Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele i bazy danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2317-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
Nazwa przedmiotu: Modele i bazy danych przestrzennych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 17 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 33 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostafin, Mateusz Troll
Prowadzący grup: Krzysztof Ostafin, Mateusz Troll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

• student zna modele i formaty zapisu danych przestrzennych oraz terminologię z nimi związaną (KW_08, KW_11);

• zna źródła cyfrowych danych geograficznych (KW_08);

• zna przykłady wybranych baz danych (KW_08);

• zna podstawowe z obowiązujących standardów i norm w zakresie zapisu danych przestrzennych (KW_08).

II. UMIEJĘTNOŚCI

• student potrafi posługiwać się rastrowym i wektorowym modelem danych w różnych formatach zapisu oraz wyszukać i pobrać przykładowe dane rastrowe i wektorowe (KU_07);

• Potrafi wybrać, zdefiniować oraz zmienić system odniesień przestrzennych dla przetwarzanych danych (KU_03);

• posługuje się programem ArcGIS i GeoMedia w zakresie wstępnego przetwarzania danych przestrzennych (KU_03);

• potrafi opracować model bazy danych w postaci diagramu związków encji (ERD) i diagramu klas (UML) oraz zaprojektować relacyjną bazę danych przestrzennych (KU_03);

• potrafi definiować zapytania w języku SQL zarówno na potrzeby analizy danych w bazie, jak i w celu zarządzania bazą danych (KU_03);

• umie ocenić jakość danych w świetle obowiązujących norm (KU_03).

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• student ma świadomość konieczności samodzielnego dokształcania się w zakresie systemów informacji geograficznej jako szybko rozwijającej się nauce i technologii (KKS_01);

• ma świadomość zróżnicowanej jakości źródeł danych cyfrowych oraz odpowiedzialności za jakość przeprowadzanych analiz z zastosowaniem GIS (KKS_03, KKS_07);

• jest odpowiedzialny za sale dydaktyczne i powierzony mu sprzęt komputerowy (KKS_04).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia laboratoryjne oraz e-learningowe: zaliczenie na ocenę. Ocenie podlegają:

• wykonanie zadań oraz aktywny udział w zajęciach e-learningowych (0-30 pkt)

• obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i aktywny udział w dyskusji (0-20 pkt)

• testy sprawdzające odbywające się w trakcie ćwiczenia podsumowującego każdą lekcję (0-50 pkt); zaliczenie każdego testu wymaga uzyskania minimum 60% efektów kształcenia.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia zaliczeniowego student jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich zadań danej lekcji, zamieszczonych na platformie e-learningowej oraz poprawnego rozwiązania quizu podsumowującego lekcję, dostępnego również na platformie. Niespełnienie tego wymogu skutkuje obniżeniem punktacji danego testu zaliczeniowego o 20% (oznacza to wówczas konieczność uzyskania minimum 80% do zaliczenia danej lekcji).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń, tj. uzyskanie minimum 51 pkt.

Egzamin końcowy ustny. Na ocenę dostateczną wymagane jest:

• osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności;

• wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenie podlega aktywność studenta w dyskusji odbywającej się na forum dyskusyjnym oraz w trakcie każdego ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawdzenie efektów kształcenia ma miejsce zarówno w trakcie lekcji e-learningowych (quizy, dyskusja na forum, zadania zaliczeniowe realizowane indywidualnie) oraz po każdej lekcji – w trakcie podsumowującego ćwiczenia laboratoryjnego, w czasie którego student wykonuje powtórnie niektóre zadania praktyczne, realizowane wcześniej na odległość oraz rozwiązuje test wielkokrotnego wyboru z pytaniami dotyczącymi omawianej lekcji.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny; metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe; e-learning

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 10 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych: 17 godzin

Udział w egzaminie: 1 godzina

Nauka na odległość (w tym zapoznanie się z teorią, czytanie literatury, realizacja ćwiczeń i prac zaliczeniowych): 117 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 165 godzin. = 6 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Moduł składa się z 10 lekcji:

1. Modelowanie informacji geograficznej – koncepcje i obowiązujące normy

2. Wektorowy model danych

3. Rastrowy model danych

4. System odniesień przestrzennych

5. Język XML oraz jego aplikacja w zapisie i wymianie danych geograficznych GML

6-7. Bazy danych (dwie lekcje)

8. Język SQL (Structured Query Language)

9. Przykładowe bazy danych geograficznych

10. Ocena jakości danych przestrzennych w świetle obowiązujących norm i celu wykorzystania danych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Baza danych obiektów topograficznych, 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii , rozdz.5 Łabaj A., Krajowy System Zarządzania Bazą danych obiektów topograficznych, rozdz. 7 Rutkowska G., Rutkowski R., Proces tworzenia BDOT10k., rozdz. 8 Zapalska K., Stuglik M., System zarządzania jakością danych BDOT10k, http://szkoleniagbdot.gugik.gov.pl/index.php/szkolenia/materialy-szkoleniowe-13

Gaździcki J., 2007. Standardy otwarte w geomatyce. Roczniki Geomatyki. T.5, z.2., Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, http://www.ptip.org.pl/download/files/b1.pdf

Kadaj R. J., 2002, Polskie układy współrzędnych formuły transformacyjne, algorytmy i programy, Rzeszów

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN

Modelowanie danych przestrzennych, 2010, Roczniki Geomatyki PTIP, t. 8, z. 4

Pasławski J., 2006, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wyd. Nowa Era

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, Dostępne w Internecie: http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/71348

Standard Leśnej Mapy Numerycznej (SLMN) http://www.lmn.lasy.gov.pl/standardlmn

Wilson J.P., Fotheringham S. (red.), The handbook of geographic information sciences, Blackwell Companions to Geography, 7

Literatura uzupełniająca:

Annoni A., Luzet C., Gubler E., Ihde J. (red.), 2003, Map Projection for Europe, Institute for Environment and Sustainability, European Commision, 131 ss; Dostępne w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_GISCO/PGE_DS_GISCO/TAB62153857/MAP_PROJECTIONS_FOR_EUROPE.PDF

ESRI Shapefile Technical Description White Paper, ESRI, Inc., Redlands, CA, 1998, Dostępne w Internecie: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2006, Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Harmonizacja baz danych referencyjnych, KGiF, AR we Wrocławiu, 125 ss. Dostępne w Internecie: http://www.geoforum.pl/pages/index.php?page=PublikacjeGIS

Kozak J., 2004, Globalne cyfrowe modele wysokości - stan obecny i perspektywy, Teledetekcja środowiska, t.33, s.119-124.

Kubik T., Iwaniak A., 2007, Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS, Roczniki Geomatyki, t.5, z.6, s.71-83. Dostępne w Internecie: http://repozytorium.ptip.org.pl/

Theobald D. M., 2001, Understanding Topology and Shapefiles, ArcUser, April-June 2001, Dostępne w Internecie: http://www.esri.com/news/arcuser/0401/topo.html

http://www.w3schools.com/sql/

Uwagi:

Kurs prowadzony wspólnie ze studentami na kierunku e-gospodarka przestrzenna na studiach II stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.