Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-5910-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Siwek
Prowadzący grup: Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna i rozumie środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej. Rozumie prawidłowości jego zróżnicowania. Zna główne kierunki przemian środowiska Wyżyny oraz główne jego zagrożenia. Zna cele i metody ochrony przyrody na tym obszarze.


2. Umiejętności

Student umie odnajdywać współzależności między komponentami środowiska w obszarach krasowych.


3. Kompetencje personalne i społeczne

Student ma świadomość złożonych relacji człowiek-środowisko oraz świadomość potrzeby ochrony przyrody.

(KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne po odbyciu wycieczek terenowych.

Studenci są także oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na ćwiczeniach.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to bieżąca ocena udziału w dyskusji. Metody podsumowujące zaliczenie pisemne.

Ocenie podlega znajomość problematyki tematów poruszanych na wycieczkach terenowych oraz zadanych lektur.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 20 godzin

Udział w zaliczeniu pisemnym: 1 godzina

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 15 godzin, przygotowanie się do egzaminu: 15 godzin,

Łączny nakład pracy studenta: 51 godziny.Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wycieczka przyrodnicza po Wyżynie Krakowskiej ze szczególnym naciskiem na omówienie głównych problemów ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju Wyżyny Krakowskiej.

Pełny opis:

Rozwój środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowskiej. Elementy środowiska i specyfika Wyżyny, Zakres, cele, metody i problemy ochrony przyrody w ZJPK i OPN, Historyczne i współczesne oddziaływania antropogeniczne.

Treści przekazywane są w postaci:

- wykładu w terenie,

- dyskusji oraz przygotowanych przez studentów referatów.

Kurs prezentuje wyniki badań nad środowiskiem przyrodniczym Wyżyny Krakowskiej.

Literatura:

Gradziński R., 1972, Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa, WGeol, Warszawa.

Partyka J., (red.), 2005, Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskie

Partyka J., (red.), 2001, Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej;

Uwagi:

Zajęcia mają formę całodniowych, pieszych wycieczek wymagających pewnej kondycji fizycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.