Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-125-IF Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, I rok kursy fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Dziubińska
Prowadzący grup: Weronika Baliniak, Beata Dziubińska, Elżbieta Machaniec, Klaudiusz Salamon, Adam Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student utrwala wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: rozpoznawania makroskopowego podstawowych typów skał a także minerałów skałotwórczych i ich charakterystycznych cech optycznych w płytkach cienkich

(K_W06++, K_W07++, K_W13+)


W zakresie umiejętności:

Student utrwala umiejętności makroskopowego rozróżniania i opisu podstawowych typów skał i minerałów skałotwórczych; pogłębia umiejętność opisu i rozpoznawania podstawowych grup minerałów z zastosowaniem mikroskopu polaryzacyjnego

(K_U03++, K_U04++)


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student rozumie konieczność utrwalania i pogłębiania

swojej wiedzy; dba o powierzony sprzęt (K_K07+)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie 1 semestru ćwiczeń z Geologii dynamicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności) oraz przygotowanie szczegółowego, poprawnego merytorycznie, opisu okazów geologicznych własnych lub udostępnionych (w formie notatek - opisów wykonywanych na bieżąco w zeszytach).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie na bieżąco aktywności na zajęciach i sprawdzenie poprawności opisów.

Ocena efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – sprawdzanie poprawności merytorycznej opisów (w formie notatek w zeszytach);

umiejętności – sprawdzanie praktycznej umiejętności rozpoznawania skał w okazach makroskopowych i minerałów w płytkach cienkich;

kompetencji – sprawdzanie postępów utrwalania wiedzy

w czasie wykonywania opisów minerałów i skał i postawy wobec udostępnionego sprzętu i okazów.


Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne z makroskopowymi okazami skał i minerałów oraz w laboratorium mikroskopowym z płytkami cienkimi wybranych minerałów;

wykonywanie opisów obserwowanych okazów;

sprawdzanie i omawianie poprawności obserwacji i opisów


Bilans punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach 15 h (ćwiczenia obowiązkowe)

konsultacje 10 h

Suma 25 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Zakres ćwiczeń:

Doskonalenie i utrwalanie umiejętności makroskopowego rozpoznawania podstawowych grup skał na podstawie ich składu mineralnego, struktur i tekstur;

Obserwacje w mikroskopie petrograficznym, w świetle spolaryzowanym, przechodzącym płytek cienkich najważniejszych minerałów skałotwórczych (magmowych, osadowych i metamorficznych), doskonalenie praktyki rozpoznawania minerałów skałotwórczych na podstawie cech optycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Bolewski A., Żabiński W., 1979. Metody badań minerałów i skał. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Borkowska M., Smulikowski K., 1973. Minerały skałotwórcze. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Manecki A. & Muszyński M., (eds), 2008. Przewodnik do petrografii. Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków

Literatura uzupełniająca

Deer W. A., Howie R. A., Zussman J., 1992. An introduction to the rock-forming minerals. Longman Group, UK.

Mange M. A., & Maurer H. W., 1992. Heavy Minerals in Colour. Chapman & Hall. London.

Miyashiro A., 1973. Metamorphism and Metamorphic Belts. George Allen & Unwin. London.

Yardley B.W.D., 1989. An Introduction to Metamorphic Petrology. Harlow, U.K. Longman.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.