Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4423-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Robert Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Po zakończeniu realizacji modułu student/ka będzie potrafił opisać, wyjaśnić i ocenić rolę mobilności jako istotnego wymiaru relacyjnego świata oraz wyjaśnić i opisać jej rozumienie we współczesnej teorii społecznej. Student/ka rozumie i potrafi wyjaśnić dialektyczne relacje jakie zachodzą między przestrzenią a siłą sprawczą i władzą jednostek, podmiotów, instytucji, grup społecznych – wytwarzaną i manifestowaną poprzez różne mobilności.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

Student/ka zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę różnych typów i rytmów mobilności w różnych skalach przestrzennych oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne (Geogr_I: K_W06, K_W07; Geogr_II: K_W02, K_W08).


Student/ka zna i wyjaśnia zwrot mobilnościowy w naukach społecznych; potrafi umieścić go i objaśnić w kontekście szerszej teorii społecznej i metodologii nauk społecznych. (Geogr_I: K_W11; Geogr_II: K_W01, K_W03, K_W08).


Student/ka rozumie i potrafi wyjaśnić dialektyczne relacje jakie zachodzą między przestrzenią a siłą sprawczą i władzą jednostek, podmiotów, instytucji, grup społecznych – wytwarzaną i manifestowaną poprzez różne mobilności.

(Geogr_I: K_W11; Geogr_II: K_W01, K_W03, K_W08).


2. Umiejętności:

Student/ka potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji procesów mobilności; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych (Geogr_I: K_U10; Geogr_II: K_U01, K_U04).


Student/ka potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji o różnych typach mobilności i ich uwarunkowaniach w kontekście teorii społecznej (Geogr_I: K_U11; Geogr_II: K_U07).


3.Kompetencje społeczne:

Student/ka potrafi pracować zespołowo (Geogr_I: K_K04; Geogr_II: K_K04).


Student/ka ma świadomość konieczności zdobywania kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy (Geogr_I: K_K01; Geogr_II: K_K01).


Wymagania wstępne:

Wymagana umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych z zakresu nauk społecznych w języku angielskim.

Zalecane wcześniejsze zaliczenie kursów Socjologia, Geografia Społeczna, Geografia Transportu.


Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia kursu wymagane jest:

a. obecność na zajęciach konwersatoryjnych

b. obecność na ćwiczeniach terenowych

c. wykonanie projektu mobilnościowego (25%)

d. przygotowanie raportu z ćwiczeń terenowych (10%)

e. przeczytanie zadanej literatury i aktywny udział w dyskusjach konwersatoryjnych (25%).

f. test/esej zaliczeniowy (40%).

(% oznaczają udział poszczególnych elementów w ocenie końcowej). Student może wybrać formę zaliczenia końcowego – może przystąpić do egzaminu testowego lub napisać esej na wybrany (z listy) temat.


Do zaliczenia kursu wymagane jest zdobycie 60% punktów za wykonane zadania i test/esej egzaminacyjny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Metody podsumowujące to ostateczna, końcowa ocena z wykonanych zadań oraz testu zaliczeniowego.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy w wysokości 60% całego zasobu wiedzy oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody aktywizujące - metoda przypadków, dyskusja

Metody praktyczne - ćwiczenia terenowe

Metody praktyczne – mini projekt badawczy


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach (40 godzin):

• wykład: 20 godzin,

• konwersatoria 10 godzin

• ćwiczenia terenowe 10 godzin,

Praca własna studenta (40 godzin):

• przygotowanie do zajęć, lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 10 h

• przygotowanie raportu z ćwiczeń terenowych – 5h

• wykonanie projektu mobilnościowego – 10 h

w sumie: 80 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

A. Wykład:

1. Wprowadzenie (1): (ultra)mobilność w czasach refleksyjnej, płynnej nowoczesności.

2. Wprowadzenie (2): genealogie, filozofie i podejścia badawcze. Paradygmat nowej mobilności.

3. Wprowadzenie (3): studia mobilności a geografia transportu, geografia i socjologia turystyki, studia globalizacji, studia migracji, antropologia i socjologia kultury,

4. Metafory nowej mobilności: policjant, włóczęga, turysta, supermarket, lotnisko, gajowy i ogrodnik.

5. Mobilności korporalne, wyobrażone, wirtualne i komunikatywne.

6. Mobilność a immobilność i stałość.

7. Imperatyw mobilności. Mobilność jako ideologia.

8. Miasto jako system polichronicznych rytmów mobilności.

9. Zmysły, konsumowanie świata a mobilność.

10. Systemy mobilności (1): Automobilność.

11. Systemy mobilności (2): Aeromobilność.

12. Systemy mobilności (3): ICT i światy wirtualne.

13. Systemy mobilności (4): choreografie i spojrzenia turysty.

14. Globalizacja jako reżim (hiper)mobilności.

15. Między horyzontalną a wertykalną mobilnością: koncepcja motylności, kapitał mobilności i kapitał sieciowy.

16. Mobilność a koncepcja ANT (Actor Network Theory).

17. Dostępność przestrzenna, wykluczenie transportowe a zrównoważona mobilność.

18. Podsumowanie (1): Planowanie mobilności.

19. Podsumowanie (2): Przyszłe mobilności. Społeczeństwo czasu momentalnego.

B. Ćwiczenia terenowe:

20. (1): wycieczka obserwacyjna. Różne przestrzenie. Różne rytmy. Różne mobilności. Kampus, tramwaj, spacer Plantami, Galeria Krakowska, kolej podmiejska, lotnisko, media społecznościowe, geolokalizacja.

C. Konwersatorium/ćwiczenia:

21. Mobilność według Johna Urry’ego - dyskusja.

22. Mobilność według Tima Cresswella -dyskusja.

23. Mobilne metody badawcze - miniprojekt.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Urry J., 2009, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Adey P., 2006, If mobility is everything then it is nothing: Towards a relational politics of (im)mobilities, Mobilities, 1, 75–94.

Adey P., 2010, Mobility, Routledge, London–New York.

Beck U., Giddens A., Lash U., 2009, Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa.

Bell M.M., Osti G., 2010, Mobilities and ruralities: an introduction, Sociologia Ruralis, 50, 3, 199–204.

Büscher M., Urry J., Witchger K. (red.), 2010, Mobile Methods, Routledge, London–New York.

Cresswell T., 2006, On the Move: Mobility in the Modern Western World, Routledge, London.

Cresswell T., 2011, Mobilities II: Still, Progress in Human Geography, 36, 5, 645–653.

Cresswell T., Merriman P. (red.), 2011, Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects, Ashgate, Farnham–Burlington, VT.

Elliott J. A., Urry J., 2010, Mobile Lives, Routledge, London.

Hannam K., Sheller M., Urry J., 2006, Mobilities, immobilities, and moorings, Mobilities, 1, 1, 1–22.

Kaufmann V., 2002, Re-thinking mobility, Ashgate, Burlington.

Larsen J., Urry J., Axhausen K., 2006a, Mobilities, Networks, Geographies, Ashgate, Aldershot.

Sheller M., 2011b, Sustainable Mobility and Mobility Justice: Towards a Twin Transition, [w:] Grieco M., Urry J. (red.), Mobilities: new perspectives on transport and society, Ashgate, Farnham–Burlington VT, 289–304.

Sheller M., Urry J., 2006, The new mobilities paradigm, Environment and Planning A, 38, 2, 207–226.

Urry J., 2000, Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century, Routledge, London.

Urry J., 2002, Mobility and Proximity, Sociology, 36, 2, 255–274.

Urry J., 2003, Global Complexity, Polity Press, Cambridge.

Urry J., 2004, The ‘system’ of automobility, Theory, Culture and Society, 21, 4–5, 25–39.

Urry J., 2012, Social networks, mobile lives and social inequalities, Journal of Transport Geography, 21, 24–30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.