Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ustroju Polski i administracji ziem polskich w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.DL.19.9.2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia ustroju Polski i administracji ziem polskich w XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Daszyk
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie słuchaczy z formami ustroju nowoczesnych (od rewolucji francuskiej 1789 roku) państw.

2. Ukazanie różnych systemów ustrojowych obowiązujących na ziemiach polskich w okresie od rozbiorów do współczesności.


Efekty kształcenia:

HIS_K_W01; HIS_K_W02; HIS_K_W03; HIS_K_W04; HIS_K_W08; HIS_K_W09; HIS_K_W11; HIS_K_W12.

HIS_K_U01; HIS_K_U03; HIS_K_U04; HIS_K_U05; HIS_K_U06; HIS_K_U07; HIS_K_U08; HIS_K_U10; HIS_K_U11; HIS_K_U12.

HIS_K_K01; HIS_K_K03; HIS_K_K04; HIS_K_K05; HIS_K_K07.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemna praca zaliczeniowa. Warunkiem zaliczenia jest znajomość problematyki wykładu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student oceniany jest na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godzin.

Praca własna studenta (przygotowanie się do egzaminu): 45 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ETCS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu ustroju politycznego różnych bytów państwowych, w których przyszło żyć Polakom w wieku XIX (Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Rzeczpospolita Krakowska, autonomiczna Galicja) oraz analizie dwóch konstytucji II Rzeczpospolitej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Księstwo Warszawskie – „Polska napoleońska”.

2. Królestwo Polskie (Kongresowe) – „Polska aleksandryjska”.

3. Rzeczpospolita Krakowska – „Wolne Miasto”?

4. „Polska listopadowa” – kilka miesięcy niepodległości.

5. Galicja autonomiczna – „prawie Polska”?

6-7. Dwie konstytucje II Rzeczypospolitej.

8. Zajęcia zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Marian Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2015 (odpowiednie fragmenty).

Literatura uzupełniająca:

Artur Korbowicz, Wojciech Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772‒1918), Warszawa 2012.

Historia państwa i prawa Polski, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, pod red. Juliusza Bardacha i Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981.

Historia państwa i prawa Polski, t. 4: Konstanty Grzybowski, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa 1982.

Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, wyd. 4, poprawione i uzupełnione, Warszawa 1985, cz. 2 i 3.

Stanisław Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772‒1848, Wrocław 1971.

Konstanty Grzybowski, Galicja 1848‒1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków 1959.

Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: Andrzej Ajnenkiel, W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.

Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2: Andrzej Ajnenkiel, II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.

Historia sejmu polskiego, t. 3: Janina Zakrzewska, Tadeusz Mołdawa, Polska Ludowa, Warszawa 1989.

Andrzej Ajnenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Warszawa 2001.

Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791‒1982, Warszawa 1985.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.