Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-118-IF Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Sawłowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

- poznaje podstawowe metody badań i poboru próbek

- potrafi zastosować odpowiednie procedury dla właściwych zagrożeń

- potrafi rozpoznać związki pomiędzy różnymi systemami środowiskowymi

- objaśnia procesy zanieczyszczenia skał, gleb i wód (K_W17++)


W zakresie umiejętności student:

- zyskuje umiejętność łączenia zagadnień z różnych dziedzin związanych z ochroną środowiska; potrafi ocenić zagrożenia krótko- i długofalowe (K_U12++);

- nabywa umiejętności opracowania i prezentacji wybranych zagadnień (K_U07+; K_U15+)


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- Student potrafi pracować w kilkuosobowym zespole, jest kreatywny i potrafi wyrażać merytoryczne opinie (K_K02+)


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie prezentacji plus aktywność – zaliczenie bez oceny,

egzamin testowy - kryterium otrzymania oceny dst. z egzaminu to 60% poprawnych odpowiedzi


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w oparciu o aktywność na zajęciach oraz poprawność merytoryczną i edytorską przygotowanej prezentacji

Metody dydaktyczne:

wykład w Powerpoint, prezentacje – w Powerpoint plus scenki

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15h

Udział w seminarium 15h

Przygotowanie się do seminarium 15 h

Przygotowanie do egzaminu 15 h

Suma 60 h


Pełny opis:

Treść kursu: Pojęcia podstawowe. Metody badania zanieczyszczeń chemicznych. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Zanieczyszczenia gleb. Zanieczyszczenia związkami organicznymi wody i gleby. Monitoring środowiska. Rekultywacja środowiska, likwidacja, przetwarzanie i składowanie odpadów. Recykling. Wpływ kopalnictwa na środowisko. Podziemne składowanie materiałów. Zasady lokalizowania i zabezpieczenia obiektów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego. Zmiany geochemii litosfery pod wpływem działalności człowieka. Seminaria na wybrane tematy, np. skażenie oceanu, recykling, erozja gleby, alternatywne źródła energii, katastrofy geologiczne, itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 2010. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo PWN.

Ellis, S. & Mellor, A., 1995. Soils and environment. Routledge, London, New York.

Fetter C. W., 1993. Contaminant Hydrogeology. Prentice-Hall, London.

Foley, D., McKenzie, G. D. & Utgard, R. O., 1999. Investigations in environmental geology.

Prentice Hall, Upper Saddle River. Lumsden G. I., (ed.), 1994. Geology and the Environmen in Western Europe. Clarendon Press, Oxford.

Mannion, A. M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi: historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mocek, A. (ed.), 2014. Gleboznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Murck, B. W., Skinner, B. J. & Porter, S. C., 1996. Environmental geology. John Wiley & Sons, New Jork.

Richling, A. & Solon, J., 1996. Ekologia krajobrazu (2nd ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rosik-Dulewska C., 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo PWN.

Van Loon G. W., Duffy S. J., 2007. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski S., 1988. Problemy środowiska przyrodniczego w procesie poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych. SGGW-AR Warszawa.

Lis J., Pasieczna A.1995: Atlas Geochemiczny Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Manahan S. E. 2006: Toksykologia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Migaszewski Z. M., Gałuszka A. 2007: Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwo Naukowo–Techniczne Warszawa.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2011. Badania ekologiczno-gleboznawcze.Wydawnictwo Naukowe PWN. Żarska B., 2011. Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW.

Lewandowski M. W., 2002. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwo Naukowo–Techniczne Warszawa.

Józefaciuk A., Józefaciuk C., 1999. Ochrona gruntów przed erozją. Wydawnictwo IUNG Puławy.

Ochrona i kształtowanie środowiska w rozwoju górnictwa w Polsce,1988. Red. Guziel A. Cz. 1 i 2. SGGW - AR w Warszawie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Sawłowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

- poznaje podstawowe metody badań i poboru próbek

- potrafi zastosować odpowiednie procedury dla właściwych zagrożeń

- potrafi rozpoznać związki pomiędzy różnymi systemami środowiskowymi

- objaśnia procesy zanieczyszczenia skał, gleb i wód (K_W17++)


W zakresie umiejętności student:

- zyskuje umiejętność łączenia zagadnień z różnych dziedzin związanych z ochroną środowiska; potrafi ocenić zagrożenia krótko- i długofalowe (K_U12++);

- nabywa umiejętności opracowania i prezentacji wybranych zagadnień (K_U07+; K_U15+)


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- Student potrafi pracować w kilkuosobowym zespole, jest kreatywny i potrafi wyrażać merytoryczne opinie (K_K02+)


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie prezentacji plus aktywność – zaliczenie bez oceny,

egzamin testowy - kryterium otrzymania oceny dst. z egzaminu to 60% poprawnych odpowiedzi


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w oparciu o aktywność na zajęciach oraz poprawność merytoryczną i edytorską przygotowanej prezentacji

Metody dydaktyczne:

wykład w Powerpoint, prezentacje – w Powerpoint plus scenki

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15h

Udział w seminarium 15h

Przygotowanie się do seminarium 15 h

Przygotowanie do egzaminu 15 h

Suma 60 h


Pełny opis:

Treść kursu: Pojęcia podstawowe. Metody badania zanieczyszczeń chemicznych. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Zanieczyszczenia gleb. Zanieczyszczenia związkami organicznymi wody i gleby. Monitoring środowiska. Rekultywacja środowiska, likwidacja, przetwarzanie i składowanie odpadów. Recykling. Wpływ kopalnictwa na środowisko. Podziemne składowanie materiałów. Zasady lokalizowania i zabezpieczenia obiektów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego. Zmiany geochemii litosfery pod wpływem działalności człowieka. Seminaria na wybrane tematy, np. skażenie oceanu, recykling, erozja gleby, alternatywne źródła energii, katastrofy geologiczne, itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 2010. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo PWN.

Ellis, S. & Mellor, A., 1995. Soils and environment. Routledge, London, New York.

Fetter C. W., 1993. Contaminant Hydrogeology. Prentice-Hall, London.

Foley, D., McKenzie, G. D. & Utgard, R. O., 1999. Investigations in environmental geology.

Prentice Hall, Upper Saddle River. Lumsden G. I., (ed.), 1994. Geology and the Environmen in Western Europe. Clarendon Press, Oxford.

Mannion, A. M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi: historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mocek, A. (ed.), 2014. Gleboznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Murck, B. W., Skinner, B. J. & Porter, S. C., 1996. Environmental geology. John Wiley & Sons, New Jork.

Richling, A. & Solon, J., 1996. Ekologia krajobrazu (2nd ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rosik-Dulewska C., 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo PWN.

Van Loon G. W., Duffy S. J., 2007. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski S., 1988. Problemy środowiska przyrodniczego w procesie poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych. SGGW-AR Warszawa.

Lis J., Pasieczna A.1995: Atlas Geochemiczny Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Manahan S. E. 2006: Toksykologia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Migaszewski Z. M., Gałuszka A. 2007: Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwo Naukowo–Techniczne Warszawa.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2011. Badania ekologiczno-gleboznawcze.Wydawnictwo Naukowe PWN. Żarska B., 2011. Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW.

Lewandowski M. W., 2002. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwo Naukowo–Techniczne Warszawa.

Józefaciuk A., Józefaciuk C., 1999. Ochrona gruntów przed erozją. Wydawnictwo IUNG Puławy.

Ochrona i kształtowanie środowiska w rozwoju górnictwa w Polsce,1988. Red. Guziel A. Cz. 1 i 2. SGGW - AR w Warszawie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.