Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4108-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geografia konfliktów
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W06 - zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne

UMIEJĘTNOŚCI

K_U10 - potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych

K_U11 - bierze aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem geograficznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 - rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie; wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł

K_K07 - jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie uczestnictwa, przygotowania oraz aktywności na zajęciach konwersatoryjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studentaWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z naturą konfliktów w różnych skalach przestrzennych. Tematyka zajęć obejmować będzie następujące zagadnienia: Podstawowe definicje i typologie konfliktów. Konflikty na tle terytorialnym, religijnym, etnicznym, społecznym. Konflikty o dostęp do zasobów. „Wojny handlowe”. Konflikty postkolonialne. Zimna wojna. Zderzenie cywilizacji. Terroryzm. Cyberkonflikty. Przyszłe konflikty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cesarz Z., Stadtmüller E., 2002, Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Wydawnictwo PWN.

Otok S., 2004, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W06 - zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne

UMIEJĘTNOŚCI

K_U10 - potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych

K_U11 - bierze aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem geograficznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 - rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie; wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł

K_K07 - jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie uczestnictwa, przygotowania oraz aktywności na zajęciach konwersatoryjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 60 godz. pracy studentaWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z naturą konfliktów w różnych skalach przestrzennych. Tematyka zajęć obejmować będzie następujące zagadnienia: Podstawowe definicje i typologie konfliktów. Konflikty na tle terytorialnym, religijnym, etnicznym, społecznym. Konflikty o dostęp do zasobów. „Wojny handlowe”. Konflikty postkolonialne. Zimna wojna. Zderzenie cywilizacji. Terroryzm. Cyberkonflikty. Przyszłe konflikty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cesarz Z., Stadtmüller E., 2002, Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Wydawnictwo PWN.

Otok S., 2004, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.