Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3222-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna mechanizmy i procesy zachodzące w atmosferze, podane w części "Treści modułu kształcenia". (Geogr_I: K_W05, K_W07, K_W08, K_W11; Geogr_II: KW_03, K_W04, K_W06, KW_08; BG_I: K_W05, K_W08, K_W13, K_W18, BG_II: K_W05, K_W06, K_W07)


2. Umiejętności: student potrafi korzystać z internetowych źródeł informacji o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce i na świecie oraz samodzielnie zestawiać i analizować dane, potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki wspólnej pracy w postaci prezentacji ustnej i elektronicznej. (Geogr_I: K_U02, K_U03, K_U07, K_U10, K_U11; Geogr_II: KU_01, K_U02, K_U04, K_U05; BG_I: K_U03, K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U14, BG_II: K_U02, K_U04, K_U05)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość odpowiedzialności poszczególnych osób i całych społeczeństw za stan atmosfery oraz skutki przyrodnicze i zdrowotne zanieczyszczeń, dostrzega konieczność kształtowania wielu codziennych nawyków na poziomie indywidualnym w oparciu o posiadaną wiedzę celem podniesienia poziomu ochrony atmosfery w zakresie ogólnospołecznym, student doskonali i/lub wyrabia sobie poczucie współodpowiedzialności za wynik pracy w grupie (Geogr_I: K_K02, K_K04, K_K05, K_K06; Geogr_II: K_K01, K_K02, K_K04, K-K05, K_K06; BG_I: K_K02, K_K03, BG_II: K_K01, K_K03, K_K09, K_K10)


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach poza IGiGP UJ (udział w dwóch wizytach: w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i w Katedrze Zastosowań Fizyki Jądrowej AGH, zapoznanie się z metodyką pomiarów gazów cieplarnianych i wynikami badań tych zespołów) oraz wykonanie 2 opracowań w kilkuosobowych grupach w postaci opracowań pisemnych i prezentacji komputerowej (samodzielna analiza wskazanych danych o zanieczyszczeniu powietrza, pochodzących z krajowych i międzynarodowych specjalistycznych baz danych, zestawianie danych, wykonywanie wykresów, ich interpretacja) Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja nad kompilacjami i prezentacjami na ćwiczeniach, poprawa prac zgodnie z wynikami dyskusji i wskazówkami prowadzącego.

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – pokaz

Metoda problemowa - dyskusja


Wykład 30 godz. Ćwiczenia 15 godz.: wykonanie 2 opracowań w kilkuosobowych grupach (samodzielna analiza wskazanych danych o zanieczyszceniu powietrza, pochodzących z krajowych i międzynarodowych specjalistycznych baz danych, zestawianie danych, wykonywanie wykresów, ich interpretacja). Udział w dwóch wizytach: w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i w Katedrze Zastosowań Fizyki Jądrowej AGH, zapoznanie się z metodyką pomiarów gazów cieplarnianych i wynikami badań tych zespołów.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 50 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 110 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Reakcje chemiczne w atmosferze. CO2, CO, związki siarki, związki azotu, metan: źródła, reakcje w atmosferze, zmiany zawartości w skali globalnej, znaczenie w funkcjonowaniu atmosfery. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na promieniowanie słoneczne. Ozon troposferyczny i stratosferyczny, dziura ozonowa. Kwaśna depozycja. Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie. Wpływ warunków meteorologicznych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Literatura:

Jacobson M.Z., 2002, Atmospheric pollution, Cambridge.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1997, Energetyka a ochro-na środowiska, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Falkowska L., Korzeniewski K., 1998, Chemia atmosfery, Wyd. Uniw. Gdańskiego.

Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

Mannion A.M., 2001, Zmiany środowiska Ziemi, PWN, Warszawa.

Olecki Z., 1997, Krakowskie obserwacje ozonometryczne w XIX wieku [w:] red. J. Trepińska, Wahania klimatu w Krako-wie (1792-1995), IG UJ, Kraków, 59-63.

Zwoździak J., Zwoździak A., Szczurek A., 1998, Meteorologia w ochronie atmosfery, Oficyna Wyd. Polit. Wrocł.

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: www.espere.net

Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, IGiGP UJ, Kraków

http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000155&page=monografie&menu=3

rozdz. 1.2.2, 2.2.3, 3.4, 8.2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.