Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład epokowy I rok - Historia nowożytna powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.15.3a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład epokowy I rok - Historia nowożytna powszechna
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Basista
Prowadzący grup: Jakub Basista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

K_W01 Posiada pogłębioną, uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę historyczną, do specjalizacji w wybranych działach nauk historycznych.

K_W02 Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i problemach różnych dziedzin badań historycznych, jak np. historia polityczne, gospodarcza, mentalności, gender i im podobne.

K_W03 Opanował na poziomie rozszerzonym fachową terminologię w zakresie nauk historycznych, oraz podstawy takiej terminologii w szeroko rozumianych naukach humanistycznych i społecznych .

K_W05 Ma zaawansowaną wiedzę na temat zagadnień z historii powszechnej przynajmniej w odniesieniu do jednej epoki historycznej w związku z wybraną specjalizacją badawczą.

K_W06 Posiadł znajomość historii porównawczej Europy.

K_W11 Poznał różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badanej epoki.

K_W12 Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na krytykę, analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych).


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu oparte jest na uczestnictwie w zajęciach oraz przygotowaniu recenzji ksiązki historycznej z epoki nowożytnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ponieważ dyrekcja nie przewiduje sprawdzanie realizacji efektów w formie egzaminu, lub kolokwium, jedyną metodą jest sprawdzanie obecności oraz sprawdzenie umiejętności sporządzenia poprawnej, dojrzałej i dobrze napisanej recenzji z wydawnictwa historycznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład interaktywny, pokaz, projekcja, prelekcja, pogadabnka, ewentualnie dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS za uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

Obecność będzie sprawdzana na bieżąco. Nieobecność skutkuje brakiem zaliczenia.

0.5 punkt ECTS za przygotowanie recenzji z książki historycznej

Każdy uczestnik oprócz obecności ma przygotować recenzję książki naukowej wydanej nie wcześniej, niż w 2014 roku dotyczącej szeroko rozumianej historii powszechnej (nie Polski) w epoce nowożytnej (XVI-XVIII).


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Poruszone będę w miarę dogłębnie dwie kwestie dotyczące epoki nowożytnej: kształtowanie się i zmiany systemu władzy i powiązanej myśli politycznej, oraz historia przemian religijnych.

Pełny opis:

Omówienie i dyskusja procesu formowania się nowożytnego państwa europejskiego, bądź związanego z Europą.

Obok faktów historycznych, które stanowią pewne tło celem kursu jest pytanie o prawne i ideologiczne zmiany w pojmowaniu kształtu i sposobu funkcjonowania państwa w epoce nowożytnej.

W jaki sposób i pod wpływem jakich przesłanek państwa rządzone przez jednostki, których władza wywodziła się od Boga, przekształcały się w organizmy współrządzone przez ciała obywatelskie, w których nastąpił trójpodział władzy.

Literatura:

Baszkiewicz Jan, Powszechna historia ustrojów państwowych, Arche 2002.

Chojnicka Krystyna, Michał Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo sejmowe 1997-2015, t. 1-6.

Filipowicz Stanisław et al. (red.), Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo UW 1998, tom 1.

Sczaniecki Michał, Powszechna historia państwa i prawa, PWN 2000.

Seidler Grzegorz Leopold, Przedmarksowska myśl polityczna, Wydawnictwo Literackie 1973.

Traktaty i pisma polityczne: Machiavelli, Tomasz Morus, Thomas Campanella, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Monteskiusz, Wolter, Immanuel Kant i inni filozofowie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.