Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia jamy ustnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D3.Bio.J.Ust. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia jamy ustnej
Jednostka: Katedra Biochemii Lekarskiej
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 12 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ostrowska
Prowadzący grup: Kinga Kaszuba, Kinga Kocemba-Pilarczyk, Barbara Ostrowska, Barbara Piekarska, Maria Wróbel
Strona przedmiotu: http://www.biochemia.wl.cm.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

Posiada widzę biochemiczną w zakresie dającym podstawy dla nauki przedmiotów klinicznych. Zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w biochemii i biologii molekularnej.


W zakresie wiedzy:

- opisuje ogólne zasady budowy wybranych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagen, elastyna, proteoglikany),

- opisuje budowę i funkcję metaloproteinaz,

- wyjaśnia konsekwencje wynikające z zaburzeń aktywności metaloproteinaz,

- opisuje budową i funkcję wybranych składników śliny (białka, enzymy),

- wyjaśnia zależności między składem śliny, własnościami białek śliny a mineralizacją tkanek zęba, metabolizmem bakterii jamy ustnej, próchnicą,

- wyjaśnia pojęcia: potencjał oksydacyjny i stres oksydacyjny

- wymienia składniki śliny mające znaczenie w ochronie antyoksydacyjnej,

- wyjaśnia znaczenie składników diety dla podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w tkankach jamy ustnej

- wymienia konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich nadmiaru diecie dla mineralizacji zęba

- wymienia konsekwencje niedoboru lub nadmiaru fluoru dla mineralizacji zęba.

- wyjaśnia pojęcie genomu, transkryptomu i proteomu oraz opisuje podstawowe metody stosowane w ich badaniu.


W zakresie umiejętności student potrafi:

- posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi: kolorymetria, elektroforeza kwasów nukleinowych,

- posługiwać się podstawowymi technikami biologii molekularnej, takimi jak: izolacja kwasów nukleinowych, RT-PCR,

- oceniać cytotoksyczność wybranych składników wypełnień dentystycznych w hodowli fibroblastów

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów.


W zakresie profesjonalizmu:

Potrafi pracować w grupie

Wykazuje umiejętność samokształcenia.

Wymagania wstępne:

Biochemia z elementami chemii - zaliczona uprzednio

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

(1) Obecności na wszystkich zajęciach obowiązkowych (seminaria i ćwiczenia laboratoryjne),

(2) uzyskanie 60% punktów z maksymalnej liczby punktów (60) możliwych do uzyskania.

• 20 punktów można uzyskać z ćwiczeń laboratoryjnych (na każdym wprowadzeniu do ćwiczeń 4 punkty, referat 4 punkty, 2 pkt za wykonanie i opracowanie ćwiczeń).

• 50 punktów można uzyskać z testu końcowego, który obejmował będzie pytania z zakresu materiału przedstawianego na wykładach.

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja efektów kształcenia studentów jest prowadzona sukcesywnie w trakcie trwania zajęć, poprez:

1. Punktową ocenę wykonania i opracowania zajęć laboratoryjnych (sprawozdanie).

2. Punktową ocenę wiedzy uzyskanej na seminarium (krótkie pisemne sprawdziany) oraz pracy związanej z przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji lub referatu.

3. Zaliczenia końcowe (w formie testu).

4. Wystawianie oceny końcowej z przedmiotu, uwzględniającej wyniki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Metody dydaktyczne:

- Metody podające - prezentacja multimedialna (wykłady)

- Metody problemowe - metody aktywizujące – seminarium (prezentacje i referaty na podstawie publikacji naukowych)

- Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS

Udział w zajęciach 30 godz

W tym:

W wykładach: 12

W seminariach: 6

W ćwiczeniach laboratoryjnych: 12

Przygotowanie do zajęć semihnaryjnych: 6

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 3

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz

Łącznie 54 godzin pracy studenta

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami i procesami biochemicznymi koniecznymi do zrozumienia poznawanych w czasie studiów zjawisk fizjologicznych i patalogicznych. [Forma zajęć: wykład z wykorzystaniem multimediów].

Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji i ich praktycznego zastosowania; analizy danych ilościowych, wnioskowania na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń; korzystania z technik laboratoryjnych stosowanych w analizie biochemicznej. [Forma zajęć: laboratorium].

Rozwijanie i kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w zakresie biochemii, korzystania z publikacji naukowych - przekształcania i przekazywania informacji w formie prezentacji multimedialnej i referatu. Uświadomienie konieczności stałego poszerzania wiedzy dotyczącej biochemicznego podłoża procesów zachodzących w organizmie. [Forma zajęć: seminarium].

Pełny opis:

Wykłady:

1. Macierz zewnątrzkomórkowa –białka macierzy zewnątrzkomórkowej; ogólna charakterystyka kolagenów, struktura i wytwarzanie typowych włókienkowych cząsteczek kolagenu. Wiązania wzmacniające i stabilizujące włókna. Glikoproteiny niekolagenowe (elastyna, fibronektyna). Glikozyloaminoglikany - budowa i właściwości. Proteoglikany. Metaloproteinazy – degradacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Rola metaloproteinaz w chorobach przyzębia. Wybrane schorzenia związane z metabolizmem kolagenu.

2. Homeostaza wapniowo – fosforanowa. Mineralizacja tkanek zębów. Znaczenie fluoru.

3. Mechanizmy wytwarzania i wydzielania śliny. Skład i właściwości śliny. Proteom śliny. Własności białek śliny. Funkcje śliny. Ślina jako materiał diagnostyczny.

4. Diagnostka schorzeń uwarunkowanych genetycznie: dziedziczone schorzenie kolagenu (OI - Osteogenesis imperfecta)..

Seminaria:

1. Biologiczne interakcje między składnikami materiałów stosowanych do wypełnień zębów a tkankami organizmu ludzkiego (cytotoksyczność).

2. Techniki inżynierii genetycznej i biologii molekularnej w diagnostyce chorób genetycznych.

Ćwiczenia labolatoryjne:

1. Korzystanie z Internetowych baz danych.

2. Metody badania ekspresji genów.

3. Metody badania cytotoksyczności w hodowlach komórkowych.

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

1. Biochemia Harpera ilustrowana

Murray Robert K., Granner Daryl K., Rodwell Victor W.

Z ang. tłum. zespół pod red. F. Kokota, A. Koja, A. Kozika i T. Wilczka. Wydawnicto: PZWL, Rok wydania: 2008, wydanie VI uaktualnione. ISBN: 978-83-20-03963-4

2. Genetyka medyczna

Drewa G., Ferenc T.

Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner, Rok wyd.: 2011, ISBN: 978-83-7609-295-9

3. Ćwiczenia z biochemii dla studentów wydziału lekarskiego

Praca zbiorowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2014. ISBN: 9788323337676

Uzupełniające:

1. Topics in dental biochemistry

Martin Levine. Springer, 2011, ISBN-10 / ASIN: 3540881158

2. Materiały dodatkowe umieszczone będą na stronie Katedry Biochemii Lekarskiej w Materiałach dla studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.