Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5714-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Student zna genezę i skutki pielgrzymowania do ośrodków kultu religijnego w Polsce (KW_06).

– Wie gdzie poza Polską pielgrzymują mieszkańcy naszego kraju (KW_11).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Student umie znaleźć i wykorzystać materiały informacyjne ośrodków pielgrzymkowych (KU_02, KU_03).

– Umie opracować program wycieczki organizowanej w ramach turystyki religijnej (KU_9).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

Student ma świadomość zróżnicowania wyznaniowego Polski i umie z szacunkiem zachowywać się w obiektach kultu i w stosunku do przedstawicieli innych wyznań (KKS_02, KKS_07).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 34 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 8 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów i przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.

Razem 82 godz. pracy studenta = 3 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wykład:

Podstawowe pojęcia, metody badań w geografii pielgrzymek. Źródła danych statystycznych i rejestracja ruchu pielgrzymkowego. Historia pielgrzymowania w Polsce oraz pielgrzymki Polaków do sanktuariów zagranicznych. Charakterystyka ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych Kościoła katolickiego, prawosławnego, ormiańskiego oraz wyznania mojżeszowego. Współczesne formy pielgrzymowania na terenie kraju. Funkcjonowanie biur pielgrzymkowych. Współczesne trendy w turystyce religijnej.

Ćwiczenia:

Charakterystyka wybranych regionów pielgrzymkowych i ośrodków kultu religijnego ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak: geneza – data lub wiek powstania, najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem sanktuarium, przedmiot kultu, charakterystyka ruchu pielgrzymkowego, lokalizację sanktuarium w przestrzeni miasta lub regionu, zagospodarowanie turystyczne, wpływ pielgrzymek na rozwój miejscowości – szczególne usługi, rzemiosło związane z obsługą pielgrzymów. Przeprowadzenie badań frekwencji odwiedzających w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Literatura:

OPRACOWANIA OGÓLNE

Jackowski A., 1991, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa.

Jackowski A. (red.), 1998, Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Jackowski A., 1998, Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Jackowski A., Sołjan I., The Millenium of Polish Pilgrimages (Millenium polskiego pielgrzymowania) Peregrinus Cracoviensis, 10, s. 111–141.

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Pielgrzymowanie w Polsce [w:] Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wyd. KURPISZ, Poznań, s. 151–194.

Jackowski A., 1996, Współczesne migracje pielgrzymkowe w Polsce [w:] Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński S. Z, Sołjan I., Bilska E., Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii UJ, Kraków.

1. PODSTAWOWE POJĘCIA, BADANIA PIELGRZYMEK

Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2005, Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek, Turyzm, t. 15, z. 1–2, s. 65–78.

Bilska-Wodecka E., Mróz F., 2005, Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki, Peregrinus Cracoviensis, t. 16, s. 115–128.

Jackowski A., 1991, Pilgrimages as Research Object of Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 86.

Jackowski A., 2000, Religious Tourism – Problems with Terminology?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 63–74.

Jackowski A., 2003, Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy terminologiczne [w:] J. Bergier, J. Żbikowski (red.) Turystyka a religia, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 11–26.

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 1999, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju, Turyzm, t. 9, z. 1, s. 91–103.

Kaszowski L., 2000, Methodology of Pilgrimaging?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 75–82.

Liszewski S., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 47–51

Ostrowski M., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 53–61.

Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych – Gdańsk, 8–9 września 2005 r., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

2. PIELGRZYMOWANIE W POLSCE

Witkowska A., 1995, Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie [w:] H. Manikowska, H. Zaremska (red.) Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 9–16.

Jackowski A., 1996, Rozwój pielgrzymek w Polsce [w:] Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński S. Z, Sołjan I., Bilska E., Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii UJ, Kraków.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– Student zna genezę i skutki pielgrzymowania do ośrodków kultu religijnego w Polsce (KW_06).

– Wie gdzie poza Polską pielgrzymują mieszkańcy naszego kraju (KW_11).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– Student umie znaleźć i wykorzystać materiały informacyjne ośrodków pielgrzymkowych (KU_02, KU_03).

– Umie opracować program wycieczki organizowanej w ramach turystyki religijnej (KU_9).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

Student ma świadomość zróżnicowania wyznaniowego Polski i umie z szacunkiem zachowywać się w obiektach kultu i w stosunku do przedstawicieli innych wyznań (KKS_02, KKS_07).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 34 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 8 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów i przygotowanie się do egzaminu końcowego – 10 godz.

Razem 82 godz. pracy studenta = 3 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wykład:

Podstawowe pojęcia, metody badań w geografii pielgrzymek. Źródła danych statystycznych i rejestracja ruchu pielgrzymkowego. Historia pielgrzymowania w Polsce oraz pielgrzymki Polaków do sanktuariów zagranicznych. Charakterystyka ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych Kościoła katolickiego, prawosławnego, ormiańskiego oraz wyznania mojżeszowego. Współczesne formy pielgrzymowania na terenie kraju. Funkcjonowanie biur pielgrzymkowych. Współczesne trendy w turystyce religijnej.

Ćwiczenia:

Charakterystyka wybranych regionów pielgrzymkowych i ośrodków kultu religijnego ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak: geneza – data lub wiek powstania, najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem sanktuarium, przedmiot kultu, charakterystyka ruchu pielgrzymkowego, lokalizację sanktuarium w przestrzeni miasta lub regionu, zagospodarowanie turystyczne, wpływ pielgrzymek na rozwój miejscowości – szczególne usługi, rzemiosło związane z obsługą pielgrzymów. Przeprowadzenie badań frekwencji odwiedzających w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Literatura:

OPRACOWANIA OGÓLNE

Jackowski A., 1991, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa.

Jackowski A. (red.), 1998, Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Jackowski A., 1998, Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Jackowski A., Sołjan I., The Millenium of Polish Pilgrimages (Millenium polskiego pielgrzymowania) Peregrinus Cracoviensis, 10, s. 111–141.

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Pielgrzymowanie w Polsce [w:] Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t. 15, Wyd. KURPISZ, Poznań, s. 151–194.

Jackowski A., 1996, Współczesne migracje pielgrzymkowe w Polsce [w:] Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński S. Z, Sołjan I., Bilska E., Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii UJ, Kraków.

1. PODSTAWOWE POJĘCIA, BADANIA PIELGRZYMEK

Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2005, Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek, Turyzm, t. 15, z. 1–2, s. 65–78.

Bilska-Wodecka E., Mróz F., 2005, Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki, Peregrinus Cracoviensis, t. 16, s. 115–128.

Jackowski A., 1991, Pilgrimages as Research Object of Geography of Tourism, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 86.

Jackowski A., 2000, Religious Tourism – Problems with Terminology?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 63–74.

Jackowski A., 2003, Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy terminologiczne [w:] J. Bergier, J. Żbikowski (red.) Turystyka a religia, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 11–26.

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 1999, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju, Turyzm, t. 9, z. 1, s. 91–103.

Kaszowski L., 2000, Methodology of Pilgrimaging?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 75–82.

Liszewski S., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 47–51

Ostrowski M., 2000, Pilgrimages or Religious Tourism?, Peregrinus Cracoviensis, t. 10, s. 53–61.

Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych – Gdańsk, 8–9 września 2005 r., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

2. PIELGRZYMOWANIE W POLSCE

Witkowska A., 1995, Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie [w:] H. Manikowska, H. Zaremska (red.) Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 9–16.

Jackowski A., 1996, Rozwój pielgrzymek w Polsce [w:] Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński S. Z, Sołjan I., Bilska E., Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii UJ, Kraków.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.