Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strefy i regiony morfoklimatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3002-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Strefy i regiony morfoklimatyczne
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gorczyca
Prowadzący grup: Elżbieta Gorczyca, Piotr Kłapyta, Kazimierz Krzemień, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zdobycie wiedzy merytorycznej na temat: kryteriów wydzielania i zasięgów jednostek morfoklimatycznych; współczesnych procesów rzeźbotwórczych (dominujących, pobocznych, strefowych, astrefowych, itp.); znaczenia procesów katastrofalnych i sekularnych w rozwoju rzeźby; naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań rozwoju rzeźby.

Poznanie głównych cech rzeźby w strefach morfoklimatycznych: glacjalnej, peryglacjalnej, umiarkowanej, suchej i półsuchej oraz gorącej wilgotnej.

Poznanie głównych cech astrefowych typów rzeźby: krasowej, wulkanicznej, litoralnej, krawędziowej, obszarów lessowych.

Zdobycie umiejętności krytycznej oceny istniejących wyników badań w zakresie: oceny roli czasu w ewolucji rzeźby, poligenezy rzeźby wybranych obszarów, uwarunkowań antropogenicznych.

(KW_011, KKS_01, KKS_08)


Wymagania wstępne:

Zalecane: Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia, Geologia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę


Zaliczenie na ocenę

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Dyskusja na podstawie przeczytanej literatury


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Napisanie raportu – 6 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 15 godz.

Razem 68 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Kryteria wydzielania i granice jednostek morfoklimatycznych. Współczesny zasięg stref. Zmiany zasięgu stref morfoklimatycznych w czwartorzędzie.

Klimatyczne uwarunkowania rodzaju i intensywność wietrzenia w różnych strefach klimatycznych.

Zasięg i dominujące procesy rzeźbotwórcze w strefach: glacjalnej, peryglacjalnej, umiarkowanej, suchej i półsuchej oraz gorącej wilgotnej.

Główne cechy astrefowych typów rzeźby: rzeźba krasowa, litoralna, wulkaniczna, rzeźba obszarów lessowych, rzeźba krawędziowa.

Systemy morfodynamiczne w obszarach górskich. Asymetria klimatyczna gór i jej wpływ na intensywności procesów morfogenetycznych.

Procesy sekularne, katastrofalne i ich znaczenie w rozwoju rzeźby różnych stref morfoklimatycznych. Morfodynamiczne pory roku.

Antropogeniczne uwarunkowania dynami procesów,

Poligeneza rzeźby wybranych obszarów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Galon R., 1979, Formy powierzchni ziemi. Zarys geomorfologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Jahn A., 1970, Zagadnienia strefy peryglacjalnej, PWN, Warszawa.

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K., (red.) 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Kraków.

Leontjew O. K., Nikiforow L. G., Safjanow G. A., 1982, Geomorfologia brzegów morskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Pietrow M. P., 1976, Pustynie kuli ziemskiej, PWN Warszawa.

Pulina M., Andrejczuk W., 2000, Kras i jaskinie, Wielka Encyklopedia geografii świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.