Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2218-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Ewa Grabska, Piotr Trzepacz, Anna Zielonka
Strona przedmiotu: http://www.geo.uj.edu.pl/project/rs4for/index.php/pl/kursy/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna aparat pojęciowy w zakresie metod pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych (Geogr_II: KW_03)

- zna i rozumie podstawowe i zaawansowane metody pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych oraz konsekwencje ich stosowania w różnych dziedzinach nauki i praktyki (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)

- zna znaczenie współczesnej teledetekcji dla rozwoju nauk geograficznych (Geogr_II: KW_02)


UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi korzystać z literatury oraz stosować terminologię w języku polskim i angielskim, wykorzystywaną w podstawowych i zaawansowanych metodach oraz technikach pozyskiwania, przetwarzania i analizach danych satelitarnych (Geogr_II: KU_01, KU_02)

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych satelitarnych do rozwiązywania problemów badawczych (Geogr_II: KU_04),

- potrafi przedstawić ustnie lub pisemnie wybrany problem naukowy z zakresu teledetekcji satelitarnej w języku polskim (Geogr_II: KU_08)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (Geogr_II: KKS_01)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Geogr_II: KKS_03)

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. źródeł danych przestrzennych, odpowiedniego cytowania literatury (Geogr_II: KKS_05)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z programu studiów geograficznych I stopnia: Geoinformatyka lub kurs/kursy równoważne

Forma i warunki zaliczenia:

Metody oceny efektów kształcenia:

• egzamin ustny,

• raport (praca pisemna)

• prezentacja w trakcie ćwiczeń


na podstawie, których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Forma zaliczenia kursu: egzamin ustny


Warunek dopuszczenia do egzaminu: pozytywna ocena z ćwiczeń (3 lub więcej).


Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny (3 lub więcej) z pracy pisemnej oraz prezentacji a także udział w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody oceny efektów kształcenia:

• egzamin ustny,

• raport (praca pisemna)

• prezentacja w trakcie ćwiczeń

na podstawie, których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 60 godz.

- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (e-learning): 15 godz.

- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 15 godz.

- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 30 godz.

- przygotowanie prezentacji: 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego: 40 godz.

RAZEM: 180 godz. pracy studenta

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Treści przekazywane w formie wykładu:

• podstawy pozyskiwania danych satelitarnych i lotniczych

• właściwości obrazów satelitarnych i lotniczych (dane optyczne, dane radarowe, LIDAR),

• techniki przetwarzania obrazów satelitarnych: korekcja radiometryczna, wzmocnienie radiometryczne, spektralne i przestrzenne,

• klasyfikacja,

• segmentacja i klasyfikacja obiektowa (OBIA),

• detekcja zmian,

• techniki przetwarzania danych radarowych

• techniki przetwarzania danych LIDAR

• zastosowania teledetekcji w badaniach środowiska.

Treści przekazywane w formie ćwiczeń komputerowych:

• pozyskiwanie danych satelitarnych,

• techniki przetwarzania obrazów satelitarnych: korekcja radiometryczna, wzmocnienie radiometryczne, spektralne i przestrzenne,

• klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana (dane optyczne i radarowe),

• segmentacja i klasyfikacja obiektowa,

• detekcja zmian,

• praca z danymi pochodzącymi ze skaningu laserowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fundamentals of Remote Sensing (http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf)

Literatura uzupełniająca:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunkach geografia i e-gospodarka przestrzenna; obligatoryjny dla specjalności GIS na kierunku geografia.

WYKŁADY I ZAJĘCIA KAMERALNE W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM ROZPOCZNĄ SIĘ Z POCZĄTKIEM SEMESTRU LETNIEGO (W MARCU). PRZEWIDZIANYCH JEST 10 TYGODNI ZAJĘĆ W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZOSTANIE OGŁOSZONY NA PLATFORMIE PEGAZ, NA POCZĄTKU ZAJĘĆ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.