Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mykologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D3.Mikr.Mikr.Myk. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mykologią
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 36 godzin więcej informacji
Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bulanda
Prowadzący grup: Małgorzata Biernat-Sudolska, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chmielarczyk, Artur Drzewiecki, Paweł Krzyściak, Agata Pietrzyk, Anna Różańska, Dominika Salamon, Magdalena Skóra, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Sława Szostek, Łukasz Ścibik, Katarzyna Talaga-Ćwiertnia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:


-Potrafi opisać budowę komórki bakteryjnej, określić różnice budowy ściany komórkowej Gram-ujemnych i Gram-dodatnich

-Zna podstawowe etapy badania mikrobiologicznego takie jak pobieranie materiału do badania, metody przygotowania i barwienia preparatów oraz techniki mikroskopowania, potrafi wymienić podstawowe podłoża stosowane do hodowli bakterii oraz rozumie znaczenie testów identyfikacyjnych w diagnostyce bakteriologicznej.

-Zna podstawowe metody badania lekowrażliwości bakterii (E-test, metoda rozcieńczeniowa MIC, MBC, metoda krążkowa) oraz stosuje zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń bakteryjnych.

-Zna ważne, z punktu widzenia stomatologa, bakterie Gram + należące do rodzajów: Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Micrococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Nocardia, Bifidobacterium

-Zna ważne, z punktu widzenia stomatologa, bakterie Gram - należące do rodzajów: Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella

-Opisuje florę kieszonki zębowej oraz potrafi wyjaśnić jej udział w chorobach przyzębia. Potrafi omówić etapy tworzenia płytki nazębnej i rozumie jej znaczenie w próchnicy zębów.

-Zna mechanizmy obronne śliny i powikłania kserostomii oraz potrafi wyjaśnić mikrobiologiczne aspekty halitozy.

-Rozumie znaczenie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz narzędzi stomatologicznych i potrafi wymienić podstawowe metody dezynfekcji i sterylizacji..

-Wyjaśnia i opisuje różnice dotyczące budowy i właściwości bakterii oraz wirusów, rozumie wynikające z nich różnice w postępowaniu diagnostycznym.

-Zna podstawowe techniki namnażania i identyfikacji wirusów

-Potrafi wymienić i scharakteryzować główne wirusy odpowiedzialne za zakażenia dróg oddechowych (wirus grypy, paragrypy, adenowirusy, rinowirusy, koronawirusy).

-Potrafi wymienić i scharakteryzować główne wirusy odpowiedzialne za zakażenia przenoszone drogą krwi (HIV, HBV, HCV, HDV wirusy z rodziny Herpesviridae, Parvowirus B19).

-Zna wirusowe czynniki zakażenia skóry i błon śluzowych (HHV1, 2, HVZ, HPV, VSV, Coxsackie, wirusy odry, świnki, różyczki)

-Zna główne leki przeciwwirusowe i potrafi je zastosować.

-Rozumie zagrożenia wynikające z niestosowania się do podstawowych zasad obowiązujących w pracy z materiałem zakaźnym

-Potrafi opisać właściwości grzybów chorobotwórczych dla człowieka, orientuje się w ich klasyfikacji.

- Zna podstawy diagnostyki mikologicznej (metody mikroskopowe, hodowlane, mykoserologiczne) – rozumie różnice między grzybicą powierzchniową, narządową i uogólnioną oraz potrafi wymienić główne rodzaje grzybów uczestniczących w tych procesach.

- Zna podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii chorób pasożytniczych

-Potrafi wymienić wybrane choroby powodowane przez pierwotniaki: T. vaginalis, T.tenax, G.lamblia, T.gondii, E.histolytica, oraz zna metody ich diagnozowania

-Potrafi wymienić wybrane zarażenia wywoływane przez robaki : tasiemczyce (tenioza, bąblowica), owsicy, glistnicy, włośnicy, toksokarozy, zna ich epidemiologię, chorobotwórczość, metody postępowania diagnostycznego.

-Rozumie znaczenie profilaktyki w chorobach zakaźnych i inwazyjnych

-Rozumie wpływ schorzeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych toczących się w jamie ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka.


W zakresie umiejętności: potrafi:


-Pobrać właściwy materiał do badania mikrobiologicznego, odpowiednio go zabezpieczyć na okres transportu.

-Przygotować preparat mikrobiologiczny i przeprowadzić wstępne rozpoznanie patogenu pod mikroskopem.

-Zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych w tym wyniki antybiogramu.

- Ustalić czynnik etiologiczny na podstawie objawów klinicznych choroby (obraz uszkodzeń tkankowych i narządowych), wywiadu i wyników badań mikrobiologicznych.


W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):


-Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.

-Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa.

-Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów.

-Potrafi pracować w grupie.

-Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych umiejętności.Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie anatomii, biologii, fizjologii i biochemii, patofizjologii i immunologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:


-obecności na zajęciach (dopuszczalna jest maksymalnie 1 usprawiedliwiona nieobecność)

-aktywności na zajęciach tj. przygotowania teoretycznego sprawdzanego przed przystąpieniem do części praktycznej ćwiczeń (odpowiedzi na krótkie pytania zadawane przez prowadzącego zajęcia) oraz wykonaniem określonego zadania narzuconego przez osobę prowadzącą ćwiczenia.

-uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego dopuszczającego do egzaminu testowego.

-zaliczenie egzaminu testowegoMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące ;

Ustne sprawdzanie wiadomości przed praktyczną częścią ćwiczeń.


Sprawdziany końcowe (podsumowujące)


W zakresie wiedzy

-zaliczenie pisemne obejmujące wirusologię, bakteriologię, mikologię i parazytologię

-egzamin testowy


W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

-obserwacja zachowania się i aktywności studenta podczas ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Seminaria (zajęcia w małych grupach)

Ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach (36 godzin): 1.2 pkt ECTS

Udział w seminariach (9 godzin): 0.3 pkt ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń/ seminariów (10 godz.): 0.3 pkt ECTS

Przygotowanie do sprawdzianów (15 godz.): 0.5 pkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu końcowego (20 godz.):

0.6 pkt ECTS


Łącznie: 90 godzin – 3 pkt. ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Przedstawienie zagadnień dotyczących drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów mających znaczenie w zakażeniach w obrębie jamy ustnej jak również stwarzających zagrożenie w praktyce stomatologicznej. Przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów związanych z zakażeniami jamy ustnej, możliwości ich leczenia i zapobiegania.

Pełny opis:

1. Ogólne właściwości wirusów.

2. Metody hodowli i identyfikacji wirusów.

3. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą oddechową: wirusy grypy, paragrypy, adenowirusy, rinowirusy, koronawirusy.

4. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwionośną w tym AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu B,C, D, zakażenie wirusem cytomegalii (CMV, HHV 5) Epsteina-Barr ( EBV, HHV 4) oraz ich diagnostyka

5. Wirusowe zakażenia skóry i błon śluzowych wirus opryszczki zwykłej (HHV 1,2), wirus ospy wietrznej I półpaśca (HVZ, HHV3), ludzki herpes wirus 6 (HHV 6) , ludzki herpes wirus 7 (HHV 7), ludzki herpes wirus 8 (HHV 8), wirus brodawczaka (HPV), wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV), Coxsackie wirusy, wirusy odry, świnki, różyczki.

Tematy od 1-5 realizowane jako ćwiczenia praktyczne

6. Leki przeciwwirusowe - seminarium I

7. Budowa, właściwości i klasyfikacja bakterii. Wprowadzenie do diagnostyki chorób zakaźnych.

8. Mikroskopia. Metody przygotowywania preparatów bakteriologicznych i ich barwienia; ocena mikroskopowa bakterii.

9. Metody hodowlane w diagnostyce mikrobiologicznej. Rodzaje podłóż bakteriologicznych, sposoby posiewu na pożywki, ocena morfologii kolonii.

10. Metody identyfikacji bakterii Gram + i Gram -.

11. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych.

12. Wybrane rodzaje drobnoustrojów ważne z punktu widzenia stomatologa: Gram +: Streptococcus, Staphylococcus,.Actinomyces, Propionibacterium, Micrococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Nocardia, Bifidobacterium; Gram -: Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella.

13. Flora kieszonki zębowej; choroby przyzębia -rozwój płytki nazębnej, mechanizmy próchnicy zębów.

14. Mechanizmy obronne śliny, powikłania kserostomii; mikrobiologiczny aspekt halitozy.

15. Dezynfekcja sprzętu i sterylizacja narzędzi stomatologicznych. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych.

Tematy od 7-15 realizowane jako ćwiczenia praktyczne

16. Zakażenia zębopochodne - seminarium II/III

17. Ogólne właściwości grzybów. Czynniki predysponujące do rozwoju grzybic.

18. Metody mikroskopowe i hodowlane w diagnostyce mikologicznej.

19. Grzybice powierzchniowe i ich diagnostyka.

20. Grzybice narządowe i uogólnione oraz ich diagnostyka.

21. Zarażenia wywoływane przez pierwotniaki (epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka).

22. Diagnostyka wybranych chorób powodowanych przez pierwotniaki: T.vaginalis, T.tenax, G.lamblia, T.gondii, E.histolytica.

23. Zarażenia wywoływane przez robaki (epidemiologia, chorobotwórczość, profilaktyka).

24. Diagnostyka wybranych robaczyc: tasiemczyc (teniozy, bąblowicy), owsicy, glistnicy, włośnicy, toksokarozy.

Tematy od 17-24 realizowane jako ćwiczenia praktyczne

Literatura:

1. L.P. Samaranayake: „Podstawy mikrobiologii dla stomatologów”.

2. M Łuczak: „Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej”.

3. Mikrobiologia lekarska pod redakcją prof. dr hab. med. P.Heczko

4. P .Marsh, M.Martin: „Mikrobiologia jamy ustnej”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.