Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bizantyńskie mozaiki: technika, walory artystyczne, dzieła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IHS-0508-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bizantyńskie mozaiki: technika, walory artystyczne, dzieła
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Garnczarska
Prowadzący grup: Magdalena Garnczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

- pogłębianie wiedzy dotyczącej bizantyńskich dzieł malarstwa mozaikowego, w tym sposobów ich tworzenia;


- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji bizantyńskich dzieł malarstwa mozaikowego;


- rozwijanie znajomości i zrozumienia metodologii historii sztuki w kontekście badań nad sztuką bizantyńską – w tym przede wszystkim nad malarstwem mozaikowym;


- stworzenie Studentom/kom możliwości dzielenia się swoją wiedzą i opiniami oraz krytycznego odnoszenia się do zdania innych i merytorycznego uzasadniania własnego stanowiska.

Efekty kształcenia:

Główne efekty kształcenia – po przebyciu kursu Student/ka potrafi:


- opisać i wyjaśnić od strony technologicznej i technicznej proces tworzenia bizantyńskich mozaik, wskazując przy tym na różnicę pomiędzy mozaikami posadzkowymi a ściennymi, jak również między ściennymi i tablicowymi [HSZ_K1_U02];


- wskazać i scharakteryzować (uwzględniając: datowanie, fundatora, temat przedstawienia/ień oraz kontekst historyczny i kulturowy) przykłady dzieł bizantyńskiego malarstwa mozaikowego pochodzące ze wszystkich wyróżnianych podstawowych epok sztuki bizantyńskiej (wczesno-, środkowo- i późnobizantyńskiej), [HSZ_K1_U04; HSZ_K1_U06];


- ocenić i uargumentować (→ analiza formalna) przynależność danego dzieła do jednej z epok sztuki bizantyńskiej i/lub tradycyjnie wyróżnianej wielkiej formacji stylistycznej (np. sztuka Komnenów, sztuka Paleologów), [HSZ_K1_U05];


- interpretować treść (→ analiza ikonograficzna) bizantyńskich dzieł mozaikowych, [HSZ_K1_U05];


- krytycznie ocenić metodologie badań nad bizantyńskimi dziełami mozaikowymi, wskazując ich zalety, jak i słabości, a także osadzić je w szerszym kontekście metodologii historii sztuki, [HSZ_K1_U02];


- dostrzegać i oceniać walory estetyczne bizantyńskich dzieł mozaikowych, [HSZ_K1_U02];


- tworzyć w ramach pracy grupowej i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przystosowanych do nauki zdalnej przejrzyste i rzetelne notatki na temat dzieł sztuki, [HSZ_K1_U01; HSZ_K1_U03; HSZ_K1_K01; HSZ_K1_K02].

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach;


- aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w krótkich quizach, ankietach oraz oddawanie tzw. “exit tickets” – wszystkie te drobne formy aktywności będą miały miejsce w trakcie poszczególnych wykładów);


- czynny udział w tworzeniu notatek na temat poszczególnych dzieł (podczas zajęć zostaną omówione szczegółowe wymagania – przy wypracowywaniu ich ostatecznej postaci uwzględnione zostaną sugestie Studentów/ek);


nie przewiduje się osobnego sprawdzianu zaliczeniowego na koniec semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia będą sprawdzane w sposób ciągły poprzez wymienione wyżej formy aktywności.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe: 30 godz. wykładów → 1 punkt ECTS


praca własna: lektura wskazanych publikacji, 10 godz. + przygotowywanie notatek, 20 godz. → 1 punkt ECTS


łączny nakład pracy Studenta/ki: 60 godz. → 2 punkty ECTS

Skrócony opis:

Podczas kolejnych wykładów Studenci/tki zostaną zapoznani z szeroko rozumianą problematyką bizantyńskiego malarstwa mozaikowego. Kurs składa się z dwóch głównych bloków zajęć: jednego poświęconego stronie technologicznej i technicznej, drugiego zaś poszczególnym dziełom – nacisk zostanie tu położony głównie na kwestie stylu i treści, a także kontekstu historycznego i kulturowego.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

I Technologia i technika

- wykorzystywane materiały;

- produkcja tesser;

- rzemieślnicy, warsztaty, organizacja pracy;

- etapy tworzenia mozaik;

- “sekrety” techniczne i ich wpływ na walory estetyczne dzieł;

- mozaiki posadzkowe a ścienne;

- mozaiki ścienne a tablicowe;

- “interes” mozaikowy – handel materiałami, koszta, fundatorzy → wartość materialna a wartość niematerialna;

- konserwacja – studia przypadków;

II Dzieła

- początki mozaik ściennych;

- pierwsze mozaiki w kontekście chrześcijańskim;

- V wiek: Rzym, Rawenna, Tessalonika;

- VI wiek: działalność cesarza Justyniana, fundacje “prowincjonalne”, Rzym;

- mozaiki w świecie muzułmańskim – bizantyńskie importy (?);

- mozaiki w okresie kontrowersji ikonoklastycznej;

- mozaiki po ikonoklazmie: kościół Mądrości Bożej w Konstantynopolu;

- zespoły mozaikowe: Hosios Loukas, Nea Moni i Dafni;

- “klasyczny system” dekoracji kościoła epoki środkowobizantyńskiej;

- mozaiki poza Bizancjum: Italia, Ruś Kijowska;

- mozaiki tablicowe;

- mozaiki w czasach Paleologów;

- mozaika ścienna jako deklaracja ideowa (?).

Literatura:

Bakirtzis Ch. (red.), Mosaics of Thessaloniki. 4th to 14th Century, Athens 2012;

Demus O., Die Byzantinischen Mosaikikonen. I. Die Grossformatigen Ikonen, Wien 1991;

Demus O. (red. Kessler H.L.), The Mosaic Decoration of San Marco, Venice, Chicago 1988;

Demus O., The Mosaics of San Marco in Venice, t. 1–2, Chicago 1984;

Demus O., Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium, London 1948;

Dresken-Weiland J., Mosaics of Ravenna. Image and Meaning, Milan 2016;

Dunbabin K.M.D., Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 2013 (wyd. popr.);

Eastmond A., Hatzaki M. (red.), The Mosaics of Thessaloniki Revisited. Papers from the 2014 Symposium at The Courtauld Institute of Art, Athens 2018;

James L., Mosaics in the Medieval World. From Late Antiquity to the Fifteenth Century, Cambridge 2017;

Klein H.A., Ousterhout R.G., Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration, New York 2004;

Terry A., Maguire H., Dynamic Splendor. The Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at Poreč, t. 1–2, University Park, Pa. 2007;

Teteriatnikov N.B., Justinianic Mosaics of Hagia Sophia and Their Aftermath, Washington 2017 (Dumbarton Oaks Studies);

Underwood, P.A., The Kariye Djami, t. 1, 2, 4, New York 1966–1975;

Weitzmann K. Forsyth G., The Monastery of Saint Catherine on Mount Sinai. The Church and Fortress of Justinian, Ann Arbor 1973;

nadto podczas kolejnych zajęć będą przekazywane Studentom/kom szczegółowe wskazówki bibliograficzne – dotyczące poszczególnych zagadnień.

Uwagi:

Podstawową platformę odbywania zajęć stanowi “Pegaz”, dlatego też zaleca się Studentom/kom regularne zapoznawanie się ze znajdującą się tam stroną kursu (https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=447055).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.