Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojna i pokój w starożytnej Grecji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.19.2.1b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wojna i pokój w starożytnej Grecji
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sprawski
Prowadzący grup: Sławomir Sprawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wykład ma na celu zaznajomienie z wybranymi problemami życia politycznego, społecznego i kulturowego świata greckiego epoki archaicznej i klasycznej.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie wybranej lektury:

-trzech monografii książkowych

-dwóch tekstów źródłowych

-czterech artykułów z czasopism naukowych lub zbiorów studiów


Egzamin obejmuje problematykę poruszana na wykładach oraz w wybranych lekturach.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Prezentacja multimedialna.

Analiza tekstu.

Bilans punktów ECTS:

30h uczestnictwo w wykładzie = 1 ETCS

60h samodzielne studiowanie wybranej lektury = 2 ETCS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Bonarek i inni, Historia Grecji, Kraków 2005, s. 41-171

W. Lengauer, Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

B. Bravo, E. Wipszycka Bravo, Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1986.

B. Bravo i inni, Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009

P.J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny, 478 - 323 p.n.e., Kraków 2009

J. D. Davis, Demokracja w klasycznej Grecji, Warszawa 2003.

F.W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa 2003.

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 2004.

LEKTURY

1. Teksty źródłowe (dwa do wyboru z listy)

Ajschines, Mowy (w tłum. W. Lengauera)

Ajschylos, Tragedie (wybrane dwie)

Arystofanes, Acharnejczycy, Chmury, Lizystrata, Kobiety sejmujące (wybrane dwie)

Arystoteles, Polityka

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten.

Demostenes, Wybór mów (tłumaczenie R. Turasiewicza wydane w BN)

Eneasz Taktyk, Obrona oblężonego miasta

Eurypides, Tragedie (wybrane dwie)

Herodot, Dzieje

Hezjod, Prace i dnie

Hezjod, Teogonia

Homer, Iliada

Homer, Odyseja

Ksenofont, Historia grecka

Ksenofont, Wyprawa Cyrusa

Ksenofont, Ekonomik.

Lizjasz, Mowy

Platon, Państwo

Platon, Uczta,

Plutarch, Żywoty sławnych mężów (wybrane dwa)

Sofokles, Tragedie (wybrane dwie)

Tukidydes, Wojna peloponeska

2. Artykuły (4 do wyboru z listy)

Każdy artykuł z tomów:

-Lengauer W., Majewski P., Trzcionkowski L. (red.), Antropologia antyku greckiego. Wybór tekstów, Warszawa 2011.

-Osborne R. (red.), Grecja klasyczna: 500-323, Warszawa 2010.

Artykuły z różnych tomów:

- Burliga. B. Człowiek, który mógł zatrzymać Aleksandra (jeszcze nie) Wielkiego: militarny geniusz Memnona z Rodos

https://www.academia.edu/2054133/_Cz%C5%82owiek_kt%C3%B3ry_m%C3%B3g%C5%82_zatrzyma%C4%87_Aleksandra_jeszcze_nie_Wielkiego_militarny_geniusz_Memnona_z_Rodos_

-Burliga B., ‘Hoplici pod piramidami: Tukidydes o ateńskiej kampanii militarnej w Egipcie (1. 104; 109–110)’

https://www.academia.edu/1570466/_Hoplici_pod_piramidami_Tukidydes_o_ate%C5%84skiej_kampanii_militarnej_w_Egipcie_1._104_109_110_

-Kuciak J., Pierwszy, który zapragnął panować na morzu-siły morskie Polikratesa z Samos, s. 9-34.

https://www.academia.edu/20380245/Pierwszy_kt%C3%B3ry_zapragn%C4%85%C5%82_panowa%C4%87_na_morzu_si%C5%82y_morskie_Polikratesa_z_Samos_Der_erste_der_auf_Seeherrschaft_sann_Polykrates_von_Samos_und_seine_Flotte_w_Sprawski_S._red._Wojna_i_wojskowo%C5%9B%C4%87_w_%C5%9Bwiecie_staro%C5%BCytnym_Krak%C3%B3w_2015_9_35

-Duszyński W., Pomiędzy amatorstwem a profesjonalizmem: teoria i praktyka wyszkolenia wojskowego w Grecji epoki klasycznej, s. 35-52.

https://www.academia.edu/31831403/Pomi%C4%99dzy_amatorstwem_a_profesjonalizmem_teoria_i_praktyka_wyszkolenia_wojskowego_w_Grecji_epoki_klasycznej

-Dudziński A., Rozwój techniki i sztuki wojskowej w Syrakuzach za panowania Dionizjusza I, s.53-93.

https://www.academia.edu/29752892/Rozw%C3%B3j_techniki_i_sztuki_wojennej_w_Syrakuzach_za_panowania_Dionizjusza_I

Inne wybrane artykuły z czasopism naukowych zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia.

3. Monografie (trzy do wyboru z listy)

• Bodzek J., Ta satrapika nomismata. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a.C.), Kraków 2011.

• Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.

• Colli G., Narodziny filozofii, Kraków 1992.

• Dąbrowa E., Gaugamela 331 p.n.e., Warszawa 1988.

• Doods E. R., Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002.

• Dover K.J., Homoseksualizm grecki, Kraków 2004.

- Dudziński A., Kartagińskie strategie wobec Sycylii, Kraków 2016.

• Głombiowski K., Ksenofont. Żołnierz i polityk, Wrocław 1993.

• Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011.

• Jaeger W., Paideia, Formowanie się człowieka greckiego, Warszawa 1962.

• Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

• Kolb. F. Zmanipulowana „Troja”. Historia-mit-polityka, Poznań 2016.

• Kostuch L., Uzbrojona bogini. Żeńskie bóstwa wojenne w historii starożytnych Greków, Kielce 2012.

• Krawczuk A., Pan i jego filozof, Poznań 1984.

• Krawczuk A., Perykles i Aspazja, Wrocław 1967.

• Krawczuk A., Wojna trojańska. Mit i historia,

• Kulesza R., Sparta w V-IV w. p.n.e., Warszawa 2003.

• Kulesza R., Zjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e., Warszawa 1994.

• Kulesza, Wojna peloponeska, Warszawa 2006.

• Lengauer W., Isonomia. Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e., Warszawa 1988.

• Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

• Hansen M.H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady ideologia, Warszawa 1999.

• Miller S.G., Starożytni olimpijczycy, Warszawa 2006.

• Mojsik T. pt. Antropologia metapoetyki. Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e., Warszawa 2012.

• Mojsik T., Orfeusz między Tracją a Pierią. Mit, kult i tożsamość macedońska, Białystok 2019.

• Musielak M., Miasto-państwo Delfy w IV w. p.n.e.: studium z historii społeczeństwa greckiego, Poznań 1989.

• Nawotka A., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.

• Patzek B., Homer i jego czasy, Warszawa 2007.

• Piotrowicz L., Kult panującego w starożytności, Poznań 2006.

• Ptaszek I., Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy, Kraków 2003.

• Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985

• Olbrycht M., Aleksander Wielki i świat irański, Warszawa 2004

• Oświecimski S., Zeus daje tylko znak. Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie, Wrocław 1989.

• Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998.

• Rzepka J., Cheroneja, Warszawa 2011.

• Schumacher L., Niewolnictwo antyczne, Poznań 2005.

• Sprawski S., Tessalia, Tessalowie i ich sąsiedzi, Kraków 2009.

• Renfrew C., Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków, Warszawa-Poznań 2001.

• Ducin S., Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin 1997.

• Turasiewicz R., Życie i twórczość Lizjasza, Kraków 1999.

• Turasiewicz R., Życie polityczne w Atenach V i IV w. przed n.e. w ocenie krytycznej współczesnych autorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

• Vernant J.-P., Źródła myśli greckiej, Gdańsk 1996.

• Vidal-Naquet P., Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim, Warszawa 2003.

• Jaeger W., Paideia, Warszawa 2001,

• West M. L., Wschodnie oblicze Helikonu, Kraków 2008.

• Węcowski M., Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.), Warszawa 2011.

• Wolicki A., Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e., Warszawa 2012.

• Worthington I., Aleksander Wielki. Człowiek i bóg, Wrocław 2007.

• Wypustek A., Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław 2007.

• Zwolski W., Choreia: muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.