Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy paleontologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WGG.ING-5-IO Kod Erasmus / ISCED: 07.3 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy paleontologii
Jednostka: Instytut Nauk Geologicznych
Grupy: Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, I rok semestr zimowy, obowiązkowe dla danego roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Gasiński
Prowadzący grup: Marian Gasiński, Kamila Kasperek, Klaudiusz Salamon, Anna Spadło, Adam Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zna podstawową terminologię z zakresu paleozoologii, mikropaleontologii, paleobotaniki, tafonomii; zna podstawowe teorie nauk biologicznych w zakresie ewolucji, nauk geologicznych w zakresie stratygrafii oraz metod badawczych stosowanych w paleontologii, w tym metod statystycznych.

Posiada podstawową wiedzę o budowie współczesnych i kopalnych form spośród wybranych grup pierwotniaków, bezkręgowców, kręgowców i roślin;

Zna zasięgi stratygraficzne podstawowych skamieniałości z różnych grup systematycznych;

Zna środowisko życia współczesnych i kopalnych organizmów ;

Zna rozprzestrzenienie paleobiogeograficzne wybranych skamieniałości;

Zna zasady opisu skamieniałości oraz podstawowe metody ich preparatyki oraz zastosowania do oceny stratygraficznej i szacowania paleośrodowiska; Zna podstawowe zasady stratygrafii.

(K_W02+, K_W08++, K_W13+);


Umiejętności:

Potrafi wykonać opis systematyczny i szkic skamieniałości ;

Posiada umiejętność rozpoznawania i rozróżniania wybranych skamieniałości na poziomie rodzaju, także przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego oraz lupy binokularnej;

Potrafi określić wiek skały na podstawie występującego w niej zespołu skamieniałości;

Potrafi odtworzyć procesy fosylizacyjne jakim podlegały szczątki organizmu od jego śmierci do znaleziska;

Posiada umiejętność zastosowania podstawowych metod statystycznych do rozwiązywania zagadnień paleontologicznych

Potrafi rozpoznać środowisko, w jakim tworzyła się skała na podstawie występującego w niej zespołu skamieniałości;

Potrafi samodzielnie uczyć się czytając ze zrozumieniem literaturę z zakresu paleontologii oraz znajdować informacje w internecie (K_U03++, K_U04++,);

K_U06+, K_U07+, K_U12+, K_U16+).

Kompetencje społeczne:

Potrafi zaplanować proces efektywnego uczenia się (K_K03+);

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy paleontologicznej (K_K01++).Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie modułu składają się: zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu pisemnego. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wykonywanych na ćwiczeniach zadań praktycznych oraz wiedzy z zakresu tematyki ćwiczeń.

Do egzaminu są dopuszczone osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń.

Do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie 60% wymagań


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne sprawdzane są na podstawie wykonywanych na ćwiczeniach zadań praktycznych;

Kolokwia oraz egzamin pisemny sprawdza zakładany poziom wiedzy;Metody dydaktyczne:

Wykłady teoretyczne w formie prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia kameralne, podczas których student opisuje i analizuje skamieniałości z kolekcji muzealnej, zapoznaje się z literaturą paleontologiczną w języku polskim i angielskim, wykonuje zadania z zakresu tafonomii, analizy środowiska na podstawie skamieniałości, stratygrafii oraz podstawowych metod statystycznych wykorzystywanych w paleontologiiBilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Samodzielne studiowanie zaleconej literatury 10 h

Uzupełnienie zadań poleconych na ćwiczeniach 10 h

Konsultacje praktyczne 10 h

Przygotowanie się do egzaminu 30h

Suma 120 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Historia paleontologii.

Początki życia na Ziemi.

Rola skamieniałości w ocenie wieku badanych skał, porządkowaniu zapisu skalnego.

Zasady systematyki i nomenklatury paleontologicznej.

Mikropaleontologia: zakres badań, podstawowe mikroskamieniałości.

Paleozoologia bezkręgowców: gąbki, koralowce, mięczaki, stawonogi, czułkowce, szkarłupnie, półstrunowce: systematyka, paleoekologia, procesy tafonomiczne.

Podstawowe wiadomości z zakresu paleozoologii kręgowców.

Podstawowe wiadomości z paleobotaniki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lehmann U & Hilmer G., 1987. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Bieda F., 1966. Paleozoologia. T. 1, 2. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Dzik J., 1992. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Raup D.M. & Stanley S.M. Podstawy paleontologii. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Weiner, J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. II poprawione i unowocześnione. PWN, Warszawa.

Machalski, M & Stolarski, J. 2000. Paleofakty. Wydanie drugie. RTW, Łódź.

Beurlen, K & Lichter, G. 1997. Skamieniałości. Leksykon Przyrodniczy. Świat Książki.

Jones, R. W. 2011. Applications of Palaeontology. Techniques and Case Studies. Cambridge.

Jones. R. W. 2006. Applied Palaeontology. Cambridge.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Kasperek, Klaudiusz Salamon, Anna Spadło, Adam Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zna podstawową terminologię z zakresu paleozoologii, mikropaleontologii, paleobotaniki, tafonomii; zna podstawowe teorie nauk biologicznych w zakresie ewolucji, nauk geologicznych w zakresie stratygrafii oraz metod badawczych stosowanych w paleontologii, w tym metod statystycznych.

Posiada podstawową wiedzę o budowie współczesnych i kopalnych form spośród wybranych grup pierwotniaków, bezkręgowców, kręgowców i roślin;

Zna zasięgi stratygraficzne podstawowych skamieniałości z różnych grup systematycznych;

Zna środowisko życia współczesnych i kopalnych organizmów ;

Zna rozprzestrzenienie paleobiogeograficzne wybranych skamieniałości;

Zna zasady opisu skamieniałości oraz podstawowe metody ich preparatyki oraz zastosowania do oceny stratygraficznej i szacowania paleośrodowiska; Zna podstawowe zasady stratygrafii.

(K_W02+, K_W08++, K_W13+);


Umiejętności:

Potrafi wykonać opis systematyczny i szkic skamieniałości ;

Posiada umiejętność rozpoznawania i rozróżniania wybranych skamieniałości na poziomie rodzaju, także przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego oraz lupy binokularnej;

Potrafi określić wiek skały na podstawie występującego w niej zespołu skamieniałości;

Potrafi odtworzyć procesy fosylizacyjne jakim podlegały szczątki organizmu od jego śmierci do znaleziska;

Posiada umiejętność zastosowania podstawowych metod statystycznych do rozwiązywania zagadnień paleontologicznych

Potrafi rozpoznać środowisko, w jakim tworzyła się skała na podstawie występującego w niej zespołu skamieniałości;

Potrafi samodzielnie uczyć się czytając ze zrozumieniem literaturę z zakresu paleontologii oraz znajdować informacje w internecie (K_U03++, K_U04++,);

K_U06+, K_U07+, K_U12+, K_U16+).

Kompetencje społeczne:

Potrafi zaplanować proces efektywnego uczenia się (K_K03+);

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy paleontologicznej (K_K01++).Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie modułu składają się: zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu pisemnego. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wykonywanych na ćwiczeniach zadań praktycznych oraz wiedzy z zakresu tematyki ćwiczeń.

Do egzaminu są dopuszczone osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń.

Do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie 60% wymagań


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne sprawdzane są na podstawie wykonywanych na ćwiczeniach zadań praktycznych;

Kolokwia oraz egzamin pisemny sprawdza zakładany poziom wiedzy;Metody dydaktyczne:

Wykłady teoretyczne w formie prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia kameralne, podczas których student opisuje i analizuje skamieniałości z kolekcji muzealnej, zapoznaje się z literaturą paleontologiczną w języku polskim i angielskim, wykonuje zadania z zakresu tafonomii, analizy środowiska na podstawie skamieniałości, stratygrafii oraz podstawowych metod statystycznych wykorzystywanych w paleontologiiBilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Samodzielne studiowanie zaleconej literatury 10 h

Uzupełnienie zadań poleconych na ćwiczeniach 10 h

Konsultacje praktyczne 10 h

Przygotowanie się do egzaminu 30h

Suma 120 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geologia, rok 1

Pełny opis:

Historia paleontologii.

Początki życia na Ziemi.

Rola skamieniałości w ocenie wieku badanych skał, porządkowaniu zapisu skalnego.

Zasady systematyki i nomenklatury paleontologicznej.

Mikropaleontologia: zakres badań, podstawowe mikroskamieniałości.

Paleozoologia bezkręgowców: gąbki, koralowce, mięczaki, stawonogi, czułkowce, szkarłupnie, półstrunowce: systematyka, paleoekologia, procesy tafonomiczne.

Podstawowe wiadomości z zakresu paleozoologii kręgowców.

Podstawowe wiadomości z paleobotaniki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lehmann U & Hilmer G., 1987. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Bieda F., 1966. Paleozoologia. T. 1, 2. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Dzik J., 1992. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Raup D.M. & Stanley S.M. Podstawy paleontologii. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Weiner, J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. II poprawione i unowocześnione. PWN, Warszawa.

Machalski, M & Stolarski, J. 2000. Paleofakty. Wydanie drugie. RTW, Łódź.

Beurlen, K & Lichter, G. 1997. Skamieniałości. Leksykon Przyrodniczy. Świat Książki.

Jones, R. W. 2011. Applications of Palaeontology. Techniques and Case Studies. Cambridge.

Jones. R. W. 2006. Applied Palaeontology. Cambridge.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.