Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3311-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Fitogeografia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Jacek Madeja, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie zasad rozmieszczenia gatunków roślin i roślinności na Świecie oraz zależności ich występowania od uwarunkowań środowiskowych.

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

studia I stopnia:

K-W05 – zna najważniejsze problemy współczesnej biologii środowiskowej i geografii fizycznej oraz ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi

K-W09 – rozpoznaje i opisuje kluczowe elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

Studia II stopnia:

K-W04 – ma wiedzę w zakresie wybranej specjalności, dzięki której dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

2. UMIEJĘTNOŚCI

studia I stopnia:

K-U10 – w rozwiązywaniu problemów naukowych potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych w szczególności z biologii i geografii

Studia II stopnia:

K-U04 - ma wiedzę w zakresie wybranej specjalności, dzięki której dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

K-U05 - rozpoznaje globalne problemy cywilizacyjne w odniesieniu do środowiska przyrodniczego

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

studia I stopnia:

K-K08 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

Studia II stopnia:

K-K01 ma świadomość złożoności zjawisk i procesów przyrodniczych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny bez warunków wstępnych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie sześciu esejów za 10 punktów każdy.

Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 33 punktów


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 20h

Czytanie uzupełniającej literatury 20h

Przygotowanie się do zaliczenia 20 h

SUMA 60h (3 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Skrócony opis:

Podstawy wiedzy fitogeograficznej z ukierunkowaniem na studentów gerografii

Pełny opis:

Historia dyscypliny i jej główne osiągnięcia, podstawowe pojęcia i metody

badawcze. Związki roślin ze środowiskiem, czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej, strefy klimatyczno-roślinne. Zasięgi, flory, endemity, relikty.

Historia i przemiany szaty roślinnej Ziemi. Migracje, biogeografia wysp. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej. Fitogeograficzny podział świata. Szata roślinna obszarów przyrównikowych i podzwrotnikowych. Obszary aridowe stref ciepłych. Lasy strefy umiarkowanej i chłodnej. Obszary aridowe strefy umiarkowanej i chłodnej. Szata roślinna gór. Szata roślinna obszarów polarnych.

Literatura:

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN

Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. Wyd. Szk. i Ped.

Podbielkowski Z. 1987. Fitogeografia części świata. T.1, 2. PWN.

Podbielkowski Z. 1977. Państwa roślinne kuli ziemskiej. WSziP.

Literatura uzupełniająca:

Walter H. 1978. Vegetation of the Earth. Springer Verl.

Walter H., Breckle S.-W. 1985. Ecological Systems of the Geobiosphere. Vol. 1-3. Springer Verl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.