficzna; zarówno z zakresu geografii fizycznej jak i społecznej

Literatura:

Brak

Uwagi:

Odczyty w ramach Komisji Geograficznej PAU oraz w innych jednostkach (po uzyskaniu zgody koordynatora) liczone są jako 2 godziny dydaktyczne za jeden odczyt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.