Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-E-GP-513 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: E-gospodarka przestrzenna, fakultety 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gorczyca
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

 Student zna zasady konstrukcji dokumentów i procedury planistycznej, (KW_06)

2. Umiejętności:

 Student potrafi przygotować projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, (KU_03, KU_04, KU_05, KU_07)

 Student umie przygotować kartę inwentaryzacyjną działki oraz przeprowadzić inwentaryzacje urbanistyczną wybranego obszaru, (KU_03, KU_04, KU_05, KU_07)

 Student potrafi zastosować zasady opracowania rysunku planistycznego w projekcie planu miejscowego, (KU_03, KU_04, KU_05)

 Student potrafi ocenić zgodność planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium, (KU_04)

 Student zna i umie stosować zasady procedury planistycznej, (KU_04)

3.KPiS:

 Student potrafi wskazać problemy związane z udziałem społeczności lokalnych w planowaniu przestrzennym, (KKS_09)

 Student potrafi pracować w grupie i rozwiązywać problemy planistyczne w większym zespole projektowym, (KKS_05)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie lub realizowanie kursu Planowanie przestrzenne, lub kursu Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej. Zajęcia w terenie finansowane z własnych środków.

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywana w trakcie zajęć.

Metody podsumowujące to ostateczne, końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami prowadzącego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Metody dydaktyczne:

Metody podające

• objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne

• ćwiczenia przedmiotowe

• metoda projektów

Metody problemowe

• metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

E-learning


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach z nauczycielem: 30 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej: 20 godzin

Realizacja projektów: 120 godzin, w tym: udział w konsultacjach dotyczących projektów: 5 godzin, zgromadzenie map i innych materiałów, wizyty w urzędach 5 godzin, inwentaryzacja w terenie 5 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 170 godzin


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

e-gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Wykonywane w ramach zajęć opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą rozwinięciem modułu "Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej". Wiedza zdobyta w module "Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej" dotycząca gospodarki przestrzennej będzie wykorzystana w zajęciach praktycznych. Moduł techniki opracowania dokumentów planistycznych ma na celu praktyczne przygotowanie studentów do pracy w planowaniu przestrzennym. Celem modułu jest zapoznanie studentów z tworzeniem dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planu miejscowego,

a także wdrożenie do przeprowadzania procedury planistycznej.

Literatura:

Wykaz podstawowej literatury:

 Niewiadomski Z., Jaroszyński K., Szmytt A., Złakowski Ł., 2013, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: komentarz. Wydawnictwo CH Beck.

Wykaz literatury uzupełniającej:

 Niewiadomski, Z., 2003,. Planowanie przestrzenne: zarys systemu. W. P. LexisNexis (Ed.). Wydaw. Prawnicze" LexisNexis".

Wymagana znajomość aktów prawnych i dokumentów planistycznych:

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587)

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt rządowy opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. Projekt przyjęty przez Sejm RP w 2012 r

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego.

Uwagi:

Kurs dla studentów kierunku e-gospodarka przestrzenna i studiów magisterskich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.