Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-202 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak
Prowadzący grup: Jacek Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

I. Wiedza

- zna metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach, takie jak teledetekcja satelitarna, fotogrametria, skaning laserowy, nawigacja satelitarna (KW_07)

- zna technologie przechowywania i udostępniania danych geograficznych, w szczególności zna współczesną koncepcję infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) (KW_08)

- zna podstawowe terminy z zakresu pozyskiwania danych przestrzennych oraz infrastruktur informacji przestrzennej w języku polskim i angielskim (KW_11)

II. Umiejętności

- potrafi znaleźć informacje na temat polskich i europejskich rozwiązań dotyczących IIP w internetowych bazach aktów prawnych, w bazach literaturowych, a także na portalach instytucji państwowych (KU_02)

- potrafi wskazać właściwe metody pozyskiwania danych przestrzennych do rozwiązywania problemów związanych z oceną stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, z prognozowaniem zmian oraz kształtowaniem przestrzeni życia człowieka (KU_03)

- potrafi wykorzystać narzędzia oferowane przez platformy e-learningowe do komunikacji oraz pozyskiwania wiedzy (KU_05)

- potrafi korzystać z baz danych przestrzennych rozwijanych w ramach IIP (KU_07)

- potrafi przygotować krótki raport projektowy z zachowaniem poprawności metodologicznej oraz rygorów formalnych i edycyjnych (KU_09)

III. Kompetencje społeczne

- wykazuje krytycyzm odnośnie danych przestrzennych oraz ich źródeł (KKS_03)

- rozumie znaczenie prawnych uwarunkowań dostępu do danych przestrzennych i ograniczeń prawnych ich wykorzystywania (KKS_07)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie wszystkich przewidzianych w module zaliczeń na ocenę minimum dostateczną (20% oceny)

publiczna obrona wybranej pracy zaliczeniowej (20% oceny)

udokumentowana aktywność w dyskusjach (konwersatorium) oraz na forum dyskusyjnym (10% oceny)

egzamin na ocenę minimum dostateczną (50% oceny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną studenta i uzyskane efekty odnośnie wiedzy

ocena projektów (pisemnych prac zaliczeniowych) (maksymalna objętość – 10 standardowych stron A4) sprawdzająca uzyskane efekty w zakresie umiejętności

ocena prezentacji projektowej w ramach zajęć konwersatoryjnych sprawdzająca uzyskane efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych

ocena aktywności na forum dyskusyjnym (e-learning), w tym oceny własnych prac przez studentów, w czasie dyskusji na zajęciach i współpracy w ramach ćwiczeń, sprawdzająca uzyskane efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, instrukcja do ćwiczeń oraz do wykonania prac zaliczeniowych (z wykorzystaniem e-learningu).

Metody problemowe: konwersatorium.

Metody praktyczne: ćwiczenia w laboratorium komputerowym, indywidualna praca z oprogramowaniem.

Metody praktyczne – metoda projektów (indywidualne wykonanie prac zaliczeniowych).


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 44 godziny

praca własna – studia literatury i przygotowanie do egzaminu: 56 godzin

praca własna – przygotowanie prac zaliczeniowych: 50 godzin

łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godzin (6 ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Wstęp: dane geograficzne – co to znaczy? Dane a informacja

1. Mapy ‘papierowe’ jako źródło historycznych danych geograficznych. Pośrednie metody pozyskiwania danych

Zaliczenie 1: Wykorzystanie map papierowych do przygotowania warstw wektorowych.

2. Teledetekcja: dane obrazowe i wysokościowe

Zaliczenie 2: Integracja modeli SRTM oraz zdjęć satelitarnych Landsat.

3. Nawigacja satelitarna

4. Skaning laserowy

Zaliczenie 3: Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego dostępnych w projekcie ISOK

5. Społecznościowa informacja geograficzna

6. Od nieuporządkowanych danych do koncepcji infrastruktury informacji przestrzennej

7. Podstawowe koncepcje i rozwiązania infrastruktur informacji przestrzennej

8. Systemy katastralne

9. Prawne aspekty korzystania z danych przestrzennych

10. Dane w Europie i Polsce

Zaliczenie 4: Praca z danymi dostępnymi w Polsce i Europie. Pozyskanie, integracja, przetworzenie, charakterystyka.

Literatura:

Gaździcki J., 2001, Kompendium infrastruktur danych przestrzennych (wybór). Dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (www.ptip.org.pl)

Longley PA., Goodchild MF., Maguire DJ., Rhind DW, 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN (wybór)

Monografia GBDOT http://www.gugik.gov.pl/projekty/gbdot/monografia-gbdot) (wybór)

Ustawa o IIP 2010 (dostępne poprzez serwisy Sejmu RP)

Wybrane artykuły i opracowania fachowe

Uwagi:

Kurs prowadzony wspólnie ze studentami II stopnia na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak
Prowadzący grup: Jacek Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

I. Wiedza

- zna metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach, takie jak teledetekcja satelitarna, fotogrametria, skaning laserowy, nawigacja satelitarna (KW_07)

- zna technologie przechowywania i udostępniania danych geograficznych, w szczególności zna współczesną koncepcję infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) (KW_08)

- zna podstawowe terminy z zakresu pozyskiwania danych przestrzennych oraz infrastruktur informacji przestrzennej w języku polskim i angielskim (KW_11)

II. Umiejętności

- potrafi znaleźć informacje na temat polskich i europejskich rozwiązań dotyczących IIP w internetowych bazach aktów prawnych, w bazach literaturowych, a także na portalach instytucji państwowych (KU_02)

- potrafi wskazać właściwe metody pozyskiwania danych przestrzennych do rozwiązywania problemów związanych z oceną stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, z prognozowaniem zmian oraz kształtowaniem przestrzeni życia człowieka (KU_03)

- potrafi wykorzystać narzędzia oferowane przez platformy e-learningowe do komunikacji oraz pozyskiwania wiedzy (KU_05)

- potrafi korzystać z baz danych przestrzennych rozwijanych w ramach IIP (KU_07)

- potrafi przygotować krótki raport projektowy z zachowaniem poprawności metodologicznej oraz rygorów formalnych i edycyjnych (KU_09)

III. Kompetencje społeczne

- wykazuje krytycyzm odnośnie danych przestrzennych oraz ich źródeł (KKS_03)

- rozumie znaczenie prawnych uwarunkowań dostępu do danych przestrzennych i ograniczeń prawnych ich wykorzystywania (KKS_07)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie wszystkich przewidzianych w module zaliczeń na ocenę minimum dostateczną (20% oceny)

publiczna obrona wybranej pracy zaliczeniowej (20% oceny)

udokumentowana aktywność w dyskusjach (konwersatorium) oraz na forum dyskusyjnym (10% oceny)

egzamin na ocenę minimum dostateczną (50% oceny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną studenta i uzyskane efekty odnośnie wiedzy

ocena projektów (pisemnych prac zaliczeniowych) (maksymalna objętość – 10 standardowych stron A4) sprawdzająca uzyskane efekty w zakresie umiejętności

ocena prezentacji projektowej w ramach zajęć konwersatoryjnych sprawdzająca uzyskane efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych

ocena aktywności na forum dyskusyjnym (e-learning), w tym oceny własnych prac przez studentów, w czasie dyskusji na zajęciach i współpracy w ramach ćwiczeń, sprawdzająca uzyskane efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, instrukcja do ćwiczeń oraz do wykonania prac zaliczeniowych (z wykorzystaniem e-learningu).

Metody problemowe: konwersatorium.

Metody praktyczne: ćwiczenia w laboratorium komputerowym, indywidualna praca z oprogramowaniem.

Metody praktyczne – metoda projektów (indywidualne wykonanie prac zaliczeniowych).


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 44 godziny

praca własna – studia literatury i przygotowanie do egzaminu: 56 godzin

praca własna – przygotowanie prac zaliczeniowych: 50 godzin

łączny nakład pracy studenta wynosi 150 godzin (6 ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Wstęp: dane geograficzne – co to znaczy? Dane a informacja

1. Mapy ‘papierowe’ jako źródło historycznych danych geograficznych. Pośrednie metody pozyskiwania danych

Zaliczenie 1: Wykorzystanie map papierowych do przygotowania warstw wektorowych.

2. Teledetekcja: dane obrazowe i wysokościowe

Zaliczenie 2: Integracja modeli SRTM oraz zdjęć satelitarnych Landsat.

3. Nawigacja satelitarna

4. Skaning laserowy

Zaliczenie 3: Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego dostępnych w projekcie ISOK

5. Społecznościowa informacja geograficzna

6. Od nieuporządkowanych danych do koncepcji infrastruktury informacji przestrzennej

7. Podstawowe koncepcje i rozwiązania infrastruktur informacji przestrzennej

8. Systemy katastralne

9. Prawne aspekty korzystania z danych przestrzennych

10. Dane w Europie i Polsce

Zaliczenie 4: Praca z danymi dostępnymi w Polsce i Europie. Pozyskanie, integracja, przetworzenie, charakterystyka.

Literatura:

Gaździcki J., 2001, Kompendium infrastruktur danych przestrzennych (wybór). Dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (www.ptip.org.pl)

Longley PA., Goodchild MF., Maguire DJ., Rhind DW, 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN (wybór)

Monografia GBDOT http://www.gugik.gov.pl/projekty/gbdot/monografia-gbdot) (wybór)

Ustawa o IIP 2010 (dostępne poprzez serwisy Sejmu RP)

Wybrane artykuły i opracowania fachowe

Uwagi:

Kurs prowadzony wspólnie ze studentami II stopnia na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.