Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3115-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Siwek
Prowadzący grup: Joanna Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód oraz zasady racjonalnego gospodarowania wodą.

Kompetencje społeczne i personalne: Student ma świadomość konieczności racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania. Ma także świadomość istnienia różnych źródeł informacji hydrologicznej, z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej.

(KU_02, KU_03, KU_04, KU_07, KU_08)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.

Studenci są oceniani w sposób ciągły w trakcie ćwiczeń terenowych na podstawie uczestnictwa i aktywności.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena udziału w dyskusji,

Metody podsumowujące:

- ocena z egzaminu.

Ocenie podlega:

-znajomość problematyki wykładu i ćwiczeń terenowych: 0-90 pkt.

ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach: 0-10 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 20 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych: 10 godzin

Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 35 godzin, przygotowanie się do egzaminu: 80 godzin,

Łączny nakład pracy studenta: 147 godzin.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Obieg wody - zaosby wodne - gospodarowanie zasobami wodnymi: główne współczesne problemy. Tło historyczne gospodarki wodnej.

Pełny opis:

Pojęcia: zasoby wodne i gospodarka wodna. Woda jako surowiec. Fizyczne i chemiczne cechy wody. Jakość wody i jej ocena wg kryteriów biologicznych, fizyko-chemicznych i hydromorfologicznych. Regulacje prawne UE: dyrektywa wodna. Jakość środowiska wodnego w Polsce. Ogniska i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Samooczyszczanie, uzdatnianie i oczyszczanie wody. Degradacja jezior i wód podziemnych oraz ich rekultywacja. Potrzeby i zaopatrzenie w wodę różnych działów gospodarki. Gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych. Mała retencja. Naturalne i antropogeniczne zmiany zasobów wodnych.

Literatura:

1. Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Nauk PWN, Warszawa, 2002

2. Mikulski Z., Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1998

3. Czasopismo: Gospodarka wodna.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.