Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3123-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Rzonca
Prowadzący grup: Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student rozumie specyfikę obiegu wody w zlewniach zurbanizowanych.

Kurs zna podstawy racjonalnej gospodarki wodnej w obszarach zurbanizowanych.


2. Umiejętności

Student umie wskazać główne problemy gospodarki wodnej w największych polskich miastach. Student umie poszukiwać racjonalnych metod rozwiązywania tych problemów.


3. Kompetencje personalne i społeczne

Student ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji oraz świadomość znaczenia wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu realnych problemów gospodarki wodnej.

Wymagania wstępne:

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 10 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 10 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Specyfika obiegu wody w miastach, zlewniach o dużym stopniu urbanizacji lub uprzemysłowienia.

Pełny opis:

Obieg wody w obszarach zurbanizowanych: infiltracja, parowanie, opady. Przemiany sieci rzecznej towarzyszące urbanizacji. Regulacje rzek i ochrona przeciwpowodziowa. Powodzie w miastach. Bilans wodny obszarów miejskich, przerzuty wody. Wyrobiska i obszary poeksploatacyjne, rekultywacja w kierunku wodno-rekreacyjnym. Racjonalna gospodarka wodami mineralnymi i podziemnymi. Zmiany retencji. Rola stopni wodnych. Erozja wgłębna w miastach. Problematyka zostanie omówiona głównie na przykładzie Krakowa. Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów specyfiki obiegu wody w obszarach zurbanizowanych, silnie przekształconych przez człowieka. Kurs zmierza również do nauczenia podstaw racjonalnej gospodarki wodnej.

Literatura:

Chełmicki W., 2001, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 306.

Pociask-Karteczka J., 1996, Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w Krakowie po II wojnie światowej, [w:] B. Obrębska-Starklowa (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 26-27 [1994-1995], 17-32.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.