Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze obszary chronione

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2112-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze obszary chronione
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ziaja
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Michał Jakiel, Agnieszka Nowak-Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna systemy ochrony przyrody na świecie i w Polsce; rozumie różnice w sposobie i założeniach ochrony przyrody w poszczególnych typach obszarów chronionych, a także wie z jakich uwarunkowań środowiskowych one wynikają (Geogr II: KW_03, KW_04, KW_06)

- zna mechanizmy prawne związane z funkcjonowaniem przyrodni-czych obszarów chronionych, a także wynikające z tego bariery dla opracowania planów zagospodarowania terenów (Geogr_II: KW_06, KW_08)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi opracować założenia do planów ochrony dla obszarów chronionych (Geogr_II: KU_03, KU_08)


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- potrafi zidentyfikować pola konfliktów związane z funkcjonowaniem obszarów chronionych, jak też wskazać przykłady kompromisowych rozwiązań służących zrównoważonemu ich wykorzystaniu (Geogr_II: KKS_02, KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykłady z prezentacjami multimedialnymi

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu, ustaw, dokumentów planistycznych

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, burza mózgów)

Metody praktyczne (analiza map, dokumentów, planów, obliczenia parametrów, szacowanie kosztów)

Obserwacje terenowe


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 25 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Podstawy funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych na świecie i w Polsce. Wybrane aktualne problemy światowej ochrony przyrody. Najważniejsze obszary chronione świata. Różnorodność form ochrony przyrody na świecie i rodzaje obszarów chronionych w Polsce. Funkcjonowanie obszarów chronionych w przestrzeni społecznej. Na konkretnych przykładach omówienie stosowanych praktyk w zarządzaniu przyrodniczymi obszarami chronionymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Symonides E., 2007, Ochrona przyrody, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, warszawa, ss. 767.

2) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, z późn. zmianami.

Literatura uzupełniająca:

1) Zimniewicz K. (red.), 2008, Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, PWE, Warszawa.

2) Poskrobko B. (red.), 2005, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, ss. 343.

3) Nelson J.G., Serafin R., 1997, National Parks and Protected Arteas. Keystones to Conservation and Sustainable Development, NATO ASI Series G: Ecological Sciences 40, Springer, Berlin, ss. 292.

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.